V Koncert jubileuszowy — ZNANE I LUBIANE; 27 czerwca 2010

W dn. 27 czerw­ca 2010 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski o godz. 17:00 odbył się V kon­cert w ramach obcho­dów jubi­le­uszu 25-lecia dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res.

Pod­czas kon­cer­tu wysta­pi­li:

 • Chór Beati Can­to­res
 • Domi­nik Mąko­sa — akom­pa­nia­ment
 • Bar­ba­ra Walen­dzik — dyry­gent

Gale­ria zdjęć z kon­cer­tu — www.zycieparafii.pl

Uroczysta Msza Święta na głogowskim rynku; 11 czerwca 2010

W dn. 11 czerw­ca 2010 r. na gło­gow­skim ryn­ku odby­ła się uro­czy­stość Aktu Intro­ni­za­cji Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa Kró­la kró­lów i Pana panów, któ­rej prze­wod­ni­czył biskup Ste­fan Reg­munt.

Mszę uświet­ni­ły połą­czo­ne gło­gow­skie chó­ry, w tym Chór Beati Can­to­res.

Po uro­czy­sto­ści odbył się kon­cert pod­czas któ­re­go wystą­pi­li:

 • Zespół Muzy­ki Sakral­nej LUMEN pod dyrek­cją Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza oraz soli­ści,
 • Gło­gow­skie chó­ry:

- Gau­dium (dyr. Bar­ba­ra Walen­dzik),

- Beati Can­to­res (dyr. Bar­ba­ra Walen­dzik),

- Magni­fi­cat (dyr. Lidia Sło­twiń­ska),

- Lau­da­te Domi­num (dyr. Boże­na Lin­dec­ka).

Pod­czas kon­cer­tu wyko­na­no m.in. frag­men­ty Psal­mów Dawi­da, Pie­śni Maryj­ne oraz frag­men­ty z POP-Ora­to­rium. Wszyst­kie utwo­ry zosta­ły skom­po­no­wa­ne przez Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza.

 

Zdję­cia z uro­czy­sto­ści:

Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny

Por­tal regio­nu miedziowe.pl

Życie para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie


IV Koncert jubileuszowy — AVE MARIA; 23 maja 2010

W dn. 23 maja 2010 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski odbył się IV kon­cert w ramach obcho­dów jubi­le­uszu 25-lecia dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res.

Pod­czas kon­cer­tu pt. AVE MARIA chó­rzy­ści wraz z zapro­szo­ny­mi gość­mi, zapre­zen­to­wa­li naj­pięk­niej­sze utwo­ry maryj­ne.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu byli:

 • Chór Beati Can­to­res
 • Domi­nik Mąko­sa — akom­pa­nia­ment
 • Kry­sty­na Syt­nik — recy­ta­cje
 • Bar­ba­ra Walen­dzik — dyry­gent

 

Zdję­cia z kon­cer­tu na stro­nie www.zyciaparafii.pl

Koncert jubileuszowy; 8 maja 2010

W dn. 8 maja 2010 r. o godz. 18.30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski odby­ła się msza świę­ta z oka­zji 30-lecia ruchu rodzi­ców na rzecz osób nie­peł­no­spraw­nych oraz 15-lecia Warsz­ta­tów Tera­pii Zaję­cio­wej „Arka”.

Po mszy świę­tej odbył się kon­cert, pod­czas któ­re­go wystą­pi­li:

 • Paweł Pecu­szok, tenor
 • Bar­ba­ra Sokol­nic­ka, for­te­pian
 • Chór Beati Can­to­res
 • Bar­ba­ra Walen­dzik, dyry­gent

W pro­gra­mie arty­ści zapre­zen­to­wa­li utwo­ry kom­po­zy­to­rów: J. S. Bach, G. F. Hän­del, F. Cilea, G. Bizet, W. A. Mozart, F. Schu­bert, S. Car­dil­lo, E. de Cur­tis.

Orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia było Pol­skie Sto­wa­rzy­sze­nie na Rzecz Osób z Upo­śle­dze­niem  Umy­sło­wym Koło w Gło­go­wie.

Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; Odpust parafialny; 3 maja 2010

W dniu 3 maja 2010 r. chór Beati Can­to­res wraz z wro­cław­skim chó­rem Can­ti­le­na, pod dyrek­cją p. Artu­ra Wró­bla uświet­nił uro­czy­stą mszę świę­tą, któ­ra zosta­ła odpra­wio­na w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Msza świę­ta zosta­ła odpra­wio­na z oka­zji 219 rocz­ni­cy uchwa­le­nia Kon­sty­tu­cji 3 Maja oraz odpu­stu para­fial­ne­go, gdyż wła­śnie w dniu 3 maja obcho­dzo­na jest uro­czy­stość Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski, patron­ki naszej para­fii.

Uroczysta msza święta w intencji ofiar katastrofy w Smoleńsku, 18 kwietnia 2010

Żałoba

W dn. 18 kwiet­nia 2010 r. o godz. 12.30 chór Beati Can­to­res wziął udział w żałob­nej mszy świę­tej w inten­cji Ofiar kata­stro­fy w Smo­leń­sku oraz ich rodzin i naj­bliż­szych, któ­ra odby­ła się w gło­gow­skiej Kole­gia­cie.

Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi mszy byli: Sta­ro­stwo Powia­to­we w Gło­go­wie oraz KGHM Pol­ska Miedź S.A. Oddział Huta Mie­dzi “Gło­gów”.