Repertuar

Jako chór mie­sza­ny, w swo­im reper­tu­arze posia­da­my róż­no­rod­ne utwo­ry, zarów­no o cha­rak­te­rze reli­gij­nym, jak i świec­kim, utwo­ry patrio­tycz­ne i ludo­we, muzy­kę roz­ryw­ko­wą i współ­cze­sną, wyko­ny­wa­ne w wie­lu języ­kach, w tym angiel­skim, nie­miec­kim, rosyj­skim, wło­skim, hisz­pań­skim i po łaci­nie. Wyko­ny­wa­li­śmy naj­po­pu­lar­niej­sze dzie­ła muzy­ki kla­sycz­nej w opra­co­wa­niu na chór. Wśród naj­więk­szych dzieł muzy­ki chó­ral­nej w naszym reper­tu­arze są m.in.: Mis­sa Bre­vis D‑Dur J. Hayd­na, Glo­ria A. Vival­die­go, Mis­sa Bre­vis i Msza o Pokój J. Szo­piń­skie­go oraz Mis­sa Bre­vis M. Sawy.

Współ­pra­co­wa­li­śmy z wie­lo­ma chó­ra­mi, soli­sta­mi, dyry­gen­ta­mi, instru­men­ta­li­sta­mi i zespo­ła­mi i orga­ni­za­cja­mi, w tym m.in. z Orkie­strą Zakła­do­wą Huty Mie­dzi Gło­gów, Legnic­ką Orkie­strą Sym­fo­nicz­ną, Gło­gow­skim Kwar­te­tem Smycz­ko­wym Ad Libi­tum, zespo­ła­mi instru­men­tal­ny­mi Pań­stwo­wej Szko­ły Muzycz­nej I i II st. w Gło­go­wie, Orkie­strą Fil­har­mo­nii Dol­no­ślą­skiej z Jele­niej Góry i Wro­cław­ską Orkie­strą Kame­ral­ną. Pod­czas wie­lu reali­zo­wa­nych przez nasze Sto­wa­rzy­sze­nie pro­jek­tów muzycz­nych, akom­pa­niu­je nam pocho­dzą­cy z Gło­go­wa pia­ni­sta Domi­nik Mąko­sa.