VIII Ogólnopolski Festiwal Chórów
SILESIA CANTAT Głogów 2018

13 października 2018 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. B. Krzywoustego w Głogowie

Kościół pw. NMP Królowej Polski w Głogowie

Aktu­al­ne infor­ma­cje na temat Festi­wa­lu znaj­dzie­cie Pań­stwo tak­że na por­ta­lu Face­bo­ok


ORGANIZATORZY

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res, Gło­gów

Gmi­na Miej­ska Gło­gów

WSPÓŁORGANIZATORZY

Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr – Oddział Dol­no­ślą­ski z sie­dzi­bą w Olszy­nie

Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go w Gło­go­wie

Para­fia pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie

PATRONAT HONOROWY

Pre­zy­dent Mia­sta Gło­go­wa Rafa­el Roka­sze­wicz

Sta­ro­sta Powia­tu Gło­gow­skie­go Jaro­sław Dud­ko­wiak

CELE FESTIWALU

  • pre­zen­ta­cja i kon­fron­ta­cja osią­gnięć arty­stycz­nych zespo­łów ama­tor­skich,
  • pobu­dza­nie aktyw­no­ści chó­rów ama­tor­skich i dostar­cza­nie im inspi­ra­cji do pod­no­sze­nia pozio­mu arty­stycz­ne­go,
  • roz­bu­dza­nie zami­ło­wa­nia do śpie­wu chó­ral­ne­go i jego pro­pa­go­wa­nie jako naj­bar­dziej natu­ral­nej for­my aktyw­no­ści muzycz­nej,
  • pre­zen­ta­cja i pro­mo­wa­nie pol­skiej lite­ra­tu­ry chó­ral­nej,
  • Festi­wal ma for­mę kon­kur­su.

TERMIN I MIEJSCE

13 paź­dzier­ni­ka 2018 r.

  • Prze­słu­cha­nia kon­kur­so­we odbę­dą się w Zespo­le Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go w Gło­go­wie, ul. Jed­no­ści Robot­ni­czej 10
  • Ogło­sze­nie wyni­ków, kon­cert lau­re­atów i chó­rów uczest­ni­czą­cych w Festi­wa­lu odbę­dzie się w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie, Plac Pry­ma­sa Pol­ski Ste­fa­na Wyszyń­skie­go 1
plakat sc 2018

Protokół z posiedzenia Jury

VIII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2018

z dnia 13 paź­dzier­ni­ka 2018 r.

Jury VIII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2018 w skła­dzie:

dr hab. Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon, prze­wod­ni­czą­ca Jury, Uni­wer­sy­tet Zie­lo­no­gór­ski,

dr Gra­ży­na Roga­la-Szcze­rek, Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski we Wro­cła­wiu z sie­dzi­bą w Olszy­nie,

Edy­ta Szo­stak-Kirzyc,

Bar­ba­ra Walen­dzik, sekre­tarz Jury.

po prze­słu­cha­niu 9 chó­rów posta­no­wi­ło przy­znać:

ALBUMY PAMIĄTKOWE

Chó­ro­wi mie­sza­ne­mu KRZEMIEŃ z Krze­mie­nie­wa, dyr. Han­na Mar­kow­ska

Chó­ro­wi ADORAMUS ze Świe­bo­dzi­na, dyr. Zyg­munt Miecz­nik

Chó­ro­wi ECHO KRESÓW Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Kędzie­rzy­nie-Koź­lu, dyr. Adam Woł­kow­ski

NAGRODY REGULAMINOWE

BRĄZOWE PASMO

Chó­ro­wi GRODKOVIA z Grod­ko­wa, dyr. Mał­go­rza­ta Sto­kło­sa – 72 pkt.

SREBRNE PASMO

Chó­ro­wi CON GRAZIA z Cza­star, dyr. Seba­stian Siko­ra – 81 pkt.

ZŁOTE PASMO

Chó­ro­wi CANTIAMO TUTTO z Wro­cła­wia, dyr. Seba­stian Siko­ra – 90 pkt. – nagro­da o war­to­ści 500 PLN oraz Puchar Posła na Sejm RP Woj­cie­cha Zubow­skie­go

Chó­ro­wi Kame­ral­ne­mu przy Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym we Wro­cła­wiu, dyr. Anna Gra­bow­ska-Borys – 91 pkt. – nagro­da o war­to­ści 700 PLN oraz Puchar Posłan­ki na Sejm RP Ewy Drozd

Chó­ro­wi Kame­ral­ne­mu Col­le­gium Posna­nien­se z Pozna­nia, dyr. Bar­ba­ra Nowak – 93 pkt. – nagro­da o war­to­ści 800 PLN oraz Puchar Sta­ro­sty Gło­gow­skie­go Jaro­sła­wa Dud­ko­wia­ka

GRAND PRIX VIII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2018 otrzy­mu­je Chór NOVUM z Rydzy­ny, dyr. Ali­na Pie­trzak – 94 pkt. – Puchar GRAND PRIX oraz nagro­da o war­to­ści 2000 PLN

Wyróż­nie­nie za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru inspi­ro­wa­ne­go folk­lo­rem pol­skim Chór NOVUM z Rydzy­ny, dyr. Ali­na Pie­trzak za utwór Anto­nie­go Gre­fa Szła dzie­wecz­ka do lasecz­ka

Wyróż­nie­nie za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru kom­po­zy­to­ra pol­skie­go Chór Kame­ral­ny przy Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym we Wro­cła­wiu, dyr. Anna Gra­bow­ska-Borys za utwór Józe­fa Świ­dra Cze­go chcesz od nas Panie

Wyróż­nie­nie za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru patrio­tycz­ne­go Chór Kame­ral­ny Col­le­gium Posna­nien­se z Pozna­nia, dyr. Bar­ba­ra Nowak za utwór Józe­fa Świ­dra Moja piosn­ka

NAGRODA POZAREGULAMINOWA

Wyróż­nie­nie dla dyry­gen­ta Chó­ru CON GRAZIA z Cza­star i Chó­ru CANTIAMO TUTTO z Wro­cła­wia – pana Seba­stia­na Siko­ry za pro­pa­go­wa­nie chó­ra­li­sty­ki ama­tor­skiej – nagro­da rze­czo­wa ufun­do­wa­na przez Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski we Wro­cła­wiu z sie­dzi­bą w Olszy­nie.

Jury gra­tu­lu­je wszyst­kim zespo­łom bio­rą­cym udział w dzi­siej­szej impre­zie oraz wyra­ża podzię­ko­wa­nie orga­ni­za­to­rom za bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie i spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie kon­kur­su.