“Historia Chóru Beati Cantores. Szczęśliwi śpiewaniem”

W listo­pa­dzie 2017 roku pod­czas kon­ce­ru “Muzy­ka pół­no­cy” zapre­zen­to­wa­ne zosta­ło nasze naj­now­sze wydaw­nic­two — książ­ka “Histo­ria Chó­ru Beati Can­to­res. Szczę­śli­wi śpie­wa­niem”. Jej auto­rem jest pan Prze­my­sław Walen­dzik, wie­lo­let­ni chó­rzy­sta nasze­go chó­ru.

Boga­to ilu­stro­wa­na publi­ka­cja pre­zen­tu­je histo­rię chó­ru od momen­tu powsta­nia do począt­ków 2017 roku. Opi­sa­ne w niej zosta­ły głów­ne pola aktyw­no­ści: chó­ru moc­no zako­rze­nio­ne­go w życiu spo­łecz­nym i kul­tu­ral­nym Gło­go­wa i Zie­mi Gło­gow­skiej, orga­ni­za­to­ra cie­ka­wych i waż­nych wyda­rzeń arty­stycz­nych, kon­cer­tu­ją­ce­go w kra­ju oraz poza gra­ni­ca­mi Pol­ski.

Uzu­peł­nie­niem tych infor­ma­cji jest część trak­tu­ją­ca o jed­nym z naj­więk­szych naszych osią­gnięć, będą­cym powo­dem do dumy – Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT oraz część poświę­co­na wszyst­kim naszym Przy­ja­cio­łom, Spon­so­rom i Dar­czyń­com, bez wspar­cia któ­rych nasze Sto­wa­rzy­sze­nie nie mogło­by funk­cjo­no­wać. Ostat­nim ele­men­tem fol­de­ru jest zbiór naj­waż­niej­szych fak­tów doty­czą­cych nasze­go chó­ru – danych sta­ty­stycz­nych i osią­gnięć, a tak­że gale­ria zdjęć.

Zapra­sza­my do muzycz­nej podró­ży w cza­sie i prze­strze­ni z Beati Can­to­res.

Książ­kę moż­na nabyć pod­czas kon­cer­tów i innych orga­ni­zo­wa­nych przez nas przed­się­wzięć arty­stycz­nych.

Publi­ka­cja zosta­ła dofi­nan­so­wa­na ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.

ISBN: 978–83-947987–2‑7