Dyskografia

Chór Beati Can­to­res nagrał dotych­czas dwie pły­ty.

 “KOLĘDY”

Nagra­nia doko­na­no w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie w 2004 roku.

Na krąż­ku zna­la­zło się 13 utwo­rów, w tym dwa z akom­pa­nia­men­tem — orga­nów, na któ­rych zagrał Kazi­mierz Walen­dzik oraz Zespo­łu Kame­ral­ne­go Ad Libi­tum z Gło­go­wa.

Spis utwo­rów:

 1. Reso­net in Lau­di­bus, B. Pękiel
 2. Magnum Nomen Domi­ni, B. Pękiel
 3. Wśród noc­nej ciszy, opr. S. Nie­wia­dom­ski
 4. Dzie­ciąt­ko się naro­dzi­ło, opr. F. Nowo­wiej­ski
 5. Świę­ta Panien­ka, J. Makla­kie­wicz
 6. Hej w Dzień Naro­dze­nia, opr. T. Fla­sza
 7. Gdy ślicz­na Pan­na, opr. J. Ĺťycz­kow­ski
 8. Naro­dził się Jezus Chry­stus, opr. S. Mat­czak
 9. Dzi­siaj w Betle­jem, S. Nie­wia­dom­ski
 10. Prie­dwiecz­nyj, R. Twar­dow­ski
 11. Nad Betle­jem w ciem­ną noc, sta­ra kolę­da fran­cu­ska
 12. Paste­rze mili, opr. J, Łaś
 13. Jasna Pan­na, J. Makla­kie­wicz

“XX LAT CHÓRU BEATI CANTORES”

Płyta XX-lecie

Pły­ta powsta­ła z oka­zji 20 rocz­ni­cy powsta­nia chó­ru. Nagra­nie odby­ło się w sal­ce przy koście­le p.w. N.M.P. Kró­lo­wej    Pol­ski na Osie­dlu Koper­nik w Gło­go­wie.

Na pły­cie zebra­nych zosta­ło 16 utwo­rów, któ­re przez lata dzia­łal­no­ści zespo­łu sta­ły się dla chó­rzy­stów naj­bliż­sze ser­cu i naj­bar­dziej przez nich, jak i przez słu­cha­czy, lubia­ne. Są to utwo­ry zarów­no świec­kie, jak i sakral­ne.

 Spis utwo­rów:

 1. Alle­lu­ja Chwal­cie Pana, Wacław z Sza­mo­tuł
 2. Cze­go chcesz od nas Panie, J. Świ­der
 3. Par­ce Domi­ne, F. Nowo­wiej­ski
 4. Zdro­waś Kró­lew­no Wybor­na, A. Koszew­ski
 5. O Zie­mio Pol­ska, J. Łuciuk
 6. Lau­da­te Domi­num, C. Gou­nod
 7. Mato­na Mia Cara, O. di Las­so
 8. Viva Tut­te, F. Giar­di­ni
 9. Leć gło­sie, opr. J. Gall
 10. Kra­ko­wiak, opr. S. Kazu­ro
 11. Oj, nasi jadą, opr. S. Roż­dżyń­ski
 12. Dziś do Cie­bie przyjść nie mogę, opr. J. Świ­der
 13. Die Lau­ni­ge Forel­le, opr. F. Schoggl
 • Die Forel­le — Schu­bert
 • Eine Kle­ine Nacht­Fo­rel­le — W.A. Mozart
 • Der Fre­ifish — Weber
 • Gebirgs­fo­rel­le am spa­ten Abend
 • Forel­le Ita­lia­na
 • Woł­ga Forel­le

    14.  Zana­til­lo, melo­dia nika­ra­gu­ań­ska
15.  Guan­ta­na­me­ra, H. Angu­lo, P. Sfe­ger
    16.  Hush! Somebody‘s cal­lin‘ my name, autor nie­zna­ny


Wydawnictwa

Fol­der z oka­zji X‑lecia (1995)

X-lecie

Fol­der wyda­ny z oka­zji XV-lecia (2000)

XV-lecie

Fol­der wyda­ny z oka­zji XXV-lecia chó­ru w 2010 roku

Książ­ka “Histo­ria Chó­ru Beati Can­to­res. Szczę­śli­wi śpie­wa­niem” (2017)