Członkowie chóru

Dyrygent: Barbara Walendzik

Sopra­ny

 1. Błoń­ska Ire­na
 2. Bogusz Bogu­sła­wa *
 3. Hej­mej Anna
 4. Kono­wal­czyk Tere­sa
 5. Kozieł Doro­ta
 6. Kre­cho­wiec Bro­ni­sła­wa *
 7. Nowak Mał­go­rza­ta *
 8. Pila­rek Mał­go­rza­ta
 9. Ptak Sta­ni­sła­wa *
 10. Sobo­lew­ska Bogu­sła­wa

 Alty

 1. Ber­dys Bar­ba­ra
 2. Bibro­wicz Tere­sa *
 3. Domi­nik Bar­ba­ra
 4. Leś­kie­wicz-Mana­ge Lilia *
 5. Mali­now­ska Danu­ta
 6. Miku­szew­ska Sta­ni­sła­wa
 7. Rybia­łek Nadzie­ja *
 8. Sere­dy­szyn-Hames Mario­la
 9. Stu­pak Urszu­la *
 10. Wasie­lew­ska Elż­bie­ta *

 Tenory

 1. Haw­rot Edward *
 2. Kolań­czyk Tade­usz
 3. Mar­tin Alek­san­der
 4. Mąko­sa Lech *

Basy

 1. Cie­siel­ski Krzysz­tof
 2. Pusz­kiel Jerzy
 3. Walen­dzik Kazi­mierz
 4. Waw­rzy­niak Miro­sław *

* Chó­rzy­ści, któ­rzy śpie­wa­ją od począt­ku ist­nie­nia chó­ru

Chór Beati Cantores