I Dolnośląski Festiwal Chórów SILESIA CANTAT

Gło­gów, paź­dzier­nik 2006

I SC

Orga­ni­za­to­rzy:
Gmi­na Miej­ska Gło­gów
Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr —  Oddział Dol­no­ślą­ski
Sto­wa­rzy­sze­nie Chór „Beati Can­to­res”

Festi­wal odbył się pod patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa Pana Zbi­gnie­wa Ryb­ki oraz Pro­bosz­cza Para­fii Kole­giac­kiej ks. Rafa­ła Zen­dra­na.

Festi­wal odbył się dzię­ki dota­cji Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów i Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go.

Uczest­ni­cy:
1.    Kame­ral­ny Nauczy­ciel­ski Chór “Chór z gór” — Bystrzy­ca Kłodz­ka
2.    Ĺťeń­ski Zespół Wokal­ny “CONCERTO GLACENSIS” — Kłodz­ko
3.    Miej­ski Chór Mie­sza­ny “LUTNIA” – Kłodz­ko
4.    Towa­rzy­stwo Śpie­wu “HARMONIA” – Kro­bia
5.    Chór “MADRYGAŁ” Wyż­szej Szko­ły Mene­dżer­skiej – Legni­ca
6.    Chór Mie­sza­ny Para­fii pw św. M.M Kol­be – Lubin
7.    Chór “POLONEZ” — Mińsk /Białoruś/
8.    Poznań­scy Madry­ga­li­ści im. Wacła­wa z Sza­mo­tuł – Poznań
9.    Kame­ral­ny Chór “ANGELUS” – Wro­cław
10.    Kame­ral­ny Chór Męski ‘CANTILENA” – Wro­cław
11.    Chór Kame­ral­ny “CAPELLA ECUMENICA” – Wro­cław
12.    “MAKSYMILIANUM” – Wro­cław
13.    Zespół Wokal­ny Spo­łecz­nej Szko­ły Muzycz­nej I st. – Wro­cław


Wer­dykt Jury I Dol­no­ślą­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów „SILESIA CANTAT” Gło­gów 2006, 7 paź­dzier­ni­ka 2006

Jury I Dol­no­ślą­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów „SILESIA CANTAT” Gło­gów 2006, w skła­dzie:
-    prof. Hali­na Bobro­wicz – Aka­de­mia Muzycz­na – Wro­cław
-    mgr Gra­ży­na Roga­la-Szcze­rek – Oddział Dol­no­ślą­ski i Zarząd Głów­ny PZCHiO
-    mgr Bar­ba­ra Walen­dzik – dyry­gent gło­gow­skich chó­rów
po prze­słu­cha­niu 12 chó­rów posta­no­wi­ło przy­znać:

•    Wyróż­nie­nia:
w kate­go­rii chó­rów mie­sza­nych: Chó­ro­wi „Lut­nia” z Kłodz­ka pod dyrek­cją Witol­da Jura­na oraz Chó­ro­wi „Polo­nez” z Miń­ska pod dyrek­cją Jani­ny Brycz­kow­skiej

w kate­go­rii chó­rów para­fial­nych: Chó­ro­wi Mie­sza­ne­mu para­fii pw. M.M. Kol­be z Lubi­na pod dyrek­cją Hen­ry­ka Zio­brow­skie­go

•    III miej­sce:
w kate­go­rii chó­rów kame­ral­nych: Kame­ral­ne­mu Chó­ro­wi Męskie­mu „Can­ti­le­na” z Wro­cła­wia pod dyrek­cją Bar­ba­ry Sza­rej­ko

•    II miej­sca:
w kate­go­rii chó­rów kame­ral­nych: Chó­ro­wi Kame­ral­ne­mu „Capel­la Ecu­me­ni­ca” z Wro­cła­wia pod dyrek­cją Ada­ma Raj­czy­by

w kate­go­rii zespo­łów wokal­nych: Zespo­ło­wi Wokal­ne­mu Spo­łecz­nej Szko­ły Muzycz­nej I stop­nia we Wro­cła­wiu pod dyrek­cją Mał­go­rza­ty Podziel­ny

w kate­go­rii chó­rów para­fial­nych: Chó­ro­wi Mie­sza­ne­mu „Mak­sy­mi­lia­num” z Wro­cła­wia pod dyrek­cją Mar­ka Miko­no­wi­cza

w kate­go­rii chó­rów mie­sza­nych: Poznań­skim Madry­ga­li­stom im. Wacła­wa z Sza­mo­tuł z Pozna­nia pod dyrek­cją Jerze­go Fisch­ba­cha

•    I miej­sca:
w kate­go­rii zespo­łów wokal­nych: Ĺťeń­skie­mu Zespo­ło­wi Wokal­ne­mu „Con­cer­to Gla­cen­sis” z Kłodz­ka pod dyrek­cją Kata­rzy­ny Mąki

w kate­go­rii chó­rów mie­sza­nych: Chó­ro­wi „Madry­gał” Wyż­szej Szko­ły Mene­dżer­skiej w Legni­cy pod dyrek­cją Dariu­sza Rzon­cy

Udział chó­ru “Polo­nez” z Miń­ska został cał­ko­wi­cie sfi­nan­so­wa­ny z fun­du­szy Dol­no­ślą­skie­go Oddzia­łu Sto­wa­rzy­sze­nia “Wspól­no­ta Pol­ska”.