Startujemy

Po rocz­nej prze­rwie, stro­na chó­ru Beati Can­to­res rusza na nowo. Zapra­sza­my wszyst­kich do jej odwie­dza­nia.

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res obcho­dzi wła­śnie swój jubi­le­usz. W paź­dzier­ni­ku 2010 roku minie dokład­nie 25 lat od momen­tu kie­dy po raz pierw­szy spo­tka­li­śmy się na pró­bie.

W naj­bliż­szym cza­sie poin­for­mu­je­my o wszyst­kich kon­cer­tach i wyda­rze­niach, któ­re odby­wać się będą w ramach obcho­dów jubi­le­uszu.

III Koncert jubileuszowy — kolędy i pastorałki

W dn. 27 grud­nia 2009 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski odbył się III kon­cert w ramach obcho­dów jubi­le­uszu 25-lecia dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res.

Tym razem, chó­rzy­ści zapre­zen­to­wa­li słu­cha­czom naj­pięk­niej­sze kolę­dy Pol­skie i zagra­nicz­ne. Chó­ro­wi na pia­ni­nie akom­pa­nio­wał Domi­nik Mąko­sa. 

Frag­ment kon­cer­tu — miedziowe.tv

Koncert-KolędyKoncert-Kolędy

II Koncert jubileuszowy

W dn. 13 grud­nia 2009 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się II kon­cert jubi­le­uszo­wy pt. Psal­my Dawi­da.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu byli: chór Beati Can­to­res, pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik oraz Kry­sty­na Syt­nik i Tade­usz Kolań­czyk.

Koncert-Psalmy Dawida

Koncert-Psalmy Dawida

INAUGURACJA OBCHODÓW 25 ROCZNICY POWSTANIA CHÓRU

Uro­czy­stym wyko­na­niem POP ORATORIUM Miło­sier­dzie Boże Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza w dn. 29 listo­pa­da 2009 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski, chór Beati Can­to­res roz­po­czął obcho­dy jubi­le­uszu 25-lecia dzia­łal­no­ści zespo­łu.

Był to pierw­szy kon­cert z całe­go cyklu wyda­rzeń przy­go­to­wa­nych spe­cjal­nie na tą oka­zję.

Frag­ment kon­cer­tu — miedziowe.tv

Gale­ria zdjęć — Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny

900-lecie Obrony Głogowa

Chór Beati Can­to­res wziął udział w uro­czy­stych obcho­dach 900 rocz­ni­cy Obro­ny Gło­go­wa 1109 r.

W dn. 6 wrze­śnia 2009 r. chór zapew­nił opra­wę muzycz­ną mszy św. w gło­gow­skiej kole­gia­cie, któ­rej prze­wod­ni­czył biskup Die­ce­zji Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej Ste­fan Reg­munt.

Na zakoń­cze­nie pierw­sze­go dnia obcho­dów rocz­ni­cy, w kole­gia­cie roz­brzmia­ła Msza o pokój Jana Szo­piń­skie­go, w wyko­na­niu śpie­wa­ków i muzy­ków z Gło­go­wa, Szcze­ci­na i Polic:

  • zespo­łu instru­men­ta­li­stów ze Szcze­ci­na SEDINA (dyr. Emi­lia Goch),
  • chó­ru Beati Can­to­res (dyr. Bar­ba­ra Walen­dzik),
  • chó­ru Magni­fi­cat (dyr. Lidia Sło­twiń­ska),
  • Polic­kie­go Chó­ru Kame­ral­ne­go POSTSCRIPTUM (dyr. Marze­na Więch) oraz
  • Chó­ru Kame­ral­ne­go Zachod­nio­po­mor­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Tech­no­lo­gicz­ne­go (dyr. dr Iwo­na Wiśniew­ska — Sala­mon).

Gale­ria zdjęć — miedziowe.pl