IV Ogólnopolski Festiwal Chórów SILESIA CANTAT

Gło­gów, paź­dzier­nik 2010

Orga­ni­za­to­rzy
Gmi­na Miej­ska Gło­gów
Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr — Oddział Dol­no­ślą­ski we Wro­cła­wiu
Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res

Festi­wal odbył się dzię­ki dota­cji Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów i Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go

Festi­wa­lo­wi patro­no­wa­li Pre­zy­dent Mia­sta Gło­go­wa Jan Zubow­ski oraz pro­boszcz Para­fii pw. Naj­święt­szej Marii Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski ksiądz kano­nik Witold Pietsch


Wer­dykt Jury IV Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2010

Jury IV Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów „SILESIA CANTAT” Gło­gów 2010 w skła­dzie:
-    prof. Hele­na Toma­szek-Ple­wa – Dzie­kan Wydzia­łu Edu­ka­cji Muzycz­nej Aka­de­mii Muzycz­nej im. K. Lipień­skie­go we Wro­cła­wiu,
-    dr Gra­ży­na Roga­la-Szcze­rek – Pre­zes Oddzia­łu Dol­no­ślą­skie­go PZCHiO,
-     prof. Prze­my­sław Pał­ka – Pro­fe­sor Aka­de­mii Muzycz­nej im. I. J. Padew­skie­go w Pozna­niu, Dyrek­tor arty­stycz­ny Świa­to­we­go Festi­wa­lu Chó­rów Polo­nij­nych w Kosza­li­nie,
-    Bar­ba­ra Walen­dzik – Dyry­gent chó­rów gło­gow­skich „Beati Can­to­res” i „Gau­dium”.
po prze­słu­cha­niu 14 chó­rów posta­no­wi­ło przy­znać:

•    w kate­go­rii chó­rów jed­no­rod­nych:

III miej­sce:
Chór Kame­ral­ny „VIVACE” Zespo­łu Szkół w Pamiąt­ko­wie pod dyrek­cją Urszu­li Grzę­dy

II miej­sca nie przy­zna­no

I miej­sce ex aequo:
Chór „CON BRIO” SM I ST. im. Gra­ży­ny Bace­wicz we Wro­cła­wiu pod dyrek­cją Mał­go­rza­ty Podziel­ny oraz Ĺťeń­ski Chór Kame­ral­ny „CONCERTO GLACENSIS” z Kłodz­ka pod dyrek­cją Kata­rzy­ny Mąki

•    w kate­go­rii chó­rów mie­sza­nych:

III miej­sce ex aequo:
Zespół „EX GAUDIO CORDIS” z Lesz­na pod dyrek­cją Anny Śródy oraz Chór „HEMANTUS” z Mogil­na pod dyrek­cją Sła­wo­mi­ra Palu­cha

I miej­sce ex aequo:
Kłodz­ki Chór Mie­sza­ny „CONCERTO GLACENSIS” pod dyrek­cją Kata­rzy­ny Mąki oraz Zespół Kame­ral­ny „AMICI CANTI” z Buku pod dyrek­cją Lesz­ka Gór­ki

•    w kate­go­rii chó­rów para­fial­nych:

III miej­sca nie przy­zna­no

II miej­sce:
Chór „CANTEMUS DOMINO” z Zie­lo­nej Góry pod dyrek­cją Macie­ja Ogar­ka

I miej­sce:
Chór „MAGNIFICAT” z Gło­go­wa pod dyrek­cją Lidii Sło­wiń­skiej

Jury posta­no­wi­ło przy­znać dwie nagro­dy indy­wi­du­al­ne:
1.    Za wyko­na­nie par­tii solo­wej dla Wero­ni­ki Ogo­now­skiej z chó­ru „CON BRIO” SM I ST. im. Gra­ży­ny Bace­wicz we Wro­cła­wiu
2.    Za debiut dyry­genc­ki na Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu SILESIA CANTAT dla Lesz­ka Gór­ki, dyry­gen­ta Zespo­łu Kame­ral­ne­go „AMICI CANTI” z Buku

Silesia Cantat 2010