IV Ogólnopolski Festiwal Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2010, 9 października br.

Ser­decz­nie zpa­ra­sza­my chó­ry z całe­go kra­ju i z zagra­ni­cy do uczest­nic­twa w IV Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2010.

Festi­wal odbę­dzie się w dn. 9 paź­dzier­ni­ka 2010 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Wszel­kie infor­ma­cje na temat uczest­nic­twa w Festi­wa­lu znaj­dzie­cie Pań­stwo TUTAJ.

ZAPRASZAMY !