Zamkowe Spotkania Chóralne

Pierw­sze spo­tka­nia odby­ły się z ini­cja­ty­wy Bogu­sła­wa Wró­blew­skie­go, Lesz­ka Ryba­ka, Ryszar­da Głą­biń­skie­go i Miro­sła­wa Strzę­ci­wil­ka, człon­ków Gło­gow­skiej Akcji Kato­lic­kiej ist­nie­ją­cej przy Para­fii św. Kle­men­sa. Od 1998 roku orga­ni­za­to­rem i gospo­da­rzem tej impre­zy jest Sto­wa­rzy­sze­nie “Chór Beati Can­to­res”.

Od począt­ku trwa­nia impre­zy na dzie­dziń­cu i w salach Zam­ku Ksią­żąt Gło­gow­skich, a tak­że w Kole­gia­cie, zapre­zen­to­wa­ło się 20 zespo­łów z róż­nych miast Pol­ski oraz z Lan­gen­ha­gen, part­ner­skie­go mia­sta w Niem­czech.

Wystę­po­wa­ły chó­ry żeń­skie, męskie i mie­sza­ne, któ­rym nie­jed­no­krot­nie towa­rzy­szy­ły zespo­ły muzycz­ne lub pia­ni­sta. Reper­tu­ar wyko­ny­wa­ny pod­czas Zam­ko­wych Spo­tkań Chó­ral­nych był uroz­ma­ico­ny. Chó­ry pre­zen­to­wa­ły utwo­ry od śre­dnio­wie­cza po muzy­kę współ­cze­sną, sakral­ne i świec­kie, ludo­we i roz­ryw­ko­we, gospel i cer­kiew­ne.

W 2005 roku odby­ły się ostat­nie jubi­le­uszo­we X Spo­tka­nia, któ­re od 2006 roku przy­bra­ły for­mu­łę kon­kur­su. Sto­wa­rzy­sze­nie „Chór Beati Can­to­res” jest od tego momen­tu orga­ni­za­to­rem Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów „Sile­sia Can­tat” (do 2008 roku Dol­no­ślą­ski Festi­wal Cho­rów “Sile­sia Can­tat”).

W poszcze­gól­nych edy­cjach Spo­tkań, udział wzię­li:

 • wrze­sień 1996: Chór Mie­sza­ny z Lesz­na, Chór Kame­ral­ny „Madry­gał” z Legni­cy, Chór „Gau­de­amus” z Gło­go­wa
 • czer­wiec 1997: Chór Kame­ral­ny „Madry­gał” z Legni­cy, Chór „Gau­de­amus” z Gło­go­wa
 • czer­wiec 1998: Chór Męski „Can­ti­le­na” z Wro­cła­wia, Chór Kame­ral­ny „Madry­gał” z Legni­cy
 • paź­dzier­nik 1999: Chór Męski „Arion” z Pozna­nia, Chór im. Bere­zow­skie­go z Legni­cy, Poznań­ski Chór Kate­dral­ny
 • czer­wiec 2000: Chór Męski „Arion” z Pozna­nia, Chór Kame­ral­ny „Madry­gał” z Legni­cy
 • czer­wiec 2001: Gór­ni­czy Chór Męski z Lubi­na, Chór Nauczy­ciel­ski „Baca­la­rus” ze Zło­to­ryi, Zespół Kame­ral­ny PSM II st. im. Fran­cisz­ka Lisz­ta w Gło­go­wie
 • paź­dzier­nik 2002: Chór Mie­sza­ny im. Sta­ni­sła­wa Moniusz­ki z Pozna­nia, Chór Męski „Arion” z Kościa­na, Chór Para­fii Pra­wo­sław­nej Św. Trój­cy z Lubi­na
 • czer­wiec 2003: Chór Aka­de­mic­ki Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go „Can­tus Juve­ni­lis”, Chór „Lan­gen­ha­ge­ner Sing­kre­is” z Lan­gen­ha­gen — Niem­cy, Chór „Para­di­so” ze Świę­tej Góry w Gosty­niu
 • wrze­sień 2004: Chór Męski „Har­mo­nia” z Kro­bi, Chór „Aria” z Prze­mko­wa, Ĺťeń­ski Chór „Con­cen­tio” ze Śre­mu, Gło­gow­ski Kwar­tet Smycz­ko­wy „Ad libi­tum”
 • czer­wiec 2005: Chór Świę­to­gór­ski z Gosty­nia, Chór Mie­sza­ny „Madry­gał” z Legni­cy, Chór Męski „Arion” z Pozna­nia, Ĺťeń­ski Chór „Con­cen­tio” ze Śre­mu, Chór Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go.
 • Corocz­nie w spo­tka­niach brał udział chór “Beati Can­to­res”.

 Zam­ko­we Spo­tka­nia Chó­ral­ne w licz­bach:

 • 8 — edy­cji ZSCh zor­ga­ni­zo­wa­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie Chór “Beati Can­to­res”
 • 14 — miast z któ­rych przy­je­cha­ły zespo­ły
 • 18 — godzin muzy­ki
 • 20 — chó­rów
 • 27 — firm i insty­tu­cji wspie­ra­ją­cych ZSCh
 • 273 — wyko­na­nych utwo­rów
 • ok. 600 — chó­rzy­stów
 • ok. 1200- słu­cha­czy ZSCh
Zamkowe Spotkania Chóralne