Wizyta w Langenhagen

W dniach 7–9 sierp­nia 2009 r. chór Beati Can­to­res gościł w Lan­gen­ha­gen (Niem­cy), gdzie poje­chał na zapro­sze­nie zaprz­jaź­nio­ne­go chó­ru Lan­gen­ha­ge­ner Sing­kre­is, by uczest­ni­czyć w jubi­le­uszo­wych obcho­dach ist­nie­nia zespo­łu.

Pod­czas poby­tu w Lan­gen­ha­gen zapre­zen­to­wa­li­śmy kon­cert w koście­le pw. św. Elż­bie­ty, pod­czas któ­re­go wspól­nie z naszy­mi przy­ja­ciół­mi wyko­na­li­śmy kil­ka utwo­rów. Uświet­ni­li­śmy tak­że mszę św. w koście­le pw. 12 Apo­sto­łów.

Koncert w kościele pw. 12 Apostołów w Langenhagen

Uroczystości jubileuszowe

W poło­wie czerw­ca chór Beati Can­to­res uświet­nił śpie­wem dwie uro­czy­sto­ści:

W dniu 13 czerw­ca 2009 r. chór Beati Can­to­res wziął udział w uro­czy­sto­ściach z oka­zji 20 rocz­ni­cy koro­na­cji obra­zu Mat­ki Boskiej Rokit­niań­skiej w Rokit­nie.

Nastep­ne­go dnia, chór zapew­nił opra­wę muzycz­ną mszy św. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie, z oka­zji 40-lecia Zakła­dów Gór­ni­czych Z. G. Rud­na.

Wyjazd do Zielonej Góry

W dniu 24 maja 2009 r. chór wyje­chał do Zie­lo­nej Góry, gdzie zapew­nił opra­wę muzycz­ną mszy świę­tej z oka­zji 25. rocz­ni­cy świę­ceń kapłań­skich w koście­le pw. Św. Józe­fa.

Po uro­czy­sto­ści chór zapre­zen­to­wał zebra­nym krót­ki kon­cert.

Uroczystość na osiedlu Kopernika

W pią­tek, 8 maja 2009 r. o godz. 17:00 w koście­le pw. N.M.P. Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka w Gło­go­wie odby­ła się uro­czy­stość pere­gry­na­cji obra­zu M.B. Rokit­niań­skiej. Mszę świę­tą odpra­wił ks. bp Paweł Socha.

Opra­wę muzycz­ną zapew­nił chór Beati Can­to­res.

13 czerw­ca 2009 r. w Rokit­nie odby­ły się uro­czy­sto­ści jubi­le­uszo­we z oka­zji 20. rocz­ni­cy koro­na­cji obra­zu. Chór Beati Can­to­res brał udział w wyda­rze­niach w Rokit­nie w 1989 r.

Goście z Riesy

W dniach 2–3 maja 2009 r. w Gło­go­wie gościł Kon­cer­to­wy Chór Mia­sta Rie­sa z Nie­miec.

Pod­czas wizy­ty w naszym mie­ście człon­ko­wie zespo­łu spo­tka­li się z pre­zy­den­tem mia­sta oraz z chó­rzy­sta­mi z Beati Can­to­res. W sobo­tę, 2 maja, chór dał krót­ki kon­cert dla miesz­kań­ców mia­sta przed gło­gow­skim ratu­szem.

Oba chó­ry uświet­ni­ły tak­że uro­czy­sto­ści odpu­sto­we w koście­le pw. N.M.P Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­nik, a po mszy św. goście z Rie­sy dali kon­cert dla wszyst­kich zebra­nych.

POP-ORATORIUM Miłosierdzie Boże

W dniu 19 kwiet­nia 2009 r. w Gło­go­wie odby­ły się dwa kon­cer­ty pt. POP-ORATORIUM Miło­sier­dzie Boże.

Muzy­kę skom­po­no­wał Zbi­gniew Mał­ko­wicz, do słów św. sio­stry Fau­sty­ny. Patro­nat nad tym wyda­rze­niem objął Pan Jan Zubow­ski, Pre­zy­dent Mia­sta Gło­go­wa.

Orga­ni­za­to­ra­mi kon­cer­tów byli Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res oraz gło­gow­skie para­fie pw. Miło­sier­dzia Boże­go na Osie­dlu Pia­stów Ślą­skich oraz N.M.P. Kró­lo­wej Pol­ski na Osie­dlu Koper­ni­ka.

Wyko­naw­ca­mi ora­to­rium byli:

  • Zespół Muzy­ki Sakral­nej LUMEN
  • Soli­ści: Marze­na Mał­ko­wicz — nar­ra­cje i śpiew, Alek­san­dra Mał­ko­wicz — śpiew, Janusz Szrom — śpiew
  • Gło­gow­skie chó­ry:

- Gau­dium (dyr. Bar­ba­ra Walen­dzik),
- Magni­fi­cat (dyr. Lidia Sło­twiń­ska),
- Lau­da­te Domi­num (dyr. Boże­na Lin­dec­ka),
- Beati Can­to­res (dyr. Bar­ba­ra Walen­dzik).

Kon­cer­ty dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.

POP-ORATORIUM Miłosierdzie Boże

 

Koncert-POP OratoriumKoncert-POP Oratorium

Koncerty

Gmi­na Miej­ska Gło­gów i Sto­wa­rzy­sze­nie Chór “Beati Can­to­res” zor­ga­ni­zo­wa­ło dla miesz­kań­ców Gło­go­wa: KONCERT poświę­co­ny twór­czo­ści ks. Jana Twar­dow­skie­go zaty­tu­ło­wa­ny “Moje Życie — Magni­fi­cat”, któ­ry odbył się 18 maja 2008 r. o godz. 17.00 w koście­le NMP­Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie

W kon­cer­cie zapre­zen­to­wa­no poezję ks. Jana w opra­wie muzycz­nej naj­pięk­nie­szych utwo­rów maryj­nych.

W kon­cer­cie wystą­pi­li : Chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik, Domi­nik Mąko­sa — akom­pa­nia­ment, Kry­sty­na Syt­nik — recy­ta­cja oraz Tade­usz Kolań­czyk — recy­ta­cja.