Zarząd chóru

Chór Beati Can­to­res został zarej­stro­wa­ny 12 lip­ca 2000 r. w Sądzie Okrę­go­wym w Legni­cy jako Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res, któ­re jest kon­ty­nu­ato­rem tra­dy­cji śpie­wa­czych Chó­ru “Beati Can­to­res” dzia­ła­ją­ce­go przy Para­fii R. K. p. w. Naj­święt­szej Marii Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Dzia­łal­ność Sto­wa­rzy­sze­nia pro­wa­dzo­na jest na pod­sta­wie Sta­tu­tu.

Waż­ną rolę w dzia­łal­no­ści chó­ru speł­nia zarząd, któ­re­go zada­niem jest nawią­zy­wa­nie kon­tak­tów, pozy­ski­wa­nie spon­so­rów i ogól­na koor­dy­na­cja wszel­kich poczy­nań zespo­łu. Na cze­le zarzą­du stoi pre­zes. Na począt­ku funk­cję tę spra­wo­wał Cze­sław Soko­łow­ski, a następ­nie Tade­usz Zabłoc­ki i Tade­usz Per­czyń­ski.

Obecny skład Zarządu Chóru

Pre­zes
Tade­usz Kolań­czyk

Wice­pre­zes
Bogu­sła­wa Sobo­lew­ska

Wice­pre­zes
Kazi­mierz Walen­dzik

Skarb­nik
Leszek Mąko­sa

Sekre­tarz
Maria Sere­dy­szyn-Hames

Dyry­gent
Bar­ba­ra Walen­dzik

Dla każ­dej orga­ni­za­cji nie­zwy­kle waż­ne jest doku­men­to­wa­nie jej dzia­łal­no­ści na prze­strze­ni lat. Funk­cję kro­ni­ka­rek chó­ru w minio­nych latach peł­ni­ły Elż­bie­ta Wasie­lew­ska, Bro­ni­sła­wa Kre­cho­wiec i Bar­ba­ra Ber­dys, a obec­nie jest nią Lilia Leś­kie­wicz-Mana­ge. Stro­nę inter­ne­to­wą oraz pro­fi­le na por­ta­lach spo­łecz­no­ścio­wych pro­wa­dzi Prze­my­sław Walen­dzik. Biblio­te­ką chó­ral­ną do 2014 roku zaj­mo­wał się Cze­sław Domi­nik.