Chór “Beati Cantores”

co zna­czy “Szczę­śli­wi śpie­wa­niem” powstał we wrze­śniu 1985 r. z ini­cja­ty­wy księ­dza pra­ła­ta Ryszar­da Dobro­ło­wi­cza przy para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­nik w Gło­go­wie.

Pierw­szym dyry­gen­tem był Paweł Smo­ra­wiń­ski. W trze­cim mie­sią­cu dzia­łal­no­ści, pałecz­kę prze­ję­ła Bar­ba­ra Walen­dzik, któ­ra kie­ru­je zespo­łem do dnia dzi­siej­sze­go. Od 1990 r. w pra­cy z zespo­łem poma­ga Kazi­mierz Walen­dzik.

W począt­ko­wym okre­sie chór liczył 80 osób a obec­nie w chó­rze śpie­wa 30 osób. Jego człon­ka­mi są miesz­kań­cy Gło­go­wa i oko­lic, repre­zen­tu­ją­cy róż­ne gru­py zawo­do­we i spo­łecz­ne. Od 1990 r. chór jest człon­kiem dol­no­ślą­skie­go oddzia­łu Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr. Chór jest rów­nież człon­kiem Gło­gow­skie­go Part­ner­stwa Orga­ni­za­cji Poza­rzą­do­wych RONDO, sta­no­wią­ce­go nie­for­mal­ny zwią­zek lokal­nych orga­ni­za­cji poza­rzą­do­wych mia­sta i powia­tu gło­gow­skie­go (od 2004 r.).

Od lip­ca 2000 r. chór dzia­ła jako Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res. Koor­dy­na­cją pro­wa­dzo­nych przez Sto­wa­rzy­sze­nie dzia­łań zaj­mu­je się zarząd sto­wa­rzy­sze­nia, na cze­le któ­re­go stoi pan Tade­usz Kolań­czyk.

Repertuar i występy

“Beati Can­to­res” zgod­nie z naj­star­szą tra­dy­cją wyko­nu­je utwo­ry muzy­ki sakral­nej róż­nych epok, kom­po­zy­to­rów kla­sycz­nych i współ­cze­snych, a tak­że muzy­kę roz­ryw­ko­wą, ludo­wą i patrio­tycz­ną. Zespół uczest­ni­czy w wie­lu uro­czy­sto­ściach reli­gij­nych i świec­kich, waż­nych w życiu para­fii, nasze­go mia­sta i kra­ju. Wystę­pu­je śred­nio 25 razy do roku, co w prze­cią­gu 25 lat dzia­łal­no­ści dało ok. 625 wystę­pów.

Chór wyko­nu­je głów­nie utwo­ry a cap­pel­la. Od kil­ku lat w reper­tu­arze zespo­łu znaj­du­ją się dzie­ła wokal­no-instru­men­tal­ne. Wystę­po­wał m.in. z taki­mi zespo­ła­mi jak: Zakła­do­wą Orkie­strą Dętą “Huty Mie­dzi Gło­gów”, zespo­łem instru­men­tal­nym PSM w Gło­go­wie, Gło­gow­skim Kwar­te­tem Smycz­ko­wym “Ad libi­tum” oraz z Legnic­ką Orkie­strą Sym­fo­nicz­ną. Chór w swo­jej histo­rii uświet­niał obcho­dy:

 • Dnia Nie­pod­le­gło­ści
 • świę­ta 3 maja
 • uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia nagro­dy im. Andre­asa Gry­phiu­sa
 • inau­gu­ra­cje roku aka­de­mic­kie­go w Wyż­szej Szko­le Tech­nicz­nej, Aka­de­mii Eko­no­micz­nej im. Oska­ra Lan­ge­go, Uni­wer­sy­te­cie III Wie­ku w Gło­go­wie oraz w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.

Chór kon­cer­to­wał wie­lo­krot­nie w gło­gow­skich kościo­łach oraz w kapli­cy przy gło­gow­skiej kole­gia­cie, z któ­rych dwa były trans­mi­to­wa­ne przez Radio Gło­gów.

Sto­wa­rzy­sze­nie orga­ni­zu­je tak­że cyklicz­ne kon­cer­ty oka­zjo­nal­ne, m.in. kon­cer­ty muzy­ki pasyj­nej i maryj­nej oraz kon­cer­ty kolęd.

Wydarzenia

Waż­ny­mi wyda­rze­nia­mi medial­ny­mi, w któ­rych brał udział chór “Beati Can­to­res”, były: dwu­krot­na opra­wa muzycz­na mszy św. odpra­wio­nej w koście­le pw. św. Krzy­ża w War­sza­wie trans­mi­to­wa­nej przez I pro­gram Pol­skie­go Radia, opra­wa muzycz­na litur­gii odpra­wio­nej w sank­tu­arium św. Jadwi­gi w Legnic­kim Polu trans­mi­to­wa­nej przez Tele­wi­zję Polo­nia oraz udział w nagra­niach do fil­mu o Gło­go­wie w 1996 r.

Chór rok­rocz­nie bie­rze udział w uro­czy­sto­ściach odpu­sto­wych w Sank­tu­arium Mat­ki Bożej Gro­do­wiec­kiej w Gro­dow­cu oraz od 1996 r. w Zam­ko­wych Spo­tka­niach Chó­ral­nych, któ­rych od 1998 do 2005 r. był orga­ni­za­to­rem.

Zespół odbył wie­le podró­ży zagra­nicz­nych. Ośmio­krot­nie kon­cer­to­wał w Niem­czech: w Lan­gen­ha­gen, Eisen­hut­ten­stadt oraz w Rie­sie, któ­re są mia­sta­mi part­ner­ski­mi Gło­go­wa, w Hano­we­rze oraz w Kro­nach w Bawa­rii, a tak­że w Austrii, Cze­chach i we Wło­szech, gdzie kon­cer­to­wał w Rzy­mie (w Bazy­li­ce św. Pio­tra pod­czas audien­cji gene­ral­nej), Wene­cji, Loret­to i Asy­żu.

W 2004 r. chór odbył tra­sę kon­cer­to­wą po Litwie, dając kon­cer­ty w Wil­nie, Kow­nie i Ejszysz­kach, a w 2013 r. kon­cer­to­wał na Ukra­inie – we Lwo­wie i Kamień­cu Podol­skim.

Wyda­rze­nia­mi, któ­re zapa­dły głę­bo­ko w pamięć człon­kom chó­ru były śpie­wy litur­gicz­ne pod­czas poby­tu Jana Paw­ła II w Gorzo­wie Wlkp. w 1997 r., udział w Inter­na­tio­nal Kul­tur­fe­sti­val w Lan­gen­ha­gen w 1995 i 2000 r., występ w Pawi­lo­nie Pol­skim na Świa­to­wej Wysta­wie Expo 2000 w Hano­we­rze, udział w Euro­pej­skich Dniach Muzy­ki z oka­zji 1000-lecia mia­sta Kro­nach w 2003 r.

Zobacz tak­że –> Kalen­da­rium.

Nagrody i wyróżnienia

Chór “Beati Can­to­res” bie­rze udział w wie­lu festi­wa­lach i kon­kur­sach, zdo­by­wa­jąc nagro­dy i wyróż­nie­nia.

 • Die­ce­zjal­ny Kon­kurs Kolęd w 1989 r. – I miej­sce,
 • Ogól­no­pol­ski Festi­wal Muzy­ki Reli­gij­nej w Rumii w 1990 i 1992 r. zdo­by­wa­jąc odpo­wied­nio III miej­sce i wyróż­nie­nie,
 • V Festi­wal Pie­śni Reli­gij­nej Can­ta­te Deo w Rze­szo­wie w 2001 r. – III miej­sce,
 • XXX Mię­dzy­na­ro­do­wy Festi­wal Olo­mo­uc — Cze­chy w 2002 r., zdo­by­wa­jąc brą­zo­wy medal,
 • XIII Festi­wal Pol­skiej Pie­śni Chó­ral­nej w Kato­wi­cach w 2004 r. zaj­mu­jąc II miej­sce,
 • III miej­sce na I Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Chó­rów Ars Litur­gi­ca, Toruń 2004 r.,
 • II Dol­no­ślą­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT w Gło­go­wie w 2007 roku — II miej­sce,
 • I miej­sce na I Festi­wa­lu Pio­sen­ki Patrio­tycz­nej “Vivat Polo­nia” Gło­gów 2008 r.,
 • III miej­sce na III Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Chó­rów Ars Litur­gi­ca, Gnie­zno 2008 r.,
 • Srebr­ne Pasmo na II Mię­dzy­na­ro­do­wym Szcze­ciń­skim Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej, Szcze­cin 2015 r.
 • II miej­sce na IX Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Chó­rów Ama­tor­skich — I Edy­cji Pie­śni Maryj­nych “MATER MISERICORDIAE”, Olesz­na 2016 r.,
 • Brą­zo­we Pasmo na Lubu­skim Świę­cie Pie­śni — XI Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Muzy­ki Chó­ral­nej, Sła­wa 2023 r.
 • Srebr­ne Pasmo na II Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Chó­ral­nym Pie­śni Patrio­tycz­nej MUSICA PATRIAE, Poznań 2023 r.

Z oka­zji jubi­le­uszu XX-lecia w 2005 r., człon­ko­wie chó­ru, któ­rzy śpie­wa­ją od momen­tu powsta­nia chó­ru zosta­li odzna­cze­ni Srebr­ną Odzna­ką PZCHiO, a dyry­gent Bar­ba­ra Walen­dzik Zło­tą Odzna­ką PZCHiO. W listo­pa­dzie 2010 r., z oka­zji 25-lecia dzia­łal­no­ści, chó­rzy­ści zosta­li odzna­cze­ni Brą­zo­wy­mi, Srebr­ny­mi i Zło­ty­mi odzna­ka­mi hono­ro­wy­mi PZChiO, nato­miast Chór dostał Nagro­dę Spe­cjal­ną Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go.

Chór Beati Can­to­res został tak­że odzna­czo­ny Srebr­ną Odzna­ką PZCHiO, z oka­zji 25-lecia dzia­łal­no­ści.

We wrze­śniu 2010 r. z oka­zji obcho­dów 25-lecia zespo­łu, chór Beati Can­to­res został uho­no­ro­wa­ny odzna­cze­niem “Zasłu­żo­ny dla Die­ce­zji Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej”, któ­re zosta­ło przy­zna­ne przez ks. bisku­pa Ste­fa­na Reg­mun­ta.

Nato­miast w 2015 r. otrzy­mał Zło­tą Odzna­kę Zespo­ło­wą z oka­zji XXX-lecia chó­ru przy­zna­ną przez Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr.

Nagrania – płyty

Chór Beati Can­to­res nagrał dwie pły­ty. Pierw­szą z kolę­da­mi w 2004 r. oraz dru­gą, wyda­ną z oka­zji jubi­le­uszu XX-lecia w 2005 roku.

Chór w najnowszej historii Głogowa

Dzia­łal­ność chó­ru Beati Can­to­res, od począt­ków jego powsta­nia bar­dzo moc­no zwią­za­na była z lokal­ną spo­łecz­no­ścią i Zie­mią Gło­gow­ską. Przez 25 lat funk­cjo­no­wa­nia, chó­rzy­ści byli świad­ka­mi i bez­po­śred­ni­mi uczest­ni­ka­mi wie­lu wyjąt­ko­wych i histo­rycz­nych wyda­rzeń w dzie­jach Gło­go­wa.
Taki­mi wyda­rze­nia­mi były m.in:

 • 1989 – opra­wa muzycz­na mszy świę­tej, pod­czas któ­rej poświę­co­no plac budo­wy gło­gow­skiej kole­gia­ty,
 • 1992, 1994 – uświet­nie­nie obcho­dów wrę­cze­nia Lite­rac­kiej Nagro­dy im. Andre­asa Gry­phiu­sa,
 • 1994 – udział w uro­czy­sto­ściach wmu­ro­wa­nia kamie­nia węgiel­ne­go pod budo­wę Domu Uzdro­wie­nia Cho­rych przy gło­gow­skiej kole­gia­cie;
 • 1994 – udział w nagra­niach pierw­sze­go fil­mu o Głogowie/występ w fil­mie o Gło­go­wie,
 • 1995 – opra­wa muzycz­na mszy świę­tej oraz kon­cert w Par­ku Sło­wiań­skim z oka­zji 50. rocz­ni­cy zakoń­cze­nia II woj­ny świa­to­wej;
 • 1995 – uświet­nie­nie obcho­dów 50-lecia powsta­nia I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go,
 • 1997 – występ pod­czas Mistrzostw Euro­py w Duath­lo­nie,
 • 1999 — udział w pierw­szym w histo­rii kon­cer­cie trans­mi­to­wa­nym na żywo przez Radio Plus Gło­gów,
 • 2000 – udział w uro­czy­sto­ściach zwią­za­nych z kon­se­kra­cją kościo­ła pw. Naj­święt­szej Marii Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­nik,
 • 2001 – opra­wa muzycz­na mszy świę­tej w kole­gia­cie z oka­zji XXX lecia Huty Mie­dzi Gło­gów;
 • 2001 – uro­czy­sty kon­cert w Zam­ku Ksią­żąt Gło­gow­skich z oka­zji 750 rocz­ni­cy powsta­nia Księ­stwa Gło­gow­skie­go,
 • 2002 – udział w uro­czy­sto­ściach otwar­cia gło­gow­skie­go ratu­sza po odbu­do­wie,
 • 2003 – kon­cert z oka­zji 750 lecia nada­nia praw miej­skich dla Gło­go­wa,
 • 2005 – udział w uro­czy­sto­ściach żałob­nych Ś.P. papie­ża Jana Paw­ła II w Zam­ku Ksią­żąt Gło­gow­skich i w koście­le NMP Kró­lo­wej Pol­ski,
 • 2006 – uświet­nie­nie obcho­dów 50-lecia Zespo­łu Szkół Eko­no­micz­nych;
 • 2006 – opra­wa muzycz­na mszy świę­tej z oka­zji odsło­nię­cia pomni­ka Biblio­te­ka Świę­te­go Piel­grzy­ma, poświę­co­ne­go pamię­ci papie­ża Jana Paw­ła II,
 • 2009 — opra­wa muzycz­na mszy św. z oka­zji 900-lecia Obro­ny Gło­go­wa w kole­gia­cie. Udział w wie­czor­nym kon­cer­cie, wraz z inny­mi gło­gow­ski­mi i szcze­ciń­ski­mi chó­ra­mi — wyko­na­nie Mszy o Pokój,
 • 2010 — uświet­nie­nie uro­czy­stej mszy świę­tej z oka­zji 1000-lecia pierw­szej wzmian­ki o Gło­go­wie, któ­rej prze­wod­ni­czył biskup die­ce­zji zie­lo­no­gór­sko-gorzow­skiej, ks. Ste­fan Reg­munt,
 • 2014 — udział w uro­czy­stym posie­dze­nie Sena­tu Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie z oka­zji 10-lecia ist­nie­nia uczel­ni, nada­nie sztan­da­ru PWSZ