VII Ogólnopolski Festiwal Chórów
SILESIA CANTAT Głogów 2016

1 października 2016 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

Kolegiata pw. Wniebowzięcia NMP w Głogowie

Aktu­al­ne infor­ma­cje na temat Festi­wa­lu znaj­dzie­cie Pań­stwo tak­że na por­ta­lu Face­bo­ok


Orga­ni­za­to­rzy

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res, Gło­gów

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Gło­go­wie

Kole­gia­ta pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Gło­go­wie

Patro­nat hono­ro­wy

Pre­zy­dent Mia­sta Gło­go­wa – Rafa­el Roka­sze­wicz

Sta­ro­sta Powia­tu Gło­gow­skie­go — Jaro­sław Dud­ko­wiak

Dyrek­tor arty­stycz­ny – Bar­ba­ra Walen­dzik

Dyrek­tor orga­ni­za­cyj­ny – Elż­bie­ta Wasie­lew­ska oraz Tade­usz Kolań­czyk

Zało­że­nia i cele Festi­wa­lu

  • pre­zen­ta­cja i kon­fron­ta­cja osią­gnięć arty­stycz­nych zespo­łów ama­tor­skich,
  • pobu­dza­nie aktyw­no­ści chó­rów ama­tor­skich i dostar­cza­nie im inspi­ra­cji do pod­no­sze­nia pozio­mu arty­stycz­ne­go,
  • roz­bu­dza­nie zami­ło­wa­nia do śpie­wu chó­ral­ne­go i jego pro­pa­go­wa­nie jako naj­bar­dziej natu­ral­nej for­my aktyw­no­ści muzycz­nej,
  • pre­zen­ta­cja i pro­mo­wa­nie pol­skiej lite­ra­tu­ry chó­ral­nej,
  • Festi­wal ma for­mę kon­kur­su.

Ter­min i miej­sce

1 paź­dzier­ni­ka 2016 r.

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Gło­go­wie
Plac Kon­sty­tu­cji 3 Maja 2, 67–200 Gło­gów


PROGRAM FESTIWALU

1 paź­dzier­ni­ka 2016 r.

 10:00

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Gło­go­wie

roz­po­czę­cie Festi­wa­lu

 10:15

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Gło­go­wie

prze­słu­cha­nia chó­rów

Chór Dzie­cię­cy AKOLADA, Gor­li­ce

Chór CANTATE DEO, Sła­wa

Chór UNISONO, Szpro­ta­wa

Gór­ni­czy Chór Męski, Lubin

Zespół wokal­ny PER SPASSO, Psz­czy­na

Chór kame­ral­ny VIVACE, Pamiąt­ko­wo

Chór CANTABILE, Gorzów Wiel­ko­pol­ski

Psz­czyń­ski Zespół Kame­ral­ny CON FUOCO

Chór Miej­ski CHOPIN przy Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry, Lesz­no

 17:00

Kole­gia­ta pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Gło­go­wie

 ogło­sze­nie wyni­ków, wrę­cze­nie nagród

 kon­cert z oka­zji 1050-lecia chrztu Pol­skiProtokół z posiedzenia Jury

VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016

z dnia 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r.

Jury VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016 w skła­dzie:

prof. Elż­bie­ta Wtor­kow­ska, prze­wod­ni­czą­ca Jury, Aka­de­mia Muzycz­na im. F. Nowo­wiej­skie­go w Byd­gosz­czy,

dr hab. Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon, Uni­wer­sy­tet Zie­lo­no­gór­ski,

dr Gra­ży­na Roga­la-Szcze­rek, Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski we Wro­cła­wiu,

Bar­ba­ra Walen­dzik, sekre­tarz Jury.

po prze­słu­cha­niu 9 chó­rów posta­no­wi­ło przy­znać:

NAGRODY REGULAMINOWE

BRĄZOWE PASMO

Chór Miej­ski CHOPIN przy Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry z Lesz­na, dyr. Bar­tosz Ĺťo­łę­dzie­jew­ski, 70 pkt

Chór UNISONO ze Szpro­ta­wy, dyr. Iza­be­la Habich, 71 pkt

Chór CANTATE DEO ze Sła­wy, dyr. Kry­sty­na Szu­lęc­ka 72 pkt

Chór CANTABILE z Gorzo­wa Wiel­ko­pol­skie­go, dyr.  Jadwi­ga Kos, 73 pkt

SREBRNE PASMO

Zespół Wokal­ny PER SPASSO z Psz­czy­ny, dyr. Kata­rzy­na Mach­nik, 81 pkt

Chór Kame­ral­ny VIVACE z Pamiąt­ko­wa, dyr. Urszu­la Grzę­da, 85 pkt

Psz­czyń­ski Zespół Kame­ral­ny CON FUOCO, dyr. Kata­rzy­na Mach­nik, 86 pkt

ZŁOTE PASMO

Gór­ni­czy Chór Męski z Lubi­na, dyr. Krzysz­tof Kujaw­ski, 93 pkt – nagro­da o war­to­ści 1000 PLN

Chór Dzie­cię­cy AKOLADA z Gor­lic, dyr. Anna Cisoń, 98 pkt – nagro­da o war­to­ści 1000 PLN

Wyróż­nie­nie za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru inspi­ro­wa­ne­go folk­lo­rem pol­skim Gór­ni­cze­mu Chó­ro­wi Męskie­mu z Lubi­na, dyr. Krzysz­tof Kujaw­ski, za utwór Sta­ni­sła­wa Wie­cho­wi­cza Jakech ja konie pasł – Puchar Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski z sie­dzi­bą w Olszy­nie

Wyróż­nie­nie za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru kom­po­zy­to­ra pol­skie­go Chó­ro­wi Dzie­cię­ce­mu AKOLADA z Gor­lic, dyr. Anna Cisoń za utwór Polu­by­ła ja Ste­fa­na, łem­kow­ska melo­dia ludo­wa, opr. Miro­sław Bogoń – Puchar Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr o/Wrocław z sie­dzi­bą w Olszy­nie

NAGRODY POZAREGULAMINOWE:

Wyróż­nie­nie dla dyry­gen­ta Gór­ni­cze­go Chó­ru Męskie­go z Lubi­na – Krzysz­to­fa Kujaw­skie­go – Puchar Posła na Sejm RP pana Woj­cie­cha Zubow­skie­go

Wyróż­nie­nie dla Zespo­łu Wokal­ne­go PER SPASSO z Psz­czy­ny, dyr. Kata­rzy­na Mach­nik za krze­wie­nie muzy­ki chó­ral­nej wśród mło­dzie­ży gim­na­zjal­nej – Puchar Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr o/Wrocław z sie­dzi­bą w Olszy­nie

GRAND PRIX VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016 otrzy­mu­je Chór Dzie­cię­cy AKOLADA z Gor­lic, dyr. Anna Cisoń – nagro­da o war­to­ści 2000 PLN oraz Puchar Posła na Sejm RP pani Ewy Drozd

Jury gra­tu­lu­je wszyst­kim zespo­łom bio­rą­cym udział w dzi­siej­szej impre­zie oraz wyra­ża podzię­ko­wa­nie orga­ni­za­to­rom za bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie i spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie kon­kur­su.