Koncert “W ludowych kolorach”, 7.06. br.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na dru­gi kon­cert w ramach obcho­dów 40-lecia dzia­łal­no­ści nasze­go chó­ru.

7 czerw­ca br. (pią­tek) o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbę­dzie się kon­cert “W ludo­wych kolo­rach”.

Wyda­rze­nie zosta­ło dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.

Wstęp na kon­cert wol­ny! Do zoba­cze­nia 🙂

Koncert inaugurujący obchody 40-lecia działalności chóru, 7.04.2024 r.

“Czter­dzie­ści lat minę­ło jak jeden dzień…” Sami jesz­cze nie może­my w to uwie­rzyć, ale tak, nasz chór powstał pra­wie 40 lat temu.

Czas roz­po­cząć świę­to­wa­nie tego wyjąt­ko­we­go, jubi­le­uszo­we­go roku 🥳🎂🎉

Z tej oka­zji ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert inau­gu­ru­ją­cy obcho­dy 40 rocz­ni­cy powsta­nia Chó­ru Beati Can­to­res.

Kon­cert pt. “Zaufaj i trwaj” odbę­dzie się 7 kwiet­nia (nie­dzie­la) o godz. 17:00koście­le Boże­go Cia­ła w Gło­go­wie.

W kon­cer­cie wystą­pią: Chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik oraz pia­ni­sta Domi­nik Mąko­sa.

Wstęp na wyda­rze­nie jest bez­płat­ny.

Do zoba­cze­nia!😊

Kon­cert dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.

Charytatywny koncert kolęd “Pójdźmy wszyscy do stajenki”, 14.01.2023 r.

Kon­cert w wyko­na­niu gło­gow­skich chó­rów Gau­dium i Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik, odbył się w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Kon­cert zor­ga­ni­zo­wa­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res, a pod­czas wyda­rze­nia moż­na było wes­przeć Fun­da­cję Hospi­cjum Gło­gow­skie.

Srebrne Pasmo na II Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Pieśni Patriotycznej MUSICA PATRIAE w Poznaniu, 18 listopada 2023 r.

Pod­czas II Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­ral­ne­go Pie­śni Patrio­tycz­nej Musi­ca Patriae, któ­ry odbył się 18 listo­pa­da br. w Pozna­niu zdo­by­li­śmy Srebr­ne Pasmo oraz Puchar Prze­wod­ni­czą­ce­go Jury prof. Prze­my­sła­wa Pał­ki.

To był uda­ny dzień i wyjąt­ko­we wyda­rze­nie w któ­rym wzię­ło udział 20 chó­rów z całe­go kra­ju. Orga­ni­za­to­rom — Sto­wa­rzy­sze­niu Pro Musi­ca et Cul­tu­ra gra­tu­lu­je­my pomy­słu, wspa­nia­łej atmos­fe­ry i dosko­na­łej orga­ni­za­cji!

Występ kon­kur­so­wy w auli Zespo­łu Szkół Przy­rod­ni­czych w Pozna­niu
Dyry­gent­ka Bar­ba­ra Walen­dzik wśród pozo­sta­łych nagro­dzo­nych dyry­gen­tów chó­rów uczest­ni­czą­cych w kon­kur­sie

Koncert wiosenny, 21 maja 2023 r.

Zapra­sza­my na Kon­cert Wio­sen­ny, 21 maja br. o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu będzie chór Beati Can­to­res oraz pia­ni­sta Domi­nik Mąko­sa pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik.

Wstęp wol­ny!

Wyda­rze­nie zosta­ło dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.

Obchody Światowego Dnia Walki z Depresją, w ramach ogólnopolskiej akcji “Muzyka — wsparcie osób w depresji”, 5 lutego 2023 r.

Chór Beati Can­to­res we współ­pra­cy z Porad­nią Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­ną w Gło­go­wie ponow­nie włą­czył się w obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją, w ramach ogól­no­pol­skiej akcji “Muzy­ka — wspar­cie osób w depre­sji”, orga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję Chór­tow­nia oraz Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję MAM GŁOS.

Z tej oka­zji zaśpie­wa­li­śmy na mszy świę­tej, któ­ra odby­ła się w nie­dzie­lę, 5 mar­ca o godz. 18:30 w para­fii pw. Alber­ta Chmie­low­skie­go, przy ul. Sta­ro­miej­skiej 17 w Gło­go­wie.

Koncert „Popatrz na świat…”, 10 grudnia br.

Zapra­sza­my na kon­cert „Popatrz na świat…” w wyko­na­niu chó­ru Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik oraz pia­ni­sty Domi­ni­ka Mąko­sy.

Kon­cert odbę­dzie się w naj­bliż­szą sobo­tę, 10 grud­niagodz. 19:15koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Wstęp wol­ny. Do zoba­cze­nia! 🎼🎶🎵

Wyda­rze­nie dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.