Jubileusz 25-lecia chóru Beati Cantores

20 listo­pa­da 2010 r. w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odby­ły się głów­ne uro­czy­sto­ści z oka­zji Jubi­le­uszu 25-lecia Chó­ru Beati Can­to­res, będą­ce jed­no­cze­śnie zwień­cze­niem obcho­dzo­ne­go od listo­pa­da 2009 r. roku jubi­le­uszo­we­go.

W tym okre­sie odby­ło się w sumie sie­dem kon­cer­tów, w tym:

  • kon­cert inau­gu­ru­ją­cy obcho­dy 25-lecia „POP-ORATORIUM Miło­sier­dzie Boże” (29.11.2009)
  • II kon­cert jubi­le­uszo­wy „Psal­my Dawi­da” (12.12.2009)
  • III kon­cert jubi­le­uszo­wy „Kolę­dy” (27.12.2009)
  • IV kon­cert jubi­le­uszo­wy „Ave Maria” (23.05.2010)
  • V kon­cert jubi­le­uszo­wy „Zna­ne i lubia­ne” (27.06.2010)
  • VI kon­cert jubi­le­uszo­wy „Muzy­ka Świa­ta” (24.10.2010)

Kon­cer­ty jubi­le­uszo­we zosta­ły dofi­nan­so­wa­ne z budże­tu Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.

Uro­czy­sto­ści jubi­le­uszo­we roz­po­czę­ły się mszą świę­tą, spra­wo­wa­ną w inten­cji byłych i obec­nych człon­ków Chó­ru oraz ich rodzin. Mszy prze­wod­ni­czył ks. kano­nik Witold Pietsch, a homi­lię wygło­sił ks. Rafał Zen­dran. Chór Beati Can­to­res zapew­nił opra­wę muzycz­ną mszy.

Po mszy świę­tej odbył się krót­ki kon­cert Chó­ru, któ­ry wyko­nał naj­po­pu­lar­niej­sze utwo­ry ze swo­je­go reper­tu­aru. Chó­rzy­stom akom­pa­nio­wał Domi­nik Mąko­sa (for­te­pian i orga­ny).

Wśród zapro­szo­nych gości na obcho­dy 25-lecia Chó­ru byli m.in.: poseł na Sejm RP Ewa Drozd, pre­zy­dent mia­sta Gło­go­wa Jan Zubow­ski, sta­ro­sta powia­tu gło­gow­skie­go Anna Brok, były pre­zy­dent mia­sta Gło­go­wa Zbi­gniew Ryb­ka, były sta­ro­sta powia­tu gło­gow­skie­go Elż­bie­ta Urba­no­wicz-Przy­sięż­na, Pre­zes Oddzia­łu Dol­no­ślą­skie­go Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr dr Gra­ży­na Roga­la-Szcze­rek, wice­pre­zes Oddzia­łu Dol­no­ślą­skie­go PZChiO oraz czło­nek Zarzą­du Głów­ne­go PZChiO Tade­usz Mro­czek, pan Wacław Jani­szew­ski, wro­cław­ski kom­po­zy­tor, a tak­że dyrek­to­rzy gło­gow­skich pla­có­wek kul­tu­ral­nych i oświa­to­wych.

Pod­czas uro­czy­sto­ści Chór, jak i jego człon­ko­wie otrzy­ma­li sze­reg nagród i wyróż­nień. Z oka­zji Jubi­le­uszu, Mini­ster Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go Bog­dan Zdro­jew­ski prze­ka­zał nagro­dę spe­cjal­ną, któ­rą wrę­czy­ła sta­ro­sta powia­tu gło­gow­skie­go Anna Brok oraz odzna­czył kil­ku człon­ków Chó­ru. Dyry­gent, Bar­ba­ra Walen­dzik zosta­ła odzna­czo­na Brą­zo­wym Meda­lem Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze „Glo­ria Artis”. Ponad­to, w imie­niu Mini­stra pani Ewa Drozd odzna­czy­ła Urszu­lę Stu­pak, Elż­bie­tę Wasie­lew­ską, Tade­usza Kolań­czy­ka, Cze­sła­wa Domi­ni­ka oraz Maria­na Waw­rzy­nia­ka wyróż­nie­niem „Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Pol­skiej”.

Zarząd Głów­ny PZChiO na wnio­sek Oddzia­łu Dol­no­ślą­skie­go posta­no­wił odzna­czyć Zło­tą Odzna­ką Hono­ro­wą z Lau­rem Bar­ba­rę i Kazi­mie­rza Walen­dzik.

Spe­cjal­ne odzna­cze­nia zosta­ły tak­że nada­ne przez Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski. 

  • Zło­te odzna­ki hono­ro­we PZChiO otrzy­ma­li: Maria Tere­sa Bibro­wicz, Cze­sław Domi­nik, Jani­na Flor­ków, Edward Haw­rot, Tade­usz Kolań­czyk, Bro­ni­sła­wa Kre­cho­wiec, Lech Mąko­sa, Lilia Mana­ge-Leś­kie­wicz, Mał­go­rza­ta Nowak, Hen­ryk Nowa­kow­ski, Sta­ni­sła­wa Ptak, Nadzie­ja Rybia­łek, Urszu­la Stu­pak, Marian Waw­rzy­niak, Elż­bie­ta Wasie­lew­ska oraz Zbi­gniew Zakrzew­ski.
  • Srebr­ne odzna­ki hono­ro­we PZChiO otrzy­ma­li: Bar­ba­ra Ber­dys, Bogu­sła­wa Bogusz, Tere­sa Kono­wal­czyk, Danu­ta Mali­now­ska oraz Maria Sere­dy­szyn-Hames.
  • Brą­zo­we odzna­ki PZChiO otrzy­ma­li: Anna Hej­mej, Bogu­sła­wa Sobo­lew­ska, Doro­ta Kozieł, Iwo­na Gło­wiń­ska, Bar­ba­ra Domi­nik-Zakroc­ka, Ire­na Błoń­ska, Jerzy Pusz­kiel oraz Alek­san­der Mar­tin.
  • Dyplo­my uzna­nia PZChiO zosta­ły wrę­czo­ne: Sta­ni­sła­wo­wi Bogusz, Krzysz­to­fo­wi Cie­siel­skie­mu, Domi­ni­ko­wi Kuja­wie, Pau­li­nie Waw­rzy­niak oraz Prze­my­sła­wo­wi Walen­dzi­ko­wi.

Spe­cjal­ne wyróż­nie­nia, na wnio­sek Sto­wa­rzy­sze­nia „Chór Beati Can­to­res” zosta­ły tak­że przy­zna­ne spon­so­rom wspie­ra­ją­cym od wie­lu lat jego dzia­łal­ność. Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski uho­no­ro­wał w ten spo­sób wrę­cza­jąc Zło­te Odzna­ki Hono­ro­we – Zofię Jawor­ską oraz pre­zy­den­ta mia­sta Gło­go­wa Jana Zubow­skie­go. Srebr­ne Odzna­ki Hono­ro­we otrzy­ma­li: ks. Witold Pietsch, Mar­ta Sta­bi­szew­ska, Tade­usz Cie­ślak, Jacek Dziu­bek oraz Karol Wło­dar­czak. Nato­miast Brą­zo­wy­mi Odzna­ka­mi Hono­ro­wy­mi wyróż­nio­no Grze­go­rza Jan­dzia­ka oraz Andrze­ja Sie­kluc­kie­go.

Pod­czas uro­czy­sto­ści, zapro­sze­ni goście oraz przed­sta­wi­cie­le gło­gow­skich insty­tu­cji i sto­wa­rzy­szeń na ręce pana Tade­usza Kolań­czy­ka i pani Bar­ba­ry Walen­dzik zło­ży­li gra­tu­la­cje i życze­nia z oka­zji Jubi­le­uszu Chó­ru. Byli wśród nich m.in. przed­sta­wi­cie­le: Gło­gow­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Lite­rac­kie­go, Zespo­łu Szkół Eko­no­micz­nych im. Jana Paw­ła II, Miej­skiej Biblio­te­ki Publicz­nej im. Gal­la Ano­ni­ma w Gło­go­wie, Chó­ru Gło­gow­skie­go Uni­wer­sy­te­tu Trze­cie­go Wie­ku „Gau­dium”, a tak­że nowo­sol­skiej orkie­stry dętej „Fer­ma­ta Band”.

Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści, obec­ni chó­rzy­ści wraz z wszyst­ki­mi przy­by­ły­mi na kon­cert były­mi człon­ka­mi Chó­ru wyko­na­li wspól­nie utwór Lau­da­te Domi­num. Głów­ne obcho­dy Jubi­le­uszo­we zakoń­czo­no sym­bo­licz­ną lamp­ką szam­pa­na.

Zarząd oraz człon­ko­wie sto­wa­rzy­sze­nia Chór Beati Can­to­res pra­gną zło­żyć naj­ser­decz­niej­sze podzię­ko­wa­nia wszyst­kim dobro­czyń­com i spon­so­rom Chó­ru, za pomoc w zor­ga­ni­zo­wa­niu obcho­dów jubi­le­uszu 25-lecia ist­nie­nia zespo­łu oraz wszyst­kim naszym sym­pa­ty­kom i słu­cha­czom za tak licz­ny udział w przy­go­to­wa­nych przez nas kon­cer­tach jubi­le­uszo­wych.

Dzię­ku­je­my za wspar­cie finan­so­we i orga­ni­za­cyj­ne panu Jano­wi Zubow­skie­mu, pre­zy­den­to­wi mia­sta Gło­go­wa, księ­dzu kano­ni­ko­wi Witol­do­wi Piet­scho­wi, pro­bosz­czo­wi para­fii pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie, pani Ewie Drozd, posłan­ce na Sejm RP, pani Annie Brok, sta­ro­ście Powia­tu Gło­gow­skie­go, a tak­że Pol­skie­mu Związ­ko­wi Chó­rów Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski we Wro­cła­wiu na cze­le z panią Gra­ży­ną Roga­lą-Szcze­rek.

Dzię­ku­je­my tak­że wszyst­kim redak­cjom i pra­cow­ni­kom mediów lokal­nych, za zain­te­re­so­wa­nie i pro­mo­cję kon­cer­tów jubi­le­uszo­wych chó­ru Beati Can­to­res – Gaze­cie Lubu­skiej, Tygo­dni­ko­wi Gło­gow­skie­mu, tygo­dni­ko­wi Głos Gło­go­wa, Tele­wi­zji MASTER, radiu PLUS i radiu Elka, a tak­że Por­ta­lo­wi Zagłę­bia Mie­dzio­we­go miedziowe.pl oraz Gło­gow­skie­mu Por­ta­lo­wi Infor­ma­cyj­ne­mu glogow.info.pl.

Zdję­cia z uro­czy­sto­ści:

Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny

Por­tal regio­nu miedziowe.pl

Mate­riał video:

25 lat chó­ru Beati Can­to­res, TV Master, 29.11.2010

Hory­zon­ty Kul­tu­ral­ne-25 lat chó­ru Beati Can­to­res, TV Master, 23.12.2010

Mate­ria­ły pra­so­we:

“25-lecie Beati Can­to­res”, Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny, 21.11.2010

“Wyśpie­wa­li pięk­ny jubi­le­usz”, Pol­ska The Times Gaze­ta Wro­cław­ska, 20.11.2010

“Odzna­cze­nia i wyróż­nie­nia dla chó­rzy­stów”, Por­tal regio­nu miedziowe.pl, 20.11.2010

“Glo­ria Artis na 25-lecie chó­ru Beati Can­to­res”, Gaze­ta Lubu­ska, 05.11.2010


Gale­ria zdjęć z kon­cer­tu galo­we­go 20 listo­pa­da 2010 r., fot. Jerzy Popiel

XXVlecie_koncert galowy
XXVlecie_koncert galowy
XXVlecie_koncert galowy
XXVlecie_koncert galowy
XXVlecie_koncert galowy
XXVlecie_koncert galowy
XXVlecie_koncert galowy