Witamy serdecznie na stronie
STOWARZYSZENIA CHÓR BEATI CANTORES

rok założenia 1985


Sto­wa­rzy­sze­nie ma swo­ją sie­dzi­bę przy Para­fii Naj­święt­szej Marii Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Chór “Beati Can­to­res”, co zna­czy “Szczę­śli­wi śpie­wa­niem” pra­cu­je i kon­cer­tu­je od 1985 roku, pod batu­tą Pani Bar­ba­ry Walen­dzik.

Chór współ­pra­cu­je z wie­lo­ma insty­tu­cja­mi i orga­ni­za­cja­mi pro­mu­ją­cych kul­tu­rę muzycz­ną. Dając licz­ne kon­cer­ty dla spo­łecz­no­ści lokal­nej żywo zapi­su­je się życiu kul­tu­ral­nym mia­sta.


Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res jest orga­ni­za­to­rem wie­lu kon­cer­tów i innych przed­się­wzięć arty­stycz­nych w Gło­go­wie i w regio­nie. Jed­nak­że naj­waż­niej­szą ini­cja­ty­wą, któ­rej jeste­śmy orga­ni­za­to­rem jest Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT. Festi­wal odby­wa się co 2 lata, a jego ostat­nia VIII edy­cja mia­ła miej­sce 13 paź­dzier­ni­ka 2018 r. w I Liceum Ogól­no­kształ­cą­cym im. B. Krzy­wo­uste­go w Gło­go­wie. Wyni­ki VIII edy­cji Festi­wa­lu znaj­dzie­cie Pań­stwo TUTAJ


Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res w Gło­go­wie ogła­sza nabór do wszyst­kich sek­cji gło­so­wych.

Oso­by zain­te­re­so­wane – pra­gną­ce reali­zo­wać się w śpie­wie chó­ral­nym, zapra­sza­my na pró­by chó­ru w każ­dy ponie­dzia­łek i czwar­tek o godz. 18:00 w sal­ce nr 6 przy koście­le N.M.P. Kró­lo­wej Pol­ski os. Koper­nik.

Reper­tu­ar chó­ru obej­mu­je utwo­ry o tre­ści reli­gij­nej, świec­kiej, patrio­tycz­nej i roz­ryw­ko­wej.

Ser­decz­nie zapra­sza­my — Zarząd Sto­wa­rzy­sze­nia

Nabór

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res ofe­ru­je opra­wę litur­gicz­ną uro­czy­sto­ści kościel­nych i ślu­bów, opra­wę arty­stycz­ną uro­czy­sto­ści patrio­tycz­nych, świec­kich i inau­gu­ra­cyj­nych oraz orga­ni­zu­je kon­cer­ty i impre­zy arty­stycz­ne.

Zain­te­re­so­wa­nych nawią­za­niem współ­pra­cy pro­si­my o kon­takt.


Zapra­sza­my do odwie­dzin pro­fi­lu chó­ru Beati Can­to­res na por­ta­lu Face­bo­ok -> www.facebook.com/Beati.Cantores oraz pro­fi­lu Festi­wa­lu Sile­sia Can­tat -> https://www.facebook.com/SilesiaCantat