Kalendarium

Wybra­ne wyda­rze­nia w histo­rii dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res

2023

XI

Srebr­ne Pasmo na II Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Chó­ral­nym Pie­śni Patrio­tycz­nej MUSICA PATRIAE, Poznań 2023 r.

Kon­cert Patrio­tycz­ny “Dla Nie­pod­le­głej”

IX

Brą­zo­we Pasmo na Lubu­skim Świę­cie Pie­śni — XI Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Muzy­ki Chó­ral­nej, Sła­wa 2023 r.

III

Udział w Ogól­no­pol­skiej Akcji „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji”

2022

XII

Kon­cert „Popatrz na świat”

VII

Warsz­ta­ty chó­ral­ne w Nie­cho­rzu

VI

Kon­cert “POP Ora­to­rium Miło­sier­dzie Boże” w ramach wyda­rze­nia pn. „Mia­stecz­ko ojcow­skie Gubin 2022”

II

Orga­ni­za­cja wyda­rzeń w ramach Ogól­no­pol­skiej Akcji „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji”

Cha­ry­ta­tyw­ny kon­cert kolęd „Zaśpie­wam Jezu­sko­wi”, zbiór­ka na rzecz gło­gow­skie­go hospi­cjum

2021

15 X

Uro­czy­sta Inau­gu­ra­cja Roku Aka­de­mic­kie­go 2021/2022 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie — Teatr Miej­ski im. Andre­asa Gry­phiu­sa

2019

X‑XI

Kon­cer­ty w Kotli i Gło­go­wie w ramach cyklu “kon­cer­ty muzy­ki orga­no­wej i kame­ral­nej Zie­mi Gło­gow­skiej” orga­ni­zo­wa­nych przez Towa­rzy­stwo Zie­mi Gło­gow­skiej

20 X

Występ pod­czas IV Jesien­nych Spo­tkań Chó­ral­nych w Miej­skim Domu Kul­tu­ry w Luba­niu, orga­ni­zo­wa­nych przez PZCHiO Oddział Dol­no­ślą­ski

Lubań

VI

Warsz­ta­ty chó­ral­ne w Rewa­lu

IV-VI

Kon­cer­ty na Zie­mi Lubu­skiej — w koście­le pw. Miło­sier­dzia Boże­go w Zie­lo­nej Górze oraz w kościo­łach w Połu­pi­nie i Kro­śnie Odrzań­skim


2018

13 X

Orga­ni­za­cja VIII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2018

VI

Warsz­ta­ty chó­ral­ne w Mię­dzy­wo­dziu

Miedzywodzie

2017

26 XI

Kon­cert pt. “Muzy­ka pół­no­cy”, wyko­na­li­śmy dzie­ła m.in. Sibe­liu­sa, Elga­ra, Cohe­na, Gje­ilo.

Pre­zen­ta­cja naj­now­sze­go wydaw­nic­twa o chó­rze — książ­ki pt. “Histo­ria Chó­ru Beati Can­to­res. Szczę­śli­wi Śpie­wa­niem

VII

Warsz­ta­ty chó­ral­ne w Ruda­wach Jano­wic­kich

3 V

Kon­cert z oka­zji świę­ta Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski wień­czą­cy obcho­dy Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja oraz odpu­stu para­fial­ne­go. Wystą­pi­li: Zespół LUMEN, Z. Mał­ko­wicz, soli­ści, dyry­go­wa­ła B. Walen­dzik


2016

1 X

Orga­ni­za­cja VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016

26 VI — 1 VII

Udział w I Zachod­nio­po­mor­skich Warsz­ta­tach Chó­ral­nych w Koło­brze­gu

7 V

Udział w IX Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Chó­rów Ama­tor­skich — I Edy­cji Pie­śni Maryj­nych “MATER MISERICORDIAE” w Olesz­nej — II miej­sce

6, 13 III

Udział w III Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej — kon­cer­ty w Gło­go­wie, Wil­ka­no­wie i Zie­lo­nej Górze


2015

13 XII

Uro­czy­sta Gala z oka­zji XXX-lecia chó­ru w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie

28 VI — 2 VII

Udział w X Ogól­no­pol­skich Warsz­ta­tach Chó­ral­nych w Gar­bi­czu

27–28 III

Udział w II Mię­dzy­na­ro­do­wym Szcze­ciń­skim Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej — zdo­by­cie Srebr­ne­go Pasma w kate­go­rii chó­rów kościel­nych

14, 15 III

Udział w II Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej — kon­cer­ty w Gło­go­wie i Sła­wie


2014

11 X

Orga­ni­za­cja VI Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2014

13 VI

uro­czy­ste posie­dze­nie Sena­tu PWSZ w Gło­go­wie z oka­zji 10-lecia ist­nie­nia uczel­ni, nada­nie sztan­da­ru

30 III, 5 IV

Udział w I Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej — kon­cer­ty w Gło­go­wie i Zie­lo­nej Górze


2013

29 XII, 5 I 2014

Wysta­wie­nie wraz z Teatrem Inter­me­dium spek­ta­klu teatral­no-muzycz­ne­go “Pasto­rał­ka wg Leona Schil­le­ra”

18–21 VIII

Wyjazd chó­ru na Ukra­inę, kon­cer­ty we Lwo­wie (kate­dra) oraz Kamień­cu Podol­skim

8 VI

Uro­czy­sto­ści dzięk­czyn­ne za beaty­fi­ka­cję L. Nova­re­se

2 II

Uświet­nie­nie mszy św. inau­gu­ru­ją­cej obcho­dy 25-lecia para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie


2012

2 XII

Uro­czy­stość Pere­gry­na­cji Obra­zu Jezu­sa Miło­sier­ne­go, wyko­na­nie POP-Ora­to­rium Miło­sier­dzie Boze

10 XI

Udział w kon­cer­cie “Zaszum nam Pol­sko” z oka­zji Świę­ta Nie­pod­le­gło­ści w Kate­drze Gorzow­skiej

13 X

Orga­ni­za­cja V Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2012

13–18 VIII

Udział w Mię­dzy­na­ro­owych Warsz­ta­tach Chó­ral­no-Wokal­nych w Nowym Warp­nie

16 VI

Uświet­nie­nie uro­czy­sto­ści świę­ceń bisku­pich ks. pra­ła­ta Tade­usza Lityń­skie­go, któ­re odby­ły się w kate­drze gorzow­skiej

10 VI

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res zor­ga­ni­zo­wa­ło kon­cert pt. CANTATE DEO, któ­ry odbył się w koście­le NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie. Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu byli: Ida Tama­ra-Zagór­ska, sopran, Domi­nik Mąko­sa, for­te­pian oraz chór Beati Can­to­res, dyry­gent Bar­ba­ra Walen­dzik


2011

6–7 VIII

Udział w kon­cer­tach zor­ga­ni­zo­wa­nych w ramach festi­wa­lu POLONIA CANTANS 2011 we Wro­cła­wiu i Lubi­nie. Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tów, pod­czas któ­rych zapre­zen­to­wa­no “POP Ora­to­rium Miło­sier­dzie Boże” Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza byli: chór Basi­li­ca Can­tans, chór Beati Can­to­res, Zespół Muzy­ki Sakral­nej LUMEN z Pozna­nia, Wro­cław­ska Orkie­stra Kame­ral­na oraz soli­ści

22–27 VI

Wyciecz­ka człon­ków chó­ru na Węgry, pod­czas któ­rej odwie­dzi­li Buda­peszt, Esz­ter­gom, Szen­ten­dre

28 V

Udział wIV Ogól­no­pol­skim Zlo­cie Chó­rów i Orkiestr w Liche­niu. W Zlo­cie udział wzię­ło ponad 5100 osób z ponad 170 chó­rów i orkiestr z całe­go kra­ju

30 IV

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res wraz z Gło­gow­skim Sto­wa­rzy­sze­niem Lite­rac­kim oraz Gło­gow­skim Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II zor­ga­ni­zo­wa­ło kon­cert zaty­tu­ło­wa­ny SANTO SUBITO z oka­zji beaty­fi­ka­cji Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II. Pod­czas kon­cer­tu, któ­ry odbył się w przed­dzień uro­czy­sto­ści beaty­fi­ka­cyj­nych wystą­pi­li: Chór z Gim­na­zjum nr 5, pani Kry­sty­na Syt­nik, pan Krzysz­tof Jeleń, pan Tade­usz Kolań­czyk oraz chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją pani Bar­ba­ry Walen­dzik wraz z Domi­ni­kiem Mąko­są


2010

21 XI

Udział w uro­czy­sto­ściach w Świe­bo­dzi­nie, pod­czas któ­rych poświę­co­ny został pomnik Chry­stu­sa Kró­la

20 XI

Głów­na uro­czy­stość Jubi­le­uszo­wa z oka­zji 25-lecia dzia­łal­no­ści Chó­ru Beati Can­to­res. Chó­rzy­ści zosta­li uho­no­ro­wa­ni odzna­cze­nia­mi nada­ny­mi przez Mini­stra Kul­tu­ry i Dzie­dzic­twa Naro­do­we­go oraz Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr. Dyry­gent chó­ru, pani Bar­ba­ra Walen­dzik zosta­ła odzna­czo­na Brą­zo­wym Meda­lem Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze “Glo­ria Artis”, przy­zna­nym przez Mini­stra KiDN

19 IX

Uświet­nie­nie uro­czy­stej mszy świę­tej z oka­zji 1000-lecia pierw­szej wzmian­ki o Gło­go­wie, któ­rej prze­wod­ni­czył biskup die­ce­zji zie­lo­no­gór­sko-gorzow­skiej, ks. Ste­fan Reg­munt

9 IX

Śpiew pod­czas uro­czy­stej mszy świę­tej w gorzow­skiej kate­drze, pod­czas któ­rej chór Beati Can­to­res został uho­no­ro­wa­ny odzna­cze­niem przy­zna­wa­nym przez ks. bisku­pa Ste­fa­na Reg­mun­ta “Zasłu­żo­ny dla Die­ce­zji Zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej”

15–18 VII

Wyciecz­ka człon­ków chó­ru do Czech, pod­czas któ­rej odwie­dzi­li Pra­gę, Skal­ne Mia­sto i Libe­rec

Praga 2010

27 VI

V kon­cert jubi­le­uszo­wy — “Zna­ne i lubia­ne” w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski

11 VI

Udział w uro­czy­sto­ściach Aktu Intro­ni­za­cji Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa Kró­la kró­lów i Pana panów, któ­rej prze­wod­ni­czył biskup Ste­fan Reg­munt. Po mszy świę­tej, chór Beati Can­to­res wraz z inny­mi gło­gow­ski­mi chó­ra­mi oraz zespo­łem “Lumen” pod­czas spe­cjal­ne­go kon­cer­tu wyko­nał m.in. frag­men­ty Psal­mów Dawi­da, Pie­śni Maryj­ne oraz frag­men­ty z POP-Ora­to­rium

23 V

IV kon­cert jubi­le­uszo­wy — “Ave Maria” w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski

14, 18 IV

Uczest­nic­two w mszach świę­tych poświę­co­nych pamię­ci Ofiar kata­stro­fy samo­lo­tu prez­denc­kie­go pod Smo­leń­skiem


2009

27 XII

III kon­cert jubi­le­uszo­wy — kolę­dy w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski

13 XII

II kon­cert jubi­le­uszo­wy pt. Psal­my Dawi­da w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski

29 XI

kon­cert inau­gu­ru­ją­cy obcho­dy 25-lecia dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res. Wyko­na­nie POP-ORATORIUM Miło­sier­dzie Boże w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski

6 IX

opra­wa muzycz­na mszy św. z oka­zji 900-lecia Obro­ny Gło­go­wa w kole­gia­cie. Udział w wie­czor­nym kon­cer­cie, wraz z inny­mi gło­gow­ski­mi i szcze­ciń­ski­mi chó­ra­mi — wyko­na­nie Mszy o Pokój

7–9 VIII

wyjazd do Lan­geh­na­gen, na zapro­sze­nie zaprzy­jaź­nio­ne­go chó­ru Lan­gen­ha­ge­ner Sing­kre­is. Udział w obcho­dach jubi­le­uszo­wych

Langenhagen 2009

19 IV

współ­or­ga­ni­za­cja i udział w dwóch kon­cer­tach pt. POP-ORATORIUM Miło­sier­dzie Boże, któ­re odby­ły się w koście­le pw. Miło­sier­dzia Boże­go na Osie­dlu Pia­stów Ślą­skich oraz NMP Kró­lo­wej Pol­ski na Osie­dlu Koper­ni­ka

poporatorium

15 II

Występ pod­czas kon­cer­tu kar­na­wa­ło­we­go Orkie­stry Dętej Huty Mie­dzi “Gło­gów” w hali wido­wi­sko­wo-spor­to­wej w Gło­go­wie

koncert karnawałowy 2009

2008

27 XII

udział w ogól­no­pol­skim kolę­do­wa­niu w kole­gia­cie, trans­mi­to­wa­nym przez Radio Plus

25 X

udział w III Ogól­no­pol­skim Festi­wal Chó­rów ARS LITURGICA w Gnieź­nie, III miej­sce w kate­go­rii chó­rów kościel­nych

Gniezno, 2008 r.

10 IV

udział w I Festi­wa­lu Pie­śni Patrio­tycz­nej VIVAT POLONIA w Gło­go­wie, I miej­sce

3 II

udział w Kon­cer­cie Kar­na­wa­ło­wym w hali spor­to­wej w Gło­go­wie razem z Orkie­strą Dętą Huty Mie­dzi Gło­gów


2007

6 IX

udział w II Dol­no­ślą­skim Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT, II miej­sce

Silesia Cantat 2007 r.

7 VII

opra­wa muzycz­na mszy świę­tej z oka­zji Dni Gło­go­wa w kole­gia­cie


2006

11 XI

uświet­nie­nie uro­czy­sto­ści odsło­nię­cia pomni­ka Biblio­te­ka Świę­te­go Piel­grzy­ma poświę­co­ne­go pamię­ci Jana Paw­ła II w Gło­go­wie

7 X

orga­ni­za­cja I Dol­no­ślą­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT w gło­gow­skiej kole­gia­cie

SC2006

25 VI

udział w uro­czy­sto­ściach rocz­ni­co­wych koro­na­cji figur­ki Mat­ki Boskiej w Oty­niu

26 IV

udział w uro­czy­sto­ściach z oka­zji 50-lecia Zespo­łu Szkół Eko­no­micz­nych w Gło­go­wie

1–2 IV

wyjazd do Rie­sy (Niem­cy), kon­cer­ty


2005

17 XII

udział w kon­cer­cie z cyklu Musi­ca Sacra we Wro­cła­wiu, na zapro­sze­nie PZCHiO

7–8 X

nagra­nia pły­ty z oka­zji 20-lecia chó­ru

VI

Ostat­nie — X Zam­ko­we Spo­tka­nia Chó­ral­ne

19 VI

udział w XXX Świę­cie Pie­śni i Muzy­ki w Gosty­niu, Bar­ba­ra Walen­dzik dosta­ła nagro­dę dla naj­lep­sze­go dyry­gen­ta

10 VI

kon­cert z oka­zji 20-lecia chó­ru, odzna­cze­nie człon­ków zespo­łu odzna­ka­mi PZCHiO

Koncert jubileuszowy - XXlecie

21 V

udział w Ogól­no­pol­skim Zlo­cie Chó­rów i Orkiestr w Liche­niu

7–9 IV

udział w uro­czy­sto­ściach żałob­nych po śmier­ci Jana Paw­ła II

15 I

udział w Kon­cer­cie Nowo­rocz­nym pod­czas któ­re­go wystą­pi­li tak­że G. Tur­nau, E. Gep­pert, M. Walew­ska


2004

6 XI

udział w I Ogól­no­pol­skim Festi­wal Chó­rów ARS LITURGICA w Toru­niu, III miej­sce w kate­go­rii chó­rów kościel­nych

Toruń 2004

18–22 VII

tra­sa kon­cer­to­wa na Litwie, wystę­py w Wil­nie, Kow­nie i Ejszysz­kach

Wilno, 2004 r.

30 V

opra­wa muzycz­na mszy świę­tej z oka­zji Dni Gło­go­wa w kole­gia­cie

2 V

udział w XIII Festi­wa­lu Pol­skiej Pie­śni Chó­ral­nej w Kato­wi­cach, II miej­sce

Katowice 2004

2003

5–7 VII

wyjazd do Kro­nach (Niem­cy)

Kronach, 2003 r.

16 VI

udział w uro­czy­sto­ściach zwią­za­nych z otwar­ciem Domu Uzdro­wie­nia Cho­rych przy gło­gow­skiej kole­gia­cie

25 V

udział w uro­czy­sto­ściach 750-lecia mia­sta Gło­go­wa w ratu­szu


2002

23–24 XI

nagra­nia pierw­szej pły­ty chó­ru z kolę­da­mi

7–8 VI

udział w XXX Mię­dzy­na­ro­do­wym Festi­wa­lu Olo­mo­uc — Cze­chy, brą­zo­wy medal

26 V

udział w uro­czy­sto­ści otwar­cia gło­gow­skie­go Ratu­sza

1 V

wyjazd do Sto­tha­in (Niem­cy), udział w uro­czy­sto­ściach 100-lecia Kato­lic­kich Związ­ków Zawo­do­wych

27 I

kon­cert nowo­rocz­ny w koście­le p.w. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie, wyko­na­nie Glo­rii A. Vival­die­go z towa­rzy­sze­niem Zespo­łu Instru­men­tal­ne­go PSM w Gło­go­wie oraz soli­stów


2001

17 XI

udział w uro­czy­sto­ściach 750-lecia powsta­nia Księ­stwa Gło­gow­skie­go w Zam­ku Ksią­żąt Gło­gow­skich

11 XI

udział w uro­czy­sto­ściach mile­nij­nych śmier­ci Pierw­szych Męczen­ni­ków Pol­ski w Mię­dzy­rze­czu

20 X

udział w V Festi­wa­lu Pie­śni Reli­gij­nej “Can­ta­te Deo” w Rze­szo­wie, III miej­sce

Rzeszów 2001

VII

wyjazd do Woj­cie­szo­wa na dwu­ty­go­dnio­we warsz­ta­ty

6 V

uro­czy­sta msza świę­ta w gło­gow­skiej kole­gia­cie z oka­zji XXX-lecia Huty Mie­dzi Gło­gów, wizy­ta bpa A. Dycz­kow­skie­go

28 I

kon­cert kolęd w Kate­drze Legnic­kiej razem z chó­rem Madry­gał z Legni­cy


2000

25 XI

kon­cert z oka­zji jubi­le­uszu XV-lecia chó­ru w Zam­ku Ksią­żąt Gło­gow­skich

8 X

opra­wa muzycz­na uro­czy­sto­ści zwią­za­nej z kon­se­kra­cją kościo­ła p.w. Naj­święt­szej Maryi Pan­ny kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka w Gło­go­wie

IX

Wyjazd do Lan­gen­ha­gen i Han­no­we­ru. Chór wystą­pił w pol­skim pawi­lo­nie pod­czas Świa­to­wej Wysta­wy EXPO2000 w Han­no­we­rze.

Expo2000

1999

I

kon­cert w kapli­cy przy gło­gow­skiej kole­gia­cie, któ­ry był trans­mi­to­wa­ny przez Radio Gło­gów


1998

XII

kon­cert w Aka­de­mii Rycer­skiej w Legni­cy


1997

VI

śpiew pod­czas mszy świę­tej w Gorzo­wie Wiel­ko­pol­skim z oka­zji wizy­ty Ojca Świę­te­go Jana Paw­ła II w Pol­sce

Gorzów Wlkp., 1997 r.

IV

wizy­ta zaprzy­jaź­nio­ne­go chó­ru z Lune­vil­le (Fran­cja), wspól­ne wystę­py w Gło­go­wie


1996

VI

udział w I Zam­ko­wych Spo­tka­niach Chó­ral­nych w Zam­ku Ksią­żąt Gło­gow­skich (od tego momen­tu chór corocz­nie brał udział w Spo­tka­niach, a od 1998 do 2005 roku był głów­nym orga­ni­za­to­rem wyda­rze­nia)

16–19 V

wizy­ta chó­ru z Lan­gen­ha­gen (Niem­cy), wspól­ne kon­cer­ty

17 II

udział w uro­czy­stej aka­de­mii z oka­zji 40-lecia zespo­łu Szkół Eko­no­micz­nych w Gło­go­wie


1995

19 XI

uro­czy­sta msza świę­ta oraz kon­cert z oka­zji jubi­le­uszu 10-lecia chó­ru, poświę­ce­nie dzwo­nów i organ przez bpa E. Daj­cza­ka

1 X

udział w uro­czy­stej aka­de­mii z oka­zji 50-lecia I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Gło­go­wie

8–11 IX

wyjazd do Lan­gen­ha­gen (Niem­cy), udział w Festi­wa­lu Kul­tu­ry

15–30 VII

ponow­ny wyjazd do Bar­da Ślą­skie­go na dwu­ty­go­dnio­we warsz­ta­ty


1994

20–22 XI

udział w VI Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Pie­śni Reli­gij­nej im. Ks. S. Ormiń­skie­go w Rumii

Rumia1994

10 XI

udział w nagra­niach fil­mu o Gło­go­wie, opra­wa muzycz­na

VII

wyjazd do Bar­da Ślą­skie­go na dwu­ty­go­dnio­we warsz­ta­ty

Bardo Śląskie, 1994 r.

3 VI

uczest­nic­two w uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia nagro­dy lite­rac­kiej im. Andre­asa Gry­phiu­sa w Gło­go­wie

2 VI

opra­wa muzycz­na uro­czy­sto­ści zwią­za­nej z wmu­ro­wa­niem kamie­nia węgiel­ne­go pod Dom Uzdro­wie­nie Cho­rych przy gło­gow­skiej kole­gia­cie

12–13 V

opra­wa muzycz­na wyda­rzeń zwią­za­nych z Die­ce­zjal­nym Kon­gre­sem Rodzin w koście­le p.w. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie

V

kolej­ny wyjazd do Kro­nach (Niem­cy) na zapro­sze­nie Kato­lic­kich Związ­ków Zawo­do­wych


1992

16–17 X

udział w IV Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Pie­śni Reli­gij­nej im. Ks. S. Ormiń­skie­go w Rumii, wyróż­nie­nie

23 VIII

uświet­nie­nie uro­czy­sto­ści Pere­gry­na­cji Obra­zu Mat­ki Boskiej Czę­sto­chow­skiej w Die­ce­zji zie­lo­no­gór­sko-Gorzow­skiej, msza świę­ta z udzia­łem kar­dy­na­ła Józe­fa Glem­pa

12 VI

uczest­nic­two w uro­czy­sto­ści wrę­cze­nia nagro­dy lite­rac­kiej im. Andre­asa Gry­phiu­sa w Gło­go­wie


1991

VII

wyjazd człon­ków chó­ru i ich rodzin do Włoch, zwie­dza­nie i kon­cer­to­wa­nie m.in. w Rzy­mie, Wene­cji, Loret­to i Asy­żu

X

kon­cer­ty w mie­ście part­ner­skim Gło­go­wa Eisen­hüten­stadt (Niem­cy) z oka­zji I rocz­ni­cy zjed­no­cze­nia Nie­miec


1990

XI

udział w kon­cer­cie z cyklu Muzy­ka Sacra we Wro­cła­wiu, na zapro­sze­nie PZCHiO

27 X

udział w II Ogól­no­pol­skim Festi­wa­lu Pie­śni Reli­gij­nej im. Ks. S. Ormiń­skie­go w Rumii, zaję­cie III miej­sca

Rumia1990

VI

uro­czy­sta msza świę­ta oraz kon­cert z oka­zji jubi­le­uszu 5‑lecia chó­ru, wizy­ta bpa P. Sochy

19–20 V

udział w I Ogól­no­pol­skiej Piel­grzym­ce Chó­rów i Orkiestr w Czę­sto­cho­wie

6 V

ponow­na wizy­ta w War­sza­wie, opra­wa muzycz­na mszy świę­tej w koście­le Św. Krzy­ża w War­sza­wie trans­mi­to­wa­nej przez I Pro­gram Pol­skie­go Radia

Warszawa1990

1989

27 X

opra­wa muzycz­na mszy świę­tej odpra­wio­nej na pla­cu przy gło­gow­skiej kole­gia­cie, pod­czas uro­czy­sto­ści bp Józef Micha­lik poświę­cił plac budo­wy

24–26 VI

wyjazd do Wied­nia, kon­cert w koście­le na Wzgó­rzu Kah­len­berg, zwie­dza­nie mia­sta

Wiedeń1989

30 IV

opra­wa muzycz­na mszy świę­tej w koście­le Św. Krzy­ża w War­sza­wie trans­mi­to­wa­nej przez I Pro­gram Pol­skie­go Radia

21 I

I Die­ce­zjal­ny Festi­wal Chó­rów Para­fial­nych SACROCHÓR 89, chór zajął I miej­sce

Sacrochór

1988

V

wyjazd do Kro­nach (Niem­cy) na zapro­sze­nie Kato­lic­kich Związ­ków Zawo­do­wych


1987

IX

udział w piel­grzym­ce do Sank­tu­arium Mat­ki Bożej w Wyso­kiej Cer­kwi (ob. Gro­do­wiec). Od tego momen­tu chór wie­lo­krot­nie uświet­niał uro­czy­sto­ści w Sank­tu­arium.


1985

27 X

pierw­szy występ zespo­łu pod­czas mszy św. kon­ce­le­bro­wa­nej przez bpa Wil­hel­ma Plu­tę w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski

1 X

pierw­sze spo­tka­nie człon­ków chó­ru