Dyrygent

Bar­ba­ra Walen­dzik — dyry­gent i kie­row­nik arty­stycz­ny chó­ru “Beati Can­to­res” jest absol­went­ką Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Muzycz­nej we Wro­cła­wiu. Wcze­śniej uczęsz­cza­ła do Liceum Muzycz­ne­go. W kla­sie matu­ral­nej zaczę­ła śpie­wać w chó­rze kame­ral­nym “Can­to­res Mino­res Wra­ti­sla­wien­ses” pod dyrek­cją wybit­ne­go chór­mi­strza Edmun­da Kaj­da­sza. W latach 1971–2001 była nauczy­cie­lem przed­mio­tów ogól­no­mu­zycz­nych, histo­rii muzy­ki w Pań­stwo­wej Szko­le Muzycz­nej I i II stop­nia im. F. Lisz­ta w Gło­go­wie. Jej pod­opiecz­ni zrze­sze­ni w chó­rze, zespo­łach oraz orkie­strze w PSM uczest­ni­cząc w licz­nych kon­cer­tach, prze­glą­dach, kon­kur­sach, zyski­wa­li uzna­nie i zdo­by­wa­li naj­wyż­sze loka­ty. Jest tak­że dyry­gen­tem chó­ru “Gau­dium”, dzia­ła­ją­ce­go w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie.

Chó­rem “Beati Can­to­res” Bar­ba­ra Walen­dzik dyry­gu­je nie­prze­rwa­nie od 1985 roku. Jej zde­ter­mi­no­wa­nie, pra­co­wi­tość oraz poświę­ce­nie spra­wia­ją, że chór pro­wa­dzi oży­wio­ną dzia­łal­ność i włą­cza do reper­tu­aru coraz ambit­niej­sze utwo­ry sakral­ne i świec­kie.

Za swo­ją dzia­łal­ność i odda­nie w pra­cy z chó­rem zosta­ła wyróż­nio­na nastę­pu­ją­cy­mi odzna­cze­nia­mi:

 • Zasłu­żo­ny Dzia­łacz Kul­tu­ry (1985)
 • Die­ce­zjal­ne Odzna­cze­nie — Krzyż Zasłu­gi dla Kościo­ła i Ojczy­zny (2000)
 • Medal Hono­ro­wy Mia­sta Gło­go­wa (2000)
 • Srebr­na Odzna­ka Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr (2000)
 • Hono­ro­wy Oby­wa­tel Mia­sta Gło­go­wa (2003)
 • Zło­ta Odzna­ka Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr (2005)
 • Brą­zo­wy Medal “Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis” (2010)
 • Zło­tą Odzna­ką Hono­ro­wą z Lau­rem PZChiO (2010)
 • Zło­tą Odzna­ką Hono­ro­wą z Wień­cem Lau­ro­wym PZChiO (2015)

W 2011 roku Bar­ba­ra Walen­dzik zosta­ła wybra­na przez czy­tel­ni­ków Oso­bo­wo­ścią Gło­go­wa 2010 w ple­bi­scy­cie zor­ga­ni­zo­wa­nym przez Tygo­dnik Gło­gow­ski.

Od 1991 roku w pra­cy Pani dyry­gent poma­ga Kazi­mierz Walen­dzik — absol­went Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­ły Muzycz­nej we Wro­cła­wiu. Wie­lo­let­ni drek­tor Pań­stwo­wej Szko­ły Muzycz­nej I i II stop­nia Fran­cisz­ka Lista w Gło­go­wie. Puzo­ni­sta, orga­ni­sta, kapel­mistrz Orkie­stry Zakła­do­wej Huty Mie­dzi Gło­gów. Jest auto­rem hej­na­łu Mia­sta Gło­go­wa. Za swo­ją dzia­łal­ność został wyróż­nio­ny wie­lo­ma odzna­cze­nia­mi, m.in.:

 • Zasłu­żo­ny Dzia­łacz Kul­tu­ry (1979, 1981)
 • Hono­ro­wy Oby­wa­tel Mia­sta Gło­go­wa (1998)
 • Zło­tą Odzna­ką Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr (1999)
 • Brą­zo­wym Krzy­żem Zasłu­gi (2006)
 • Brą­zo­wym Meda­lem “Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Glo­ria Artis” (2010)
 • Zło­tą Odzna­ką Hono­ro­wą z Lau­rem PZChiO (2010)
 • Zło­tą Odzna­ką Hono­ro­wą z Wień­cem Lau­ro­wym PZChiO (2015)

Pod­czas wystę­pów chó­ru, w utwo­rach wokal­no-instru­men­tal­nych, Kazi­mierz Walen­dzik jest akom­pa­nia­to­rem.

Dużym wspar­ciem dla dyry­gen­ta w pra­cy z poszcze­gól­ny­mi sek­cja­mi gło­sów byli rów­nież człon­ko­wie chó­ru, będą­cy jed­no­cze­śnie muzy­ka­mi z wykształ­ce­nia, wśród któ­rych wymie­nić nale­ży Ali­cję Ści­bisz, Lidię Sło­twiń­ską, Lidię Bart­czak, Pau­li­nę Tekie­li, Izy­do­ra Wyszyń­skie­go, Jerze­go Bart­cza­ka.