VI Ogólnopolski Festiwal Chórów
SILESIA CANTAT Głogów 2014

11 października 2014 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie


Regu­la­min 6. edy­cji Festi­wa­lu oraz kar­ta zgło­sze­nia

Aktu­al­ne infor­ma­cje na temat Festi­wa­lu znaj­dzie­cie Pań­stwo tak­że na por­ta­lu Face­bo­ok


Do udzia­łu w Festi­wa­lu zakwa­li­fi­ko­wa­ne zosta­ły nastę­pu­ją­ce zespo­ły:

 1. Zespół Kame­ral­ny AMICI CANTI, dyr. Leszek Gór­ka, Buk
 2. Chór Kame­ral­ny BELFERSINGERS, dyr. Tade­usz Mikrut, Gor­li­ce
 3. Chór CANTORES CARVATIANI, dyr. Anna Cisoń, Gor­li­ce
 4. Gro­dzi­ski Chór CANTATA, dyr. Bar­ba­ra Pasz­kie­wicz, Gro­dzisk Mazo­wiec­ki
 5. Chór Kame­ral­ny SANCTUS, dyr. Ilo­na Wło­dar­czyk, Moryń
 6. Ole­śnic­ki Chór Kame­ral­ny APPASSIONATA, dyr. Edy­ta Szo­stak-Kirzyc, Ole­śni­ca
 7. Chór Męski Kom­pa­nii Dru­ha Stu­li­gro­sza, dyr. Andrzej Nie­dział­kow­ski, Poznań
 8. Chór CAMPANELLA PSM I st. w Syco­wie, dyr. Edy­ta Szo­stak-Kirzyc, Syców
 9. CANTABILE Chór Zam­ku Gór­ków, dyr. Andrzej War­gu­ła, Sza­mo­tu­ły
 10. Chór CON BRIO PSM I st. im. G. Bace­wicz we Wro­cła­wiu, M. Podziel­ny, Wro­cław
 11. Kame­ral­ny Chór MISERICORDIA, dyr. Alek­san­der Pie­cha­czek, Wro­cław

Gło­gów, 11.10.2014 r.

Pro­to­kół z posie­dze­nia Jury

VI Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2014

z dnia 11 paź­dzier­ni­ka 2014 r.

Jury VI Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2014 w skła­dzie:

prof. Elż­bie­ta Wtor­kow­ska, Aka­de­mia Muzycz­na im. F. Nowo­wiej­skie­go w Byd­gosz­czy,

dr hab. Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon, Uni­wer­sy­tet Zie­lo­no­gór­ski,

dr Gra­ży­na Roga­la-Szcze­rek, Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski we Wro­cła­wiu,

Bar­ba­ra Walen­dzik, sekre­tarz Jury.

po prze­słu­cha­niu 10 chó­rów posta­no­wi­ło przy­znać:

Nagro­dy regu­la­mi­no­we:

I miej­sce – Gro­dzi­skie­mu Chó­ro­wi CANTATA z Gro­dzi­ska Mazo­wiec­kie­go, dyr. Bar­ba­ra Pasz­kie­wicz — Puchar Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa oraz nagro­da rze­czo­wa

II miej­sce ex aequo:

Chó­ro­wi CON BRIO SM I st. im. G. Bace­wicz we Wro­cła­wiu, dyr. Mał­go­rza­ta Podziel­ny — Puchar oraz nagro­da rze­czo­wa

Chó­ro­wi CANTORES CARVATIANI z Gor­lic, dyr. Anna Cisoń — Puchar Wój­ta Gmi­ny Gło­gów oraz nagro­da rze­czo­wa

III miej­sce – Chó­ro­wi AMICI CANTI z Buku, dyr. Leszek Gór­ka — Puchar Oddzia­łu Dol­no­ślą­skie­go Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr we Wro­cła­wiu oraz nagro­da rze­czo­wa

Wyróż­nie­nie za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru inspi­ro­wa­ne­go folk­lo­rem Kame­ral­ne­mu Chó­ro­wi MISERICORDIA z Wro­cła­wia, dyr. Alek­san­der Pie­cha­czek za kom­po­zy­cję „Pra­gną ocki” Sta­ni­sła­wa Wie­cho­wi­cza — Puchar Sto­wa­rzy­sze­nia Chór Beati Can­to­res oraz nagro­da rze­czo­wa

Wyróż­nie­nie za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru kom­po­zy­to­ra pol­skie­go Gro­dzi­skie­mu Chó­ro­wi CANTATA z Gro­dzi­ska Mazo­wiec­kie­go, dyr. Bar­ba­ra Pasz­kie­wicz za kom­po­zy­cję Pio­tra Jań­cza­ka „Libe­ra me” — nagro­da rze­czo­wa

Nagro­dy poza­re­gu­la­mi­no­we:

Nagro­dę dla naj­młod­sze­go uczest­ni­ka Festi­wa­lu – Jago­dy Łukaw­skiej, Chór CAMPANELLA PSM I st. w Syco­wie.

Jury gra­tu­lu­je wszyst­kim zespo­łom bio­rą­cym udział w dzi­siej­szej impre­zie oraz wyra­ża podzię­ko­wa­nie orga­ni­za­to­rom za bar­dzo dobre przy­go­to­wa­nie i spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie kon­kur­su.


GALERIE ZDJĘĆ Z FESTIWALU:

Por­tal regio­nu miedziowe.pl

TutajGLOGOW.pl

Gość nie­dziel­ny

TV Master — repor­taż fil­mo­wy