Prezes

Tade­usz Kolań­czyk ur. się 12 wrze­śnia 1948 r. w Jur­ko­wie (Wiel­ko­pol­ska). Z zawo­du jest zegar­mi­strzem. Peł­ni tak­że funk­cję Star­sze­go Cechu Rze­miosł Róż­nych w Gło­go­wie. Ma wie­le pasji: jest muzy­kiem, śpie­wa­kiem i pre­ze­sem Chó­ru Beati Can­to­res. Wcze­śniej przez kil­ka lat pro­wa­dził zespół “Bar­do­wie”, dla któ­re­go pisał pio­sen­ki. Dotych­czas publi­ko­wał w kil­ku cza­so­pi­smach i zbio­ro­wych tomi­kach. Jest współ­za­ło­ży­cie­lem i człon­kiem Gło­gow­skie­go Sto­wa­rzy­sze­nia Lite­rac­kie­go. Jego osią­gnię­cia poetyc­kie to:

 • wyróż­nie­nie na V Gło­gow­skich Kon­fron­ta­cjach Lite­rac­kich (1999),
 • III nagro­da na VII Gło­gow­skich Kon­fron­ta­cjach Lite­rac­kich ( 2001),
 • III nagro­da za wiersz “Oca­lić miej­sca” na VIII Gło­gow­skich Kon­fron­ta­cjach Lite­rac­kich (2002),
 • wyróż­nie­nie w XV Ogól­no­pol­skim Kon­kur­sie Poetyc­kim “O LAUR OPINA” w Cie­cha­no­wie-Opi­no­gó­rze (2003),
 • Lau­re­at XI Ogól­no­pol­skie­go Kon­kur­su Poetyc­kie­go “Czło­wiek-Dobro-Pięk­no” w Sie­dl­cach (2003);

W roku 2001 wier­sze jego uka­za­ły się:

 • w alma­na­chu “Pęk­nie­cia” wro­cław­skiej gru­py lite­rac­kiej “Dyso­nans”,
 • w anto­lo­gii poezjii i pro­zy grup i kół lite­rac­kich Wojsk Lądo­wych “Prze­strzeń pod sto­pa­mi”, wyda­nej przez Dom Woj­ska Pol­skie­go w War­sza­wie,
 • w anto­lo­gii poetów gło­gow­skich “Dora­stać do wier­sza”,
 • w 2002 roku w alma­na­chu “Sygnał dla…” gru­py “Dyso­nans”;

Pod koniec 2001 roku wyda­je wła­sny tomik poetyc­ki pt. “Na moście Dobre­go i Złe­go”. W Tym samym roku w VIII Edy­cji otrzy­mu­je Spe­cjal­ną Nagro­dę Lite­rac­ką im. Wła­dy­sła­wa St. Rey­mon­ta za twór­czość poetyc­ką. W roku 2007 uka­zu­je się jego dru­gi tomik poetyc­ki “Pomię­dzy przę­sła­mi” a w roku 2008, Jury Nagro­dy Lite­rac­kiej, po raz dru­gi przy­zna­je Tade­uszo­wi Kolań­czy­ko­wi Nagro­dę Spe­cjal­ną im. Wła­dy­sła­wa St. Rey­mon­ta.

Za swo­ją dzia­łal­ność spo­łecz­ną i kul­tu­ral­ną Tade­usz Kolań­czyk został wyróż­nio­ny:

 • Odzna­ką za Zasłu­gi Dla Woje­wódz­twa Legnic­kie­go — Legni­ca 1982 r.,
 • Dol­no­ślą­ską Odzna­ką Rze­mio­sła — Wro­cław 1986 r.,
 • Hono­ro­wą Odzna­ką Rze­mio­sła — War­sza­wa 1987 r.,
 • Odzna­ką za Zasłu­gi dla Mia­sta Gło­go­wa — dwu­krot­nie 1987 i 1988 r.,
 • Srebr­nym Krzy­żem Zasłu­gi nadan­nym prze Radę Pań­stwa 1988 r.,
 • Srebr­nym Meda­lem im. Jana Kiliń­skie­go nada­nym przez Zwią­zek Rze­mio­sła Pol­skie­go — War­sza­wa 1995 r.,
 • Zło­tym Meda­lem im. Jana Kiliń­skie­go nada­nym przez ZRP — War­sza­wa 1997 r.,
 • Hono­ro­wym Meda­lem Mia­sta Gło­gów-1997 r.
 • tytu­łem “Zasłu­żo­ny Kul­tu­rze Pol­skiej” — 2010 r.