V Ogólnopolski Festiwal Chórów
SILESIA CANTAT

13 października 2012 r.

Miejski Ośrodek Kultury w Głogowie

infor­ma­cje na temat Festi­wa­lu znaj­dzie­cie Pań­stwo tak­że por­ta­lu Face­bo­ok.


Wspar­cie Fun­da­cji Pol­ska Miedź dla jed­ne­go z naj­waż­niej­szych gło­gow­skich wyda­rzeń kul­tu­ral­nych 2012 roku

13 paź­dzier­ni­ka 2012 r. odby­ła się pią­ta jubi­le­uszo­wa edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2012 orga­ni­zo­wa­ne­go przez Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res, Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Gło­go­wie oraz Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski we Wro­cła­wiu.

Przed­się­wzię­cie to nie mogło­by się odbyć gdy­by nie wspar­cie jakie­go udzie­li­ła Orga­ni­za­to­rom Festi­wa­lu Fun­da­cja Pol­ska Miedź, obej­mu­jąc Mece­nat nad tym wyda­rze­niem oraz prze­ka­zu­jąc daro­wi­znę w wyso­ko­ści 10.000 zł, któ­ra zosta­ła roz­dy­spo­no­wa­na na wie­le poszcze­gól­nych, waż­nych dzia­łań orga­ni­za­cyj­nych w reali­za­cji pro­jek­tu Festi­wa­lu, mię­dzy inny­mi na nagro­dy dla zwy­cięz­ców.

Festi­wal SILESIA CANTAT jest jed­nym z trzech festi­wa­li chó­ral­nych na Dol­nym Ślą­sku i sta­no­wi jed­no z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń tego typu w zachod­niej Pol­sce, przez co z roku na rok uczest­ni­czy w nim coraz wię­cej zespo­łów i chó­rów. W dotych­cza­so­wych pię­ciu edy­cjach Festi­wa­lu uczest­ni­czy­ło 49 chó­rów z 30 miast, w tym z Miń­ska na Bia­ło­ru­si. W tego­rocz­nej edy­cji wzię­ło udział 17 chó­rów z całe­go kra­ju – od Świ­no­uj­ścia i Szcze­ci­na, przez Gdańsk, War­sza­wę, Wągro­wiec, Knu­rów na Ślą­sku, Kłodz­ko, Legni­cę i Wro­cław, aż po Zie­lo­ną Górę i Mię­dzy­rzecz. Po kil­ku­go­dzin­nych prze­słu­cha­niach, Jury zło­żo­ne ze znaw­ców muzy­ki chó­ral­nej z uczel­ni ze Szcze­ci­na, Pozna­nia i War­sza­wy posta­no­wi­ło nagro­dzić i wyróż­nić 10 chó­rów przy­zna­jąc im nagro­dy rze­czo­we oraz oko­licz­no­ścio­we dyplo­my i sta­tu­et­ki. Zdo­byw­cą głów­nej nagro­dy Festi­wa­lu — GRAND PRIX został Chór Aka­de­mii Mor­skiej w Szcze­ci­nie pod dyrek­cją pani Syl­wii Fabiań­czyk-Makuch.

Orga­ni­za­to­rzy ode­bra­li wie­le sygna­łów, że Festi­wal oka­zał się wiel­kim suk­ce­sem, zarów­no pod wzglę­dem orga­ni­za­cyj­nym, a przede wszyst­kim arty­stycz­nym, a uczest­ni­czą­cy w nim chó­rzy­ści, wyje­cha­li z Gło­go­wa zado­wo­le­ni i peł­ni pozy­tyw­nych wra­żeń wró­ci­li do domów roz­sła­wia­jąc nasze mia­sto w całym kra­ju.

Suk­ce­su tego nie było­by gdy­by nie pomoc i wspar­cie jakie­go udzie­li­ła Fun­da­cja Pol­ska Miedź.

Chóry zakwalifikowane do udziału w

V Ogólnopolskim Festiwalu Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2012

                       1) Chór Sce­ny Muzycz­nej, Gdańsk
                       2) Chór Madry­gał Legnic­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry
                       3) Chór Can­te­mus Domi­no, Zie­lo­na Góra
                       4) Chór Vox Cor­dis, War­sza­wa
                       5) Chór Ĺťeń­ski Basi­li­ca Can­tans, Wro­cław
                       6) Poznań­ski Chór Kame­ral­ny Fer­ma­ta
                       7) Kłodz­ki Chór Con­cer­to Gla­cen­sis
                       8) Chór Basi­li­ca Can­tans, Wro­cław
                       9) Chór The Hoor, Wągro­wiec
                      10) Chór Otti­mo, Gro­dzisk Wlkp.
                      11) Chór Mise­ri­cor­dia, Wro­cław
                      12) Mię­dzy­rzec­ki Chór Kame­ral­ny
                      13) Męski Zespół Wokal­ny Voces de Fuego, Szcze­cin
                      14) Chór Dol­no­ślą­skie Nut­ki, Wro­cław
                      15) Miej­ski Chór Dziew­czę­cy LOGOS, Świ­no­uj­ście
                      16) Chór Aka­de­mii Mor­skiej w Szcze­ci­nie
                      17) Męski Zespół Wokal­ny Calvi Can­to­res, Knu­rów
                      18) Miej­ski Chór Mie­sza­ny LOGOS, Świ­no­uj­ście


Protokół z posiedzenia Jury V Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów

„SILESIA CANTAT” Głogów 2012

Jury V Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów „SILESIA CANTAT” Gło­gów 2012 w skła­dzie:

  • prof. Zbi­gniew Sza­blew­ski, Uni­wer­sy­tet Muzycz­ny im. F. Cho­pi­na w War­sza­wie,
  • dr hab. Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon, Aka­de­mia Sztu­ki w Szcze­ci­nie,
  • prof. Prze­my­sław Pał­ka, Aka­de­mia Muzycz­na im. I. J. Padew­skie­go w Pozna­niu,
  • Bar­ba­ra Walen­dzik, sekre­tarz Jury.

po prze­słu­cha­niu 17 chó­rów posta­no­wi­ło przy­znać:

Nagro­dy regu­la­mi­no­we:

GRAND PRIX – Chó­ro­wi Aka­de­mii Mor­skiej w Szcze­ci­nie, dyr. Syl­wia Fabiań­czyk-Makuch, Puchar Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa oraz nagro­da rze­czo­wa

I miej­sce – Chó­ro­wi Dziew­czę­ce­mu „Logos” ze Świ­no­uj­ścia, dyr. Elż­bie­ta Naklic­ka, nagro­da rze­czo­wa

II miej­sce ex aequo:

Męskie­mu Zespo­ło­wi Wokal­ne­mu „Calvi Can­to­res” z Knu­ro­wa, dyr. Tomasz Paweł Sadow­nik, nagro­da rze­czo­wa ufun­do­wa­na przez Towa­rzy­stwo Budow­nic­twa Spo­łecz­ne­go w Gło­go­wie

Kłodz­kie­mu Chó­ro­wi „Con­cer­to Gla­cen­sis”, dyr. Kata­rzy­na Mąka, nagro­da rze­czo­wa

III miej­sce ex aequo:

Chó­ro­wi „Madry­gał” Legnic­kie­go Cen­trum Kul­tu­ry, dyr. Dariusz Rzon­ca, nagro­da rze­czo­wa

- Chó­ro­wi „Basi­li­ca Can­tans” z Wro­cła­wia, dyr. Miro­sła­wa Jura-Ĺťe­gleń, nagro­da rze­czo­wa

3 rów­no­rzęd­ne wyróż­nie­nia:

Chó­ro­wi Sce­ny Muzycz­nej w Gdań­sku, dyr. Beata Śnieg, nagro­da rze­czo­wa

- Chó­ro­wi Mie­sza­ne­mu „Logos” ze Świ­no­uj­ścia, dyr. Elż­bie­ta Naklic­ka, nagro­da rze­czo­wa

Chó­ro­wi Kame­ral­ne­mu „Mise­ri­cor­dia” z Wro­cła­wia, dyr. Alek­san­der Pie­cha­czek, nagro­da rze­czo­wa

Nagro­dę rze­czo­wą za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru pol­skie­go inspi­ro­wa­ne­go folk­lo­rem otrzy­mu­je Kłodz­ki Chór „Con­cer­to Gla­cen­sis”, dyr. Kata­rzy­na Mąka za utwór z Podo­la – Cóż ja temu win­na.

Nagro­dy poza­re­gu­la­mi­no­we:

Nagro­dę za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru kom­po­zy­to­ra pol­skie­go Męskie­mu Zespo­ło­wi Wokal­ne­mu „Voces De Fuego” ze Szcze­ci­na, dyr. Kamil Sza­ła­ta za kom­po­zy­cję Grze­go­rza Ger­wa­ze­go Gor­czyc­kie­go „Sepul­to Domi­no” — sta­tu­et­ka ufun­do­wa­na przez Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res z Gło­go­wa oraz nagro­da rze­czo­wa

Nagro­dę dla naj­lep­sze­go dyry­gen­ta prze­słu­chań – Syl­wia Fabiań­czyk-Makuch dyry­gent Chó­ru Aka­de­mii Mor­skiej w Szcze­ci­nie, nagro­da rze­czo­wa, ufun­do­wa­na przez Wój­ta Gmi­ny Gło­gów

Nagro­dę Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr – Oddział Dol­no­ślą­ski we Wro­cła­wiu dla dyry­gen­ta chó­ru dzie­cię­ce­go – Urszu­la Polak z Chó­ru „Dol­no­ślą­skie Nut­ki” z Wro­cła­wia,

Nagro­dę ufun­do­wa­na przez Sto­wa­rzy­sze­nie „Gło­gow­skie Cen­trum Myśli Jana Paw­ła II” dla naj­młod­sze­go uczest­ni­ka prze­słu­chań – Eli­zy Karaś, Chór „Dol­no­ślą­skie Nut­ki” z Wro­cła­wia

Jury gra­tu­lu­je wszyst­kim zespo­łom bio­rą­cym udział w dzi­siej­szej impre­zie oraz wyra­ża podzię­ko­wa­nie orga­ni­za­to­rom za dobre przy­go­to­wa­nie i spraw­ne prze­pro­wa­dze­nie kon­kur­su.


GALERIE ZDJĘĆ Z FESTIWALU:

Por­tal regio­nu miedziowe.pl

Gło­gow­ski Por­tal Infor­ma­cyj­ny

Gaze­ta Lubu­ska

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry, fot. Jerzy Popiel

Repor­taż TV Master


plakatsc
sponsorzy
patronat medialny