Orga­ni­za­to­rzy VIII edy­cji Festi­wa­lu

Part­ne­rzy VIII edy­cji Festi­wa­lu

Spon­so­rzy VIII edy­cji Festi­wa­lu


Dotych­cza­so­we edy­cje Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT nie mogły­by się odby­wać gdy­by nie wspar­cie, zarów­no orga­ni­za­cyj­ne i finan­so­we, wie­lu insty­tu­cji, firm, mediów i osób pry­wat­nych.

Orga­ni­za­to­rzy:

Spon­so­rzy, dobro­czyń­cy i part­ne­rzy w latach 2006–2016:

 • pan Jan Zubow­ski, Pre­zy­dent Gło­go­wa
 • pan Zbi­gniew Ryb­ka, Pre­zy­dent Gło­go­wa w latach 1998–2006
 • pani Anna Brok, Sta­ro­sta powia­tu gło­gow­skie­go w latach 2006–2010
 • pani Ewa Drozd, Poseł na Sejm RP
 • pan Piotr Borys, Poseł do Par­la­men­tu Euro­pej­skie­go
 • ks. kano­nik Witold Pietsch, Pro­boszcz para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski
 • ks. Rafał Zen­dran, Pro­boszcz para­fii Wnie­bo­wzię­cia NMP
 • pan Leszek Lenar­czyk, Dyrek­tor Muzeum Arche­olo­gicz­no-Histo­rycz­ne­go w Gło­go­wie
 • pani Boże­na Kowal­czy­kow­ska, Dyrek­tor I Liceum Ogól­no­kształ­cą­ce­go w Gło­go­wie
 • pan Woj­ciech Jani­sio, Dyrek­tor Zespo­łu Szkół Eko­no­micz­nych w Gło­go­wie
 • pani Bar­ba­ra Mareń­czak-Pie­choc­ka, dyrek­tor MOK w Gło­go­wie
 • pani Ludwi­ka Miniach
 • pań­stwo Hen­ry­ka i Andrzej Sie­kluc­cy
 • pań­stwo Mie­czy­sła­wa, Zdzi­sław i Kata­rzy­na Kraw­czo­nek
 • pan Tade­usz Cie­ślak, Pre­zes fir­my “Ate­na”
 • pan Jerzy Gór­ski, wła­ści­ciel fir­my “Sport Gór­ski”
 • pan Karol Wło­dar­czak, Pre­zes Zarzą­du PSS SPOŁEM w Gło­go­wie
 • pan Jacek Dziu­bek, Pre­zes Zarzą­du PWiK w Gło­go­wie
 • pani Zofia Jawor­ska, Pre­zes Zarzą­du Ban­ku Spół­dziel­cze­go w Gło­go­wie
 • pan Jan Kasprzak, Pre­zes PCK w Gło­go­wie
 • pan Leopold Góral, opie­kun medycz­ny Festi­wa­lu
 • pani Mar­ta Sta­bi­szew­ska, Dyrek­tor I Oddzia­łu BZWBK w Gło­go­wie
 • pan Lesław Gol­ba, Wójt Gmi­ny Jerz­ma­no­wa
 • pan Andrzej Krze­mień, Wójt Gmi­ny Gło­gów
 • pan Andrzej Koliń­ski, Dyrek­tor pra­cow­ni­czy Huty Mie­dzi Gło­gów
 • pan Jaro­sław Zuzel­ski, Dyrek­tor Huty Mie­dzi Gło­gów
 • pan Miro­sław Eder, Wice­mar­szłek Sej­mi­ku Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go
 • pani Mar­le­na Lew­czuk-Lis, UMWD
 • pan Zbi­gniew Haj­łasz, Pre­zes TBS Gło­gów
 • pan Cze­sław Cichoń, Pre­zes TBS Gło­gów
 • ks. Janusz Mal­ski
 • sio­stra Mał­go­rza­ta Mal­ska
 • ucznio­wie Warsz­ta­tów Zespo­łu Szkół Eko­no­micz­nych w Gło­go­wie
 • pra­cow­ni­cy Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie
 • mażo­ret­ki Orkie­stry Zakła­do­wej Huty Mie­dzi Gło­gów
 • wolon­ta­riu­sze — chó­rzy­ści Beati Can­to­res oraz Gau­dium

Patro­ni medial­ni: