REGULAMIN
VIII Ogólnopolskiego Festiwalu Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2018

ORGANIZATORZY

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res, Gło­gów

Gmi­na Miej­ska Gło­gów

WSPÓŁORGANIZATORZY

Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr – Oddział Dol­no­ślą­ski z sie­dzi­bą w Olszy­nie

Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go w Gło­go­wie

Para­fia pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie

PATRONAT HONOROWY

Pre­zy­dent Mia­sta Gło­go­wa Rafa­el Roka­sze­wicz

Sta­ro­sta Powia­tu Gło­gow­skie­go Jaro­sław Dud­ko­wiak

CELE FESTIWALU

 • pre­zen­ta­cja i kon­fron­ta­cja osią­gnięć arty­stycz­nych zespo­łów ama­tor­skich,
 • pobu­dza­nie aktyw­no­ści chó­rów ama­tor­skich i dostar­cza­nie im inspi­ra­cji do pod­no­sze­nia pozio­mu arty­stycz­ne­go,
 • roz­bu­dza­nie zami­ło­wa­nia do śpie­wu chó­ral­ne­go i jego pro­pa­go­wa­nie jako naj­bar­dziej natu­ral­nej for­my aktyw­no­ści muzycz­nej,
 • pre­zen­ta­cja i pro­mo­wa­nie pol­skiej lite­ra­tu­ry chó­ral­nej,
 • Festi­wal ma for­mę kon­kur­su.

TERMIN I MIEJSCE

13 paź­dzier­ni­ka 2018 r.

 • Prze­słu­cha­nia kon­kur­so­we odbę­dą się w Zespo­le Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. Bole­sła­wa Krzy­wo­uste­go w Gło­go­wie, ul. Jed­no­ści Robot­ni­czej 10
 • Ogło­sze­nie wyni­ków, kon­cert lau­re­atów i chó­rów uczest­ni­czą­cych w Festi­wa­lu odbę­dzie się w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie, Plac Pry­ma­sa Pol­ski Ste­fa­na Wyszyń­skie­go 1

WARUNKI UCZESTNICTWA

W Festi­wa­lu mogą brać udział wyłącz­nie chó­ry ama­tor­skie, w podzia­le na nastę­pu­ją­ce kate­go­rie:

 • chó­ry mie­sza­ne (powy­żej 24 osób)
 • chó­ry kame­ral­ne (poni­żej 24 osób)
 • chó­ry doro­słych (powy­żej 55 lat)
 • chó­ry jed­no­rod­ne (żeń­skie, męskie)
 • chó­ry dzie­cię­ce (do 15 lat, 10% odstęp­stwa)
 • chó­ry mło­dzie­żo­we (mię­dzy 16 a 21 rokiem życia, 10% odstęp­stwa)

Każ­dy zespół zobo­wią­za­ny jest wyko­nać pro­gram zło­żo­ny co naj­mniej z 3 utwo­rów, w tym:

 • mini­mum dwóch utwo­rów pol­skiej pie­śni chó­ral­nej (kom­po­zy­tor pol­ski; język i epo­ka dowol­ne),
 • jed­ne­go utwo­ru inspi­ro­wa­ne­go folk­lo­rem pol­skim,
 • jed­ne­go utwo­ru o tema­ty­ce patrio­tycz­nej,
 • mini­mum dwóch utwo­rów a cap­pel­la.

Czas wyko­ny­wa­ne­go pro­gra­mu może wyno­sić mak­sy­mal­nie 15 minut (wraz z wej­ściem i zej­ściem ze sce­ny). Nie­prze­strze­ga­nie okre­ślo­ne­go cza­su wystę­pu dys­kwa­li­fi­ku­je zespół.

Reper­tu­ar zgło­szo­ny na Festi­wal nie może być zmie­nia­ny.

Sto­so­wa­nie play­bac­ków i pół­play­bac­ków spo­wo­du­je dys­kwa­li­fi­ka­cję chóru/zespołu.

W celu zgło­sze­nia uczest­nic­twa zespo­łu w Festi­wa­lu nale­ży prze­słać wypeł­nio­ną kar­tę zgło­sze­nia oraz kopię potwier­dze­nia prze­le­wu „Wpi­so­we­go” do 31 lip­ca 2018 r. na adres: ewasiel@poczta.onet.pl

Wpi­so­we w wyso­ko­ści 10,00 zł (słow­nie: dzie­sięć zło­tych) od oso­by pro­szę wpła­cić na poniż­sze kon­to ban­ko­we:

Bank Spół­dziel­czy Gło­gów

62 8646 0008 0000 0023 1909 0001

z dopi­skiem „Wpi­so­we na VIII Festi­wal Chó­rów”

UWAGA! W przy­pad­ku rezy­gna­cji chó­ru opła­ta ta nie pod­le­ga zwro­to­wi.

Wraz z kar­tą zgło­sze­nia nale­ży prze­słać nastę­pu­ją­ce mate­ria­ły:

 • krót­ką  infor­ma­cję o zespo­le i jego osią­gnię­ciach arty­stycz­nych,
 • zdję­cie chó­ru,
 • par­ty­tu­ry utwo­rów wyko­ny­wa­nych w pro­gra­mie kon­kur­so­wym,
 • potwier­dze­nia prze­le­wu „Wpi­so­we­go”.

Wszel­kie kosz­ty zwią­za­ne z dojaz­dem, wyży­wie­niem oraz noc­le­giem zespo­ły pokry­wa­ją we wła­snym zakre­sie.

Za nagra­nia radio­we i tele­wi­zyj­ne reali­zo­wa­ne pod­czas Festi­wa­lu oraz za dal­sze ich odtwa­rza­nie i roz­po­wszech­nia­nie, chó­ry i dyry­gen­ci nie otrzy­mu­ją hono­ra­riów.

JURY

Wystę­py kon­kur­so­we oce­nia­ne będą przez Jury powo­ła­ne przez orga­ni­za­to­rów Festi­wa­lu.

Jury w swo­ich oce­nach uwzględ­ni nastę­pu­ją­ce kry­te­ria: dobór reper­tu­aru, poziom arty­stycz­ny, emi­sja gło­su (into­na­cja, dyk­cja, walo­ry brzmie­nio­we) inter­pre­ta­cja, sto­pień trud­no­ści utwo­rów.

Posta­no­wie­nia Jury są osta­tecz­ne.

NAGRODY

Jury będzie oce­niać pre­zen­ta­cję pro­gra­mów kon­kur­so­wych sto­su­jąc ska­lę punk­to­wą.

W zależ­no­ści od licz­by uzy­ska­nych punk­tów, przy­zna­ne zosta­ną nastę­pu­ją­ce nagro­dy:

 • Grand Prix dla zespo­łu z naj­więk­szą licz­bą punk­tów spo­śród wszyst­kich kate­go­rii
 • Zło­te pasmo (90–99 punk­tów)
 • Srebr­ne pasmo (80–89 punk­tów)
 • Brą­zo­we pasmo (70–79 punk­tów)

Prze­wi­dzia­ne są rów­nież nagro­dy spe­cjal­ne: za naj­le­piej wyko­na­ny utwór inspi­ro­wa­ny folk­lo­rem pol­skim oraz za naj­lep­sze wyko­na­nie utwo­ru kom­po­zy­to­ra pol­skie­go.

Jury zastrze­ga sobie pra­wo do przy­zna­nia nagród poza­re­gu­la­mi­no­wych.

Wszyst­kie chó­ry nie­za­leż­nie od uzy­ska­nej licz­by punk­tów otrzy­ma­ją dyplo­my uczest­nic­twa oraz upo­min­ki.

Wszyst­kie chó­ry pro­si­my o przy­go­to­wa­nie do wspól­ne­go wyko­na­nia pod­czas kon­cer­tu fina­ło­we­go nastę­pu­ją­cych utwo­rów:

Bogu­ro­dzi­ca

Ave Verum, W. A. Mozar­ta

Lau­da­te Domi­num, Ch. Gou­no­da

ORGANIZATOR FESTIWALU ZAPEWNIA

 • opie­ku­nów – pilo­tów dla każ­de­go chó­ru
 • salę – gar­de­ro­bę dla każ­de­go chó­ru
 • salę do roz­śpie­wa­nia bez­po­śred­nio przed wystę­pem
 • miej­sce par­kin­go­we dla auto­ka­rów
 • poczę­stu­nek  (kawa, her­ba­ta, cia­sto)
 • rezer­wa­cję obia­dów lub noc­le­gów w licz­bie poda­nej w kar­cie zgło­sze­nia

DANE KONTAKTOWE ORGANIZATORÓW

Elż­bie­ta Wasie­lew­ska 
tel. 607 104 432 
ewasiel@poczta.onet.pl

Bar­ba­ra Walen­dzik

tel. 515 184 172

Karta zgłoszenia do pobrania (doc)

Karta zgłoszenia do pobrania (pdf)

Regulamin


Wszel­kie aktu­al­no­ści i infor­ma­cje na temat VIII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2018 oraz jego poprzed­nich edy­cjach znaj­dzie­cie Pań­stwo na stro­nach: