Ogólnopolski Festiwal Chórów
SILESIA CANTAT Głogów

Więcej informacji na temat ostatniej, VIII edycji Festiwalu znajdziecie Państwo TUTAJ

13 października 2018 r.

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. B. Krzywosutego w Głogowie


Idea Festi­wa­lu zro­dzi­ła się po zakoń­cze­niu X Zam­ko­wych Spo­tkań Chó­ral­nych (2005), odby­wa­ją­cych się nie­prze­rwa­nie od 1996 roku. Po 10 latach orga­ni­za­to­rzy posta­no­wi­li towa­rzy­skie spo­tka­nie miło­śni­ków muzy­ki chó­ral­nej prze­kształ­cić w kon­kurs. Pierw­sze trzy edy­cje Festi­wa­lu mia­ły ran­gę regio­nal­ną i odby­wa­ły się corocz­nie (2006, 2007 i 2008) pod nazwą Dol­no­ślą­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT. Począw­szy od 4. edy­cji (2010) Festi­wal ma wymiar ogól­no­pol­ski i odby­wa się co dwa lata.

Ini­cja­to­rem i głów­nym orga­ni­za­to­rem jest Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi są: Gmi­na Miej­ska Gło­gów, Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr – Oddział Dol­no­ślą­ski z sie­dzi­bą w Olszy­nie, Zespół Szkół Ogól­no­kształ­cą­cych im. B. Krzy­wo­su­te­go w Gło­go­wie oraz pafa­ria pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie. W latach 2012–2016 współ­or­ga­ni­za­to­rem Festi­wa­lu był rów­nież Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Gło­go­wie. Zma­ga­nia festi­wa­lo­we chó­rów odby­wa­ły się w kole­gia­cie pw. Wnie­bo­wzię­cia Naj­święt­szej Marii Pan­ny na Ostro­wie Tum­skim, w koście­le pw. Naj­święt­szej Marii Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski oraz w sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie.

W dotych­cza­so­wych sied­miu edy­cjach kon­kur­su uczest­ni­czy­ło bli­sko 70 chó­rów z całe­go kra­ju, w tym m.in. z Pozna­nia, Wro­cła­wia, Zie­lo­nej Góry, Biel­ska-Bia­łej, Kra­ko­wa, Szcze­ci­na, Świ­no­uj­ścia, War­sza­wy, Legni­cy, Gdań­ska, Lesz­na, Mogil­na, Raci­bo­rza, Gor­lic i Kłodz­ka. W I Festi­wa­lu uczest­ni­czył tak­że chór z Miń­ska na Bia­ło­ru­si. Gościem spe­cjal­nym II Dol­no­ślą­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2007 był Mię­dzy­na­ro­do­wy Chór „Sile­sia Can­tat”.

Człon­ka­mi Jury pod­czas dotych­cza­so­wych edy­cji Festi­wa­lu byli: prof. Hali­na Bobro­wicz (Wro­cław), prof. Hele­na Toma­szek-Ple­wa (Wro­cław), prof. Zbi­gniew Sza­blew­ski (War­sza­wa), dr Gra­ży­na Roga­la-Szcze­rek (Wro­cław), prof. Janusz Dzię­cioł (Poznań), prof. Prze­my­sław Pał­ka (Poznań), dr hab. Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon (Szcze­cin) oraz Bar­ba­ra Walen­dzik (Gło­gów).


Zam­ko­we Spo­tka­nia Chó­ral­ne po raz pierw­szy odby­ły się we wrze­śniu 1996 roku z ini­cja­ty­wy Bogu­sła­wa Wró­blew­skie­go, Lesz­ka Ryba­ka, Ryszar­da Głą­biń­skie­go i Miro­sła­wa Strzę­ci­wil­ka, człon­ków Gło­gow­skiej Akcji Kato­lic­kiej ist­nie­ją­cej  przy Para­fii  św. Kle­men­sa.

Od 1998 roku orga­ni­za­to­rem i gospo­da­rzem tej impre­zy był chór “Beati Can­to­res”.

Przez te wszyst­kie lata na dzie­dziń­cu i w salach Zam­ku Ksią­żąt Gło­gow­skich oraz w Kole­gia­cie, zapre­zen­to­wa­ło się 21 zespo­łów z 11 miast Pol­ski oraz z Lan­gen­ha­gen, part­ner­skie­go mia­sta w Niem­czech.

Pod­czas Spo­tkań wystą­pi­ły chó­ry żeń­skie, męskie i mie­sza­ne, któ­rym nie­jed­no­krot­nie towa­rzy­szy­ły zespo­ły muzycz­ne lub pia­ni­sta. Reper­tu­ar wyko­ny­wa­ny pod­czas Zam­ko­wych Spo­tkań Chó­ral­nych był bar­dzo uroz­ma­ico­ny. Chó­ry pre­zen­to­wa­ły utwo­ry od śre­dnio­wie­cza po muzy­kę współ­cze­sną, sakral­ne i świec­kie, ludo­we i roz­ryw­ko­we, gospel i cer­kiew­ne.

Zam­ko­we Spo­tka­nia Chó­ral­ne na trwa­łe wpi­sa­ły się w kul­tu­ral­ny pej­zaż Gło­go­wa, sta­jąc się jed­nym z waż­niej­szych wyda­rzeń muzycz­nych nasze­go mia­sta.

Orga­ni­za­to­rzy mają nadzie­ję, iż Festi­wal sta­nie się cyklicz­ną impre­zą, pro­wo­ku­ją­cą chó­ry do pod­no­sze­nia pozio­mu arty­stycz­ne­go, dostar­cza­ją­cą jego uczest­ni­kom satys­fak­cji śpie­wa­nia a widzom wra­żeń arty­stycz­nych na wyso­kim pozio­mie.
Festi­wal będzie dosko­na­łą oka­zją do nawią­za­nia kon­tak­tów mię­dzy zespo­ła­mi oraz do wymia­ny mate­ria­łów oraz doświad­czeń.


Zapra­sza­my na ofi­cjal­ny fan­pa­ge Festi­wa­lu na por­ta­lu spo­łecz­no­ścio­wym Face­bo­ok: http://www.facebook.com/SilesiaCantat