III Dolnośląski Festiwal Chórów SILESIA CANTAT

Gło­gów, paź­dzier­nik 2008

Orga­ni­za­to­rzy
Gmi­na Miej­ska Gło­gów
Pol­ski Zwią­zek Chó­rów i Orkiestr — Oddział Dol­no­ślą­ski we Wro­cła­wiu
Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res

Festi­wal odbył się dzię­ki dota­cji Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów i Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Woje­wódz­twa Dol­no­ślą­skie­go

Festi­wa­lo­wi patro­no­wa­li Pre­zy­dent Mia­sta Gło­go­wa Jan Zubow­ski oraz pro­boszcz Para­fii pw. Naj­święt­szej Marii Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski ksiądz kano­nik Witold Pietsch


Wer­dykt Jury III Dol­no­ślą­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów „SILESIA CANTAT”  Gło­gów 2008, 04 paź­dzier­ni­ka 2008

Jury III Dol­no­ślą­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów „SILESIA CANTAT” Gło­gów 2008, w skła­dzie:
-    prof. Hali­na Bobro­wicz – Aka­de­mia Muzycz­na – Wro­cław,
-    mgr Gra­ży­na Roga­la-Szcze­rek – Oddział Dol­no­ślą­ski i Zarząd Głów­ny PZCHiO,
-    prof. Janusz Dzię­cioł – Aka­de­mia Muzycz­na – Poznań,
-    Bar­ba­ra Walen­dzik – dyry­gent gło­gow­skich chó­rów;

po prze­słu­cha­niu 9 chó­rów posta­no­wi­ło przy­znać:

•    Wyróż­nie­nia:
w kate­go­rii chó­rów mie­sza­nych i inne: Chó­ro­wi „Har­mo­nia-Sygnał” dzia­ła­ją­ce­mu przy Klu­bie Kul­tu­ry Kole­jarz z Wro­cła­wia pod dyrek­cją Jana Sobie­skie­go oraz Chó­ro­wi Śro­do­wi­sko­we­mu ”Har­mo­nia” z Nowo­grodź­ca pod dyrek­cją Anto­ni­ny Zakrzew­skiej

w kate­go­rii chó­rów mło­dzie­żo­wych: Zespo­ło­wi Wokal­ne­mu „Pau­za” ze Zbą­szy­nia pod dyrek­cją Kata­rzy­ny Jopek

•    III miej­sca nie przy­zna­no;

•    II miej­sca:
w kate­go­rii chó­rów aka­de­mic­kich: Chó­ro­wi Kame­ral­ne­mu Aka­de­mii Rol­ni­czej ze Szcze­ci­na pod dyrek­cją Iwo­ny Wiśniew­skiej-Sala­mon

w kate­go­rii chó­rów mie­sza­nych i inne: Gór­ni­cze­mu Chó­ro­wi Męskie­mu Oddzia­łu Zakła­dy Gór­ni­cze Lubin KGHM Pol­ska Miedź S.A. z Lubi­na pod dyrek­cją Zdzi­sła­wa Fran­cu­za

•    I miej­sca:
w kate­go­rii chó­rów aka­de­mic­kich: Poznań­skie­mu Chó­ro­wi Kame­ral­ne­mu „Fer­ma­ta” Wyż­szej Szko­ły Komu­ni­ka­cji i Zarzą­dza­nia z Pozna­nia pod dyrek­cją Mate­usza MJ Sibil­skie­go

w kate­go­rii chó­rów mło­dzie­żo­wych: Zespo­ło­wi Wokal­ne­mu „Ron­do” Towa­rzy­stwa Przy­ja­ciół Dzie­ci Uzdol­nio­nych Arty­stycz­nie „NONA” z Wro­cła­wia pod dyrek­cją Mał­go­rza­ty Podziel­ny

w kate­go­rii chó­rów para­fial­nych: Chó­ro­wi “Magni­fi­cat” z Gło­go­wa pod dyrek­cją Lidii Sło­twiń­skiej

Pod­czas tego­rocz­nych prze­słu­chań Jury nie przy­zna­ło regu­la­mi­no­wej nagro­dy Grand Prix.

Silesia Cantat 2008