Inaugracja roku akademickiego, 6 października 2012

Chór Beati Can­to­res uświet­ni dzi­siaj inau­gu­ra­cję roku aka­de­mic­kie­go 2012/2013 na Uni­wer­sy­te­cie Eko­no­micz­nym we Wro­cła­wiu — Zamiej­sco­wym Ośrod­ku Dydak­tycz­nym w Gło­go­wie