V Ogólnopolski Festiwal Chórów SILESIA CANTAT Głogów 2012

plakatsc

Miło nam poin­for­mo­wać, iż 13 paź­dzier­ni­ka br.Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie odbę­dzie się V jubi­le­uszo­wy Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2012.

Już teraz zapra­sza­my chó­ry ama­tor­skie z całe­go kra­ju do uczest­nic­twa w tym wyda­rze­niu.

Wszel­kie infor­ma­cje na temat Festi­wa­lu, w tym przede wszyst­kim Regu­la­min uczest­nic­twa znaj­dzie­cie Pań­stwo TUTAJ.

Dzi­siaj wystar­to­wał tak­że ofi­cjal­ny pro­fil Festi­wa­lu SILESIA CANTAT na por­ta­lu Face­bo­ok. Ser­decz­nie zapra­sza­my.