Święto Konstytucji 3 Maja

Chór Beati Can­to­res uświet­ni dzi­siaj uro­czy­stą mszę świę­tą o godz. 12:30 z oka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja oraz odpu­stu para­fial­ne­go w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Nato­miast o godz. 15:00 weź­mie­my udział w uro­czy­stej gali z oka­zji dzi­siej­sze­go Świę­ta Naro­do­we­go, orga­ni­zo­wa­nej przez Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry w Jerz­ma­no­wej, któ­ra odbę­dzie się w Szko­le Pod­sta­wo­wej im. Hen­ry­ka Sien­kie­wi­cza w Jaczo­wie.

VII Ogólnopolski Festiwal Chórów, 2016

Sza­now­ni Pań­stwo!

Z wiel­ką przy­jem­no­ścią i rado­ścią infor­mu­je­my, iż roz­po­czę­li­śmy przy­go­to­wa­nia do kolej­nej — VII edy­cji Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT.

Odbę­dzie się on 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r. (sobo­ta) w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie.

Zgło­sze­nia chó­rów przyj­mu­je­my do 31 maja 2016 r.

Wszel­kie infor­ma­cje na temat Festi­wa­lu (w tym regu­la­min oraz kar­tę zgło­sze­nia) znaj­dzie­cie Pań­stwo TUTAJ oraz na ofi­cjal­nym pro­fi­lu Festi­wa­lu na Face­bo­oku.

POP Oratorium, 3 kwietnia 2016 r.

3 kwiet­nia br. nasz chór był jed­nym z kil­ku gło­gow­skich chó­rów, któ­re wystą­pi­ły pod­czas kon­cer­tów “POP Ora­to­rium Miło­sier­dzie Boże” Zbi­gniew Mał­ko­wi­cza do tek­stów św. sio­stry Fau­sty­ny Kowal­skiej, któ­re odby­ły się w koście­le pw. Miło­sier­dzia Boże­go i koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu byli:

  • Dyry­gent — Bar­ba­ra Walen­dzik
  • Zespół Muzy­ki Sakral­nej Lumen pod dyrek­cją Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza
  • Soli­ści — Marze­na Mał­ko­wicz, Alek­san­dra Mał­ko­wicz-Figaj, Janusz Szrom
  • Chór Beati Can­to­res, chór Gau­dium, chór Lau­da­te Domi­num, Zespół “Za Tobą”

Jubileusz X‑lecia Fundacji Polskie Gniazdo, 29 lutego 2016 r.

29 lute­go br. przed­sta­wi­cie­le chó­ru Beati Can­to­res uczest­ni­czy­li we Wro­cła­wiu w uro­czy­stej gali z oka­zji jubi­le­uszu X‑lecia dzia­łal­no­ści Fun­da­cji Pol­skie Gniaz­do.

Przy­po­mnij­my, że chór Beati Can­to­res był jed­nym z kil­ku zespo­łów, któ­re wyko­na­ły wspól­nie „POP Ora­to­rium Miło­sier­dzie Boże” Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza pod­czas kon­cer­tu dobro­czyn­ne­go „Dol­no­ślą­za­cy Poma­ga­ją Powo­dzia­nom”, któ­ry odbył się w listo­pa­dzie 2010 roku we wro­cław­skiej Hali Stu­le­cia. Orga­ni­za­to­rem tego wyda­rze­nia była Fun­da­cja Pol­skie Gniaz­do.

W podzię­ko­wa­niu za dotych­cza­so­wą współ­pra­cę, dyry­gent Bar­ba­ra Walen­dzik oraz chór Beati Can­to­res otrzy­ma­li spe­cjal­ne podzię­ko­wa­nie, cer­ty­fi­kat oraz oko­licz­no­ścio­wy medal przy­zna­ny przez Radę i Zarząd Fun­da­cji Pol­skie Gniaz­do.

III Festiwal Muzyki Pasyjnej, 5–20 marca 2016 r.

Zapra­sza­my ser­decz­nie na 3. edy­cję Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej, orga­ni­zo­wa­ne­go przez Insty­tut Muzy­ki Uni­wer­sy­te­tu Zie­lo­no­gór­skie­go oraz Lubu­skie Towa­rzy­stwo Kul­tu­ral­ne

Nasz chór uczest­ni­czy w Festi­wa­lu wraz z inny­mi chó­ra­mi, soli­sta­mi i muzy­ka­mi z Dol­ne­go Ślą­ska i Zie­mi Lubu­skiej.
W tym roku wystą­pi­my pod­czas trzech kon­cer­tów:

6 mar­ca, godz. 16:45, Gło­gów, kościół pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski,

13 mar­ca, godz. 17:00, Wil­ka­no­wo, kościół pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa,

13 mar­ca, godz. 19:40, Zie­lo­na Góra, kościół pw. Ducha Świę­te­go.

Ser­decz­nie zapra­sza­my! Wstęp wol­ny.

PODSUMOWANIE 2015 roku

Rok 2015 już za nami. Przed­sta­wia­my krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res w tym wyjąt­ko­wym dla nas roku, w któ­rym roz­po­czę­li­śmy obcho­dy 30-lecia dzia­łal­no­ści.

29 stycz­nia br. chór Beati Can­to­res uświet­nił uro­czy­stość wrę­cze­nia dyplo­mów stu­den­tów Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go we Wro­cła­wiu Zamiej­sco­we­go Ośrod­ka Dydak­tycz­ne­go w Gło­go­wie, któ­ra odby­ła się w Sali Raj­ców gło­gow­skie­go ratu­sza. Była to nie­ste­ty ostat­nia taka uro­czy­stość, gdyż Ośro­dek w Gło­go­wie prze­sta­je funk­cjo­no­wać. War­to w tym miej­scu przy­po­mnieć, że nasz chór w prze­szło­ści wie­lo­krot­nie uczest­ni­czył w uro­czy­sto­ściach odby­wa­ją­cych się w murach tej uczel­ni.

Pod­czas 2015 roku wystę­po­wa­li­śmy kil­ka­dzie­siąt razy, przede wszyst­kim w Gło­go­wie. Jak co roku uczest­ni­czy­li­śmy w wie­lu uro­czy­sto­ściach kościel­nych w para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka m.in. pod­czas Tri­du­um Pas­chal­ne­go, Mszy Rezu­rek­cyj­nej oraz uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła. Waż­ny­mi wyda­rze­nia­mi dla całej para­fii były uro­czy­ste msze świę­te, pod­czas któ­rych przy­ję­to reli­kwie św. Alber­ta Chmie­low­skie­go, bł. Jerze­go Popie­łusz­ki oraz bł. Edmun­da Boja­now­skie­go.

W mar­cu wzię­li­śmy udział w II Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej, w ramach któ­re­go chó­ry oraz zespo­ły muzycz­ne z zachod­niej Pol­ski wystą­pi­ły w kil­ku mia­stach Zie­mi Lubu­skiej oraz Dol­ne­go Ślą­ska. Nasz chór wystą­pił dwu­krot­nie – w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie oraz w koście­le pw. Św. Micha­ła Archa­nio­ła w Sła­wie.

Jed­nym z naj­waż­niej­szych wyda­rzeń ostat­nich lat dla nasze­go zespo­łu był udział w II Mię­dzy­na­ro­do­wym Szcze­ciń­skim Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej (marzec), gdzie zdo­by­li­śmy Srebr­ne Pasmo w kate­go­rii chó­rów kościel­nych. Pod­czas kil­ku­dnio­we­go poby­tu w Szcze­ci­nie, nasz chór wystą­pił z dwo­ma kon­cer­ta­mi – w koście­le gar­ni­zo­no­wym pw. Św. Woj­cie­cha w Szcze­ci­nie oraz w Kir­chen­ge­me­in­de w nie­miec­kim Brüs­sow. Ponad­to uświet­ni­li­śmy mszę św. w koście­le pw. Św. Andrze­ja Bobo­li w Szcze­ci­nie.

Na prze­ło­mie czerw­ca i lip­ca uczest­ni­czy­li­śmy w Ogól­no­pol­skich Warsz­ta­tach Chó­ral­nych, orga­ni­zo­wa­nych corocz­nie w Gar­bi­czu (woj. lubu­skie), w któ­rych udział wzię­ło kil­ka chó­rów z kra­ju. Pod­czas codzien­nych zajęć, nasi chó­rzy­ści dosko­na­li­li swo­je umie­jęt­no­ści wokal­ne, tech­nicz­ne i inter­pre­ta­cyj­ne ucząc się spe­cjal­nie wybra­nych utwo­rów na tę oka­zję. W tym cza­sie odby­ły się 3 kon­cer­ty chó­ral­ne z towa­rzy­sze­niem soli­stów i instru­men­ta­li­stów – w Gąd­ko­wie Wiel­kim, Torzy­miu i Gar­bi­czu.

W paź­dzier­ni­ku uświet­ni­li­śmy uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2015/2016 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.

W listo­pa­dzie w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odpra­wio­na zosta­ła uro­czy­sta msza świę­ta, inau­gu­ru­ją­ca obcho­dy 30-lecia dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res. Nato­miast w grud­niu w sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie odby­ła się Gala z oka­zji 30-lecia chó­ru, pod­czas któ­rej chó­rzy­ści oraz nasi dar­czyń­cy zosta­li odzna­cze­ni Odzna­ka­mi Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr. Na ręce Jubi­la­tów wrę­czo­no rów­nież oka­zjo­nal­ne listy gra­tu­la­cyj­ne przez Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa oraz Sta­ro­stę Powia­tu Gło­gow­skie­go.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy i kolej­ne kon­cer­ty jubi­le­uszo­we, a tak­że VII Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT.

Już teraz zapra­sza­my na orga­ni­zo­wa­ne przez nas wyda­rze­nia i kon­cer­ty 🙂

Gala XXX-lecia chóru Beati Cantores

13 grud­nia 2015 r. w Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry w Gło­go­wie odby­ła się uro­czy­sta Gala z oka­zji 30-lecia nasze­go chó­ru.

Pod­czas uro­czy­sto­ści Chór, jak i chó­rzy­ści zosta­li odzna­cze­ni odzna­ka­mi Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr wrę­czo­ne przez pre­ze­sa Oddzia­łu Dol­no­ślą­skie­go PZChiO pana Andrze­ja Droz­do­wi­cza oraz wice­pre­ze­sa pana Mar­ka Pisar­skie­go.

Wrę­czo­no rów­nież listy gra­tu­la­cyj­ne przez pre­zy­den­ta mia­sta Gło­go­wa pana Rafa­ela Roka­sze­wi­cza oraz sta­ro­stę powia­tu gło­gow­skie­go Jaro­sła­wa Dut­ko­wia­ka.

Pod­czas Gali głos zabra­ła rów­nież pani Ewa Drozd, poseł na Sejm RP oraz ksiądz pra­łat Ryszard Dobro­ło­wicz, zało­ży­ciel chó­ru Beati Can­to­res.

Na zakoń­cze­nie uro­czy­sto­ści chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik, przy akom­pa­nia­men­cie pia­ni­sty Domi­ni­ka Mąko­sy wyko­nał naj­więk­sze prze­bo­je sakral­nej oraz roz­ryw­ko­wej muzy­ki chó­ral­nej.

Gale­rie zdjęć z Gali

Miej­ski Ośro­dek Kul­tu­ry w Gło­go­wie

Por­tal regio­nu miedziowe.pl

Por­tal Nasz-Glogow.pl