Tag: kolędy

Charytatywny koncert kolęd “Zaśpiewam Jezuskowi”

Po rocz­nej prze­rwie z rado­ścią zapra­sza­my na kon­cert kolęd “Zaśpie­wam Jezu­sko­wi”, któ­ry odbę­dzie się 2 lute­go 2022 r. (śro­da), o godz. 19:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Kon­cert ten odbę­dzie się w ramach akcji “Dar Ser­ca”, któ­rej celem jest wspar­cie Fun­da­cji Hospi­cjum Gło­gow­skie. Pod­czas wyda­rze­nia będzie moż­na wes­przeć budo­wę i wypo­sa­że­nie hospi­cjum w Gło­go­wie.

Wstęp wol­ny. Zapra­sza­my ser­decz­nie!