Kategoria: Silesia Cantat

SILESIA CANTAT — podziękowania

Mija tydzień od VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT. Jako Orga­ni­za­to­rzy, chcie­li­by­śmy w tym miej­scu ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim insty­tu­cjom i oso­bom pry­wat­nym, któ­re przy­czy­ni­ły się do zor­ga­ni­zo­wa­nia tego przed­się­wzię­cia, wspar­ły nas orga­ni­za­cyj­nie, logi­stycz­nie i finan­so­wo.

Dzię­ku­je­my Gmi­nie Miej­skiej Gło­gów, Sta­ro­stwu Powia­to­we­mu w Gło­go­wie, Pol­skie­mu Związ­ko­wi Chó­rów i Orkiestr o/Wrocław z sie­dzi­bą w Olszy­nie.

Dzię­ku­je­my panu Rafa­elo­wi Roka­sze­wi­czo­wi Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Gło­go­wa, panu Jaro­sła­wo­wi Dud­ko­wia­ko­wi – Sta­ro­ście Powia­tu Gło­gow­skie­go, pani Boże­nie Kowal­czy­kow­skiej – zastęp­cy Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa, panu Woj­cie­cho­wi Borec­kie­mu – Wice­sta­ro­ście Powia­tu Gło­gow­skie­go, pani Bar­ba­rze Mareń­czak-Pie­choc­kiej, dyrek­tor­ce Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie, księ­żom Rafa­ło­wi Zen­dra­no­wi i Rado­sła­wo­wi Hor­ba­tow­skie­mu z para­fii kole­giac­kiej pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP.

Dzię­ku­je­my pani Cze­sła­wie Syp­niew­skiej – pre­ze­so­wi Ban­ku Spół­dziel­cze­go w Gło­go­wie, panu Lesła­wo­wi Gol­bie – Wój­to­wi Gmi­ny Jerz­ma­no­wa, panu Zbi­gnie­wo­wi Ryb­ce – pre­ze­so­wi GPK SITA w Gło­go­wie, panu Andrze­jo­wi Krze­mie­nio­wi – pre­ze­so­wi PWiK w Gło­go­wie, panu Rober­to­wi Musia­ło­wi – pre­ze­so­wi TBS w Gło­go­wie.

Dzię­ku­je­my panu Miro­sła­wo­wi Dąbrow­skie­mu – pre­ze­so­wi Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej NADODRZE w Gło­go­wie, pani Mag­da­le­nie Zgon­dek – pre­ze­so­wi PSS Spo­łem w Gło­go­wie, sio­strze Mał­go­rza­cie Mal­skiej ze Wspól­no­ty Cichych Pra­cow­ni­ków Krzy­ża w Gło­go­wie, księ­żom pro­bosz­czom – ks. Witol­do­wi Piet­scho­wi, ks. Zbi­gnie­wo­wi Walasz­ko­wi i ks. Sta­ni­sła­wo­wi Bras­se, pani Agniesz­ce Berest – dyrek­tor­ce Szko­ły Muzycz­nej I i II st. im. F. Lisz­ta w Gło­go­wie, panu Leopol­do­wi Góra­lo­wi – opie­ku­no­wi medycz­ne­mu Festi­wa­lu oraz służ­bie ratow­ni­czej PCK w Gło­go­wie.

Dzię­ku­je­my pra­cow­ni­kom Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie oraz wolon­ta­riu­szom – chó­rzy­stom gło­gow­skich chó­rów Beati Can­to­res i Gau­dium.

Dzię­ku­je­my mediom gło­gow­skim – Tygo­dni­ko­wi Gło­gow­skie­mu, Tygo­dni­ko­wi GŁOS GŁOGOWA, Tele­wi­zji Master oraz Gło­gow­skie­mu Por­ta­lo­wi Infor­ma­cyj­ne­mu.

Dzię­ku­je­my rów­nież wszyst­kim gło­go­wia­nom i miesz­kań­com Zie­mi Gło­gow­skiej – słu­cha­czom i miło­śni­kom muzy­ki chó­ral­nej za sko­rzy­sta­nie z zapro­sze­nia i udział w kon­cer­tach festi­wa­lo­wych.

Na koniec chcie­li­by­śmy ser­decz­nie podzię­ko­wać naszym Juro­rom – pani prof. Elż­bie­cie Wtor­kow­skiej, dr hab. Iwo­nie Wiśniew­skiej-Sala­mon, dr Gra­ży­nie Roga­li-Szcze­rek, a tak­że Wam – wszyst­kim chó­rom – chó­rzy­stom i dyry­gen­tom, za przy­ję­cie nasze­go zapro­sze­nia do Gło­go­wa i wzię­cie udzia­łu w Festi­wa­lu SILESIA CANTAT. Mamy nadzie­ję, iż udział w tym wyda­rze­niu spra­wił Pań­stwu dużo przy­jem­no­ści, rado­ści, pozy­tyw­nych wra­żeń, a z Gło­go­wa wywieź­li­ście miłe wspo­mnie­nia.

Miło było nam gościć Pań­stwa w Gło­go­wie. Do zoba­cze­nia! 🙂
Z pozdro­wie­nia­mi – komi­tet orga­ni­za­cyj­ny VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016

VII Ogólnopolski Festiwal Chórów, 2016

Sza­now­ni Pań­stwo!

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża­my się do jed­ne­go z naj­waż­niej­szych tego­rocz­nych wyda­rzeń muzycz­nych w Gło­go­wie. Już za kil­ka­na­ście dni — 1 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się VII Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016.

Jury w skła­dzie: prof. Elż­bie­ta Wtor­kow­ska, prze­wod­ni­czą­ca (Byd­goszcz), dr hab. Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon (Szcze­cin) oraz Dr Gra­ży­na Roga­la-Szcze­rek (Wro­cław) wysłu­cha 12 chó­rów z całe­go kra­ju, któ­re zosta­ły zakwal­li­fi­ko­wa­ne do udzia­łu w kon­kur­sie.

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie Festi­wa­lu odbę­dzie się o godz: 10:00 w sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie. Nato­miast o godz. 10:15 roz­pocz­ną się prze­słu­cha­nia kon­kur­so­we uczest­ni­czą­cych chó­rów, w nastę­pu­ją­cej kolej­no­ści:

Chór Dzie­cię­cy AKOLADA, Gor­li­ce

Chór CANTATE DEO, Sła­wa

Chór UNISONO, Szpro­ta­wa

Gór­ni­czy Chór Męski, Lubin

Kame­ral­ny Chór ANGELUS, Wro­cław

Zespół wokal­ny PER SPASSO, Psz­czy­na

Chór kame­ral­ny VIVACE, Pamiąt­ko­wo

Chór CANTABILE, Gorzów Wiel­ko­pol­ski

Psz­czyń­ski Zespół Kame­ral­ny CON FUOCO

Chór Miej­ski CHOPIN przy Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry, Lesz­no

Uro­czy­ste ogło­sze­nie wyni­ków, wre­cze­nie nagród, wystę­py lau­re­atów oraz wyjąt­ko­wy kon­cert przy­go­to­wa­ny spe­cjal­nie na tę oka­zję odbę­dą się o godz. 17:00 w kole­gia­cie pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Gło­go­wie.

KONCERT Z OKAZJI 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 Kole­gia­ta pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Gło­go­wie, Ostrów Tum­ski

 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r., godz. 17:00

 Pro­gram kon­cer­tu:

Część I

 Lau­re­aci VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT

 

Część II

 Wol­fgang Ama­de­usz Mozart AVE VERUM

 Cesar Franck PANIS ANGELICUS

 Jan Szo­piń­ski MISSA BREVIS

Kyrie

Goria

Hal­le­lu­ja

Sanc­tus

Agnus Dei

Oscar Peter­son HYMN TO FREEDOM

 

Wyko­naw­cy:

Beata Gram­za – sopran

 Domi­nik Mąko­sa – for­te­pian

 Zespół instru­men­tal­ny w skła­dzie:

Mał­go­rza­ta Beta – obój

Dian­na Doma­ga­ła – skrzyp­ce

Kaja Bubień­czyk – skrzyp­ce

Ire­ne­usz Lutz – instru­men­ty per­ku­syj­ne

 

Chór CANTATE DEO, Sła­wa

Gór­ni­czy Chór Męski, Lubin

Chór CANTABILE, Gorzów Wiel­ko­pol­ski

BEATI CANTORES, Gło­gów


Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon – dyry­gent

Zapra­sza­my Pań­stwa ser­decz­nie! Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia festi­wa­lo­we wol­ny.

Festiwal SILESIA CANTAT 2016

Sza­now­ni Pań­stwo, dro­dzy Chó­rzy­ści i Dyry­gen­ci!
1 Paź­dzier­ni­ka br. odbę­dzie się VII Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016.
Ser­decz­nie zapra­szamy do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu. Wszel­kie infor­ma­cje znaj­dzie­cie Pań­stwo TUTAJ.
Czas na zgło­sze­nia uczest­nic­twa prze­dłu­ży­li­śmy do koń­ca lip­ca.

Do zoba­cze­nia w Gło­go­wie!!