Kategoria: Koncert

Festiwal Barbórkowy Chórów, 8 grudnia br.

Na zapro­sze­nie Gór­ni­cze­go Chó­ru Męskie­go z Lubi­na, 8 grud­nia br. wystą­pi­li­śmy pod­czas Festi­wa­lu Bar­bór­ko­we­go Chó­rów pod patro­na­tem Dyrek­to­ra Naczel­ne­go Zakła­dów Gór­ni­czych „Lubin” Mar­ka Mar­ca.

W koście­le pw. Św. Woj­cie­cha w Lubi­nie wystą­pi­li tak­że soli­ści, chó­ry z Kra­ko­wa, Pozna­nia, Lubi­na oraz gość spe­cjal­ny z Austrii.

Gale­ria zdjęć z kon­cer­tu autor­stwa pani Mar­ty Czer­niaw­skiej, udo­stęp­nio­ne przez Orga­ni­za­to­ra.

Koncert pt. “Muzyka północy”, 26 listopada br.

26 listo­pa­da br. o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się wyjąt­ko­wy kon­cert pt. “Muzy­ka pół­no­cy”.
Pod­czas kon­cer­tu wyko­na­my utwo­ry kom­po­zy­to­rów angiel­skich i skan­dy­naw­skich, m.in. Ola Gje­ilo, Joh­na Rut­te­ra, Knu­ta Nysted­ta czy Edwar­da Elga­ra.

Wyda­rze­nie zosta­ło dofi­nan­so­wa­ne przez Gmi­nę Miej­ską Gło­gów.

Pod­czas kon­cer­tu mia­ła rów­nież pre­mie­ra nasze­go naj­wo­sze­go wydaw­nic­twa — książ­ki autor­stwa Prze­my­sła­wa Walen­dzi­ka, wie­lo­let­nie­go człon­ka chó­ru pt. “Histo­ria Chó­ru Beati Can­to­res. Szczę­śli­wi śpie­wa­niem”. Książ­ka będzie do naby­cia pod­czas naszych kolej­nych kon­cer­tów i przed­się­wzięć. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

Koncert maryjny z zespołem Lumen, 3 maja br.

Z oka­zji świę­ta Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski 3 maja br. o godz. 19:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się wyjąt­ko­wy kon­cert, pod­czas któ­re­go wyko­na­ne zosta­ły utwo­ry o tema­ty­ce maryj­nej.

W kon­cer­cie wystą­pi­li: Zespół Muzycz­ny LUMEN Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza, soli­ści — Marze­na Mał­ko­wicz, Alek­san­dra Mał­ko­wicz-Figaj, Janusz Szrom oraz chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik

Koncert Noworoczny HEJ KOLĘDA!, 29 stycznia 2017 r.

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res oraz Gmi­na Miej­ska Gło­gów zapra­sza­ją na wyjąt­ko­wy Kon­cert Nowo­rocz­ny HEJ KOLĘDA!, któ­ry odbę­dzie się 29 stycz­nia br. (nie­dzie­la) o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my kolę­dy z całe­go świa­ta w wyko­na­niu gło­gow­skich chó­rów –Szko­ły Muzycz­nej I st. im. F. Lisz­ta w Gło­go­wie, GAUDIUM, MAGNIFICAT, LAUDATE DOMINUM, ZA TOBĄ oraz BEATI CANTORES.

Kon­cert został dofi­nan­so­wa­ny przez Gmi­nę Miej­ską Gło­gów. Wstęp wol­ny.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Hity klasyki, 11 grudnia 2016 r.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ny kon­cert w ramach obcho­dów XXX-lecia chó­ru Beati Can­to­res.

Tym razem nasi goście będą mie­li oka­zję wysłu­cha­nia chó­ral­nych inter­pre­ta­cji naj­więk­szych dzieł muzy­ki kla­sycz­nej, m.in. F. Cho­pi­na, J.S. Bacha czy Ver­die­go. Chó­rzy­stom towa­rzy­szyć będzie pia­ni­sta — Domi­nik Mąko­sa.

Kon­cert “Hity Kla­sy­ki”, pod hono­ro­wym patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa pana Rafa­ela Roka­sze­wi­cza odbę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 11 grud­nia 2016 r. o godz. 17:00 w koście­le pw. Boże­go Cia­ła w Gło­go­wie.

Zapra­sza­my! Wstęp wol­ny.