Kategoria: Głogów

VII Ogólnopolski Festiwal Chórów, 2016

Sza­now­ni Pań­stwo!

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża­my się do jed­ne­go z naj­waż­niej­szych tego­rocz­nych wyda­rzeń muzycz­nych w Gło­go­wie. Już za kil­ka­na­ście dni — 1 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się VII Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016.

Jury w skła­dzie: prof. Elż­bie­ta Wtor­kow­ska, prze­wod­ni­czą­ca (Byd­goszcz), dr hab. Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon (Szcze­cin) oraz Dr Gra­ży­na Roga­la-Szcze­rek (Wro­cław) wysłu­cha 12 chó­rów z całe­go kra­ju, któ­re zosta­ły zakwal­li­fi­ko­wa­ne do udzia­łu w kon­kur­sie.

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie Festi­wa­lu odbę­dzie się o godz: 10:00 w sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie. Nato­miast o godz. 10:15 roz­pocz­ną się prze­słu­cha­nia kon­kur­so­we uczest­ni­czą­cych chó­rów, w nastę­pu­ją­cej kolej­no­ści:

Chór Dzie­cię­cy AKOLADA, Gor­li­ce

Chór CANTATE DEO, Sła­wa

Chór UNISONO, Szpro­ta­wa

Gór­ni­czy Chór Męski, Lubin

Kame­ral­ny Chór ANGELUS, Wro­cław

Zespół wokal­ny PER SPASSO, Psz­czy­na

Chór kame­ral­ny VIVACE, Pamiąt­ko­wo

Chór CANTABILE, Gorzów Wiel­ko­pol­ski

Psz­czyń­ski Zespół Kame­ral­ny CON FUOCO

Chór Miej­ski CHOPIN przy Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry, Lesz­no

Uro­czy­ste ogło­sze­nie wyni­ków, wre­cze­nie nagród, wystę­py lau­re­atów oraz wyjąt­ko­wy kon­cert przy­go­to­wa­ny spe­cjal­nie na tę oka­zję odbę­dą się o godz. 17:00 w kole­gia­cie pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Gło­go­wie.

KONCERT Z OKAZJI 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 Kole­gia­ta pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Gło­go­wie, Ostrów Tum­ski

 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r., godz. 17:00

 Pro­gram kon­cer­tu:

Część I

 Lau­re­aci VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT

 

Część II

 Wol­fgang Ama­de­usz Mozart AVE VERUM

 Cesar Franck PANIS ANGELICUS

 Jan Szo­piń­ski MISSA BREVIS

Kyrie

Goria

Hal­le­lu­ja

Sanc­tus

Agnus Dei

Oscar Peter­son HYMN TO FREEDOM

 

Wyko­naw­cy:

Beata Gram­za – sopran

 Domi­nik Mąko­sa – for­te­pian

 Zespół instru­men­tal­ny w skła­dzie:

Mał­go­rza­ta Beta – obój

Dian­na Doma­ga­ła – skrzyp­ce

Kaja Bubień­czyk – skrzyp­ce

Ire­ne­usz Lutz – instru­men­ty per­ku­syj­ne

 

Chór CANTATE DEO, Sła­wa

Gór­ni­czy Chór Męski, Lubin

Chór CANTABILE, Gorzów Wiel­ko­pol­ski

BEATI CANTORES, Gło­gów


Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon – dyry­gent

Zapra­sza­my Pań­stwa ser­decz­nie! Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia festi­wa­lo­we wol­ny.

Festiwal SILESIA CANTAT 2016

Sza­now­ni Pań­stwo, dro­dzy Chó­rzy­ści i Dyry­gen­ci!
1 Paź­dzier­ni­ka br. odbę­dzie się VII Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016.
Ser­decz­nie zapra­szamy do wzię­cia udzia­łu w tym wyda­rze­niu. Wszel­kie infor­ma­cje znaj­dzie­cie Pań­stwo TUTAJ.
Czas na zgło­sze­nia uczest­nic­twa prze­dłu­ży­li­śmy do koń­ca lip­ca.

Do zoba­cze­nia w Gło­go­wie!!