Kategoria: Głogów

Koncert pt. “Muzyka północy”, 26 listopada br.

26 listo­pa­da br. o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się wyjąt­ko­wy kon­cert pt. “Muzy­ka pół­no­cy”.
Pod­czas kon­cer­tu wyko­na­my utwo­ry kom­po­zy­to­rów angiel­skich i skan­dy­naw­skich, m.in. Ola Gje­ilo, Joh­na Rut­te­ra, Knu­ta Nysted­ta czy Edwar­da Elga­ra.

Wyda­rze­nie zosta­ło dofi­nan­so­wa­ne przez Gmi­nę Miej­ską Gło­gów.

Pod­czas kon­cer­tu mia­ła rów­nież pre­mie­ra nasze­go naj­wo­sze­go wydaw­nic­twa — książ­ki autor­stwa Prze­my­sła­wa Walen­dzi­ka, wie­lo­let­nie­go człon­ka chó­ru pt. “Histo­ria Chó­ru Beati Can­to­res. Szczę­śli­wi śpie­wa­niem”. Książ­ka będzie do naby­cia pod­czas naszych kolej­nych kon­cer­tów i przed­się­wzięć. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

Koncert maryjny z zespołem Lumen, 3 maja br.

Z oka­zji świę­ta Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski 3 maja br. o godz. 19:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się wyjąt­ko­wy kon­cert, pod­czas któ­re­go wyko­na­ne zosta­ły utwo­ry o tema­ty­ce maryj­nej.

W kon­cer­cie wystą­pi­li: Zespół Muzycz­ny LUMEN Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza, soli­ści — Marze­na Mał­ko­wicz, Alek­san­dra Mał­ko­wicz-Figaj, Janusz Szrom oraz chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik

Koncert Noworoczny HEJ KOLĘDA!, 29 stycznia 2017 r.

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res oraz Gmi­na Miej­ska Gło­gów zapra­sza­ją na wyjąt­ko­wy Kon­cert Nowo­rocz­ny HEJ KOLĘDA!, któ­ry odbę­dzie się 29 stycz­nia br. (nie­dzie­la) o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my kolę­dy z całe­go świa­ta w wyko­na­niu gło­gow­skich chó­rów –Szko­ły Muzycz­nej I st. im. F. Lisz­ta w Gło­go­wie, GAUDIUM, MAGNIFICAT, LAUDATE DOMINUM, ZA TOBĄ oraz BEATI CANTORES.

Kon­cert został dofi­nan­so­wa­ny przez Gmi­nę Miej­ską Gło­gów. Wstęp wol­ny.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

Hity klasyki, 11 grudnia 2016 r.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ny kon­cert w ramach obcho­dów XXX-lecia chó­ru Beati Can­to­res.

Tym razem nasi goście będą mie­li oka­zję wysłu­cha­nia chó­ral­nych inter­pre­ta­cji naj­więk­szych dzieł muzy­ki kla­sycz­nej, m.in. F. Cho­pi­na, J.S. Bacha czy Ver­die­go. Chó­rzy­stom towa­rzy­szyć będzie pia­ni­sta — Domi­nik Mąko­sa.

Kon­cert “Hity Kla­sy­ki”, pod hono­ro­wym patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa pana Rafa­ela Roka­sze­wi­cza odbę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 11 grud­nia 2016 r. o godz. 17:00 w koście­le pw. Boże­go Cia­ła w Gło­go­wie.

Zapra­sza­my! Wstęp wol­ny.

SILESIA CANTAT — podziękowania

Mija tydzień od VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT. Jako Orga­ni­za­to­rzy, chcie­li­by­śmy w tym miej­scu ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim insty­tu­cjom i oso­bom pry­wat­nym, któ­re przy­czy­ni­ły się do zor­ga­ni­zo­wa­nia tego przed­się­wzię­cia, wspar­ły nas orga­ni­za­cyj­nie, logi­stycz­nie i finan­so­wo.

Dzię­ku­je­my Gmi­nie Miej­skiej Gło­gów, Sta­ro­stwu Powia­to­we­mu w Gło­go­wie, Pol­skie­mu Związ­ko­wi Chó­rów i Orkiestr o/Wrocław z sie­dzi­bą w Olszy­nie.

Dzię­ku­je­my panu Rafa­elo­wi Roka­sze­wi­czo­wi Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Gło­go­wa, panu Jaro­sła­wo­wi Dud­ko­wia­ko­wi – Sta­ro­ście Powia­tu Gło­gow­skie­go, pani Boże­nie Kowal­czy­kow­skiej – zastęp­cy Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa, panu Woj­cie­cho­wi Borec­kie­mu – Wice­sta­ro­ście Powia­tu Gło­gow­skie­go, pani Bar­ba­rze Mareń­czak-Pie­choc­kiej, dyrek­tor­ce Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie, księ­żom Rafa­ło­wi Zen­dra­no­wi i Rado­sła­wo­wi Hor­ba­tow­skie­mu z para­fii kole­giac­kiej pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP.

Dzię­ku­je­my pani Cze­sła­wie Syp­niew­skiej – pre­ze­so­wi Ban­ku Spół­dziel­cze­go w Gło­go­wie, panu Lesła­wo­wi Gol­bie – Wój­to­wi Gmi­ny Jerz­ma­no­wa, panu Zbi­gnie­wo­wi Ryb­ce – pre­ze­so­wi GPK SITA w Gło­go­wie, panu Andrze­jo­wi Krze­mie­nio­wi – pre­ze­so­wi PWiK w Gło­go­wie, panu Rober­to­wi Musia­ło­wi – pre­ze­so­wi TBS w Gło­go­wie.

Dzię­ku­je­my panu Miro­sła­wo­wi Dąbrow­skie­mu – pre­ze­so­wi Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej NADODRZE w Gło­go­wie, pani Mag­da­le­nie Zgon­dek – pre­ze­so­wi PSS Spo­łem w Gło­go­wie, sio­strze Mał­go­rza­cie Mal­skiej ze Wspól­no­ty Cichych Pra­cow­ni­ków Krzy­ża w Gło­go­wie, księ­żom pro­bosz­czom – ks. Witol­do­wi Piet­scho­wi, ks. Zbi­gnie­wo­wi Walasz­ko­wi i ks. Sta­ni­sła­wo­wi Bras­se, pani Agniesz­ce Berest – dyrek­tor­ce Szko­ły Muzycz­nej I i II st. im. F. Lisz­ta w Gło­go­wie, panu Leopol­do­wi Góra­lo­wi – opie­ku­no­wi medycz­ne­mu Festi­wa­lu oraz służ­bie ratow­ni­czej PCK w Gło­go­wie.

Dzię­ku­je­my pra­cow­ni­kom Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie oraz wolon­ta­riu­szom – chó­rzy­stom gło­gow­skich chó­rów Beati Can­to­res i Gau­dium.

Dzię­ku­je­my mediom gło­gow­skim – Tygo­dni­ko­wi Gło­gow­skie­mu, Tygo­dni­ko­wi GŁOS GŁOGOWA, Tele­wi­zji Master oraz Gło­gow­skie­mu Por­ta­lo­wi Infor­ma­cyj­ne­mu.

Dzię­ku­je­my rów­nież wszyst­kim gło­go­wia­nom i miesz­kań­com Zie­mi Gło­gow­skiej – słu­cha­czom i miło­śni­kom muzy­ki chó­ral­nej za sko­rzy­sta­nie z zapro­sze­nia i udział w kon­cer­tach festi­wa­lo­wych.

Na koniec chcie­li­by­śmy ser­decz­nie podzię­ko­wać naszym Juro­rom – pani prof. Elż­bie­cie Wtor­kow­skiej, dr hab. Iwo­nie Wiśniew­skiej-Sala­mon, dr Gra­ży­nie Roga­li-Szcze­rek, a tak­że Wam – wszyst­kim chó­rom – chó­rzy­stom i dyry­gen­tom, za przy­ję­cie nasze­go zapro­sze­nia do Gło­go­wa i wzię­cie udzia­łu w Festi­wa­lu SILESIA CANTAT. Mamy nadzie­ję, iż udział w tym wyda­rze­niu spra­wił Pań­stwu dużo przy­jem­no­ści, rado­ści, pozy­tyw­nych wra­żeń, a z Gło­go­wa wywieź­li­ście miłe wspo­mnie­nia.

Miło było nam gościć Pań­stwa w Gło­go­wie. Do zoba­cze­nia! 🙂
Z pozdro­wie­nia­mi – komi­tet orga­ni­za­cyj­ny VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016