Kategoria: Dolny Śląsk

Festiwal Barbórkowy Chórów, 8 grudnia br.

Na zapro­sze­nie Gór­ni­cze­go Chó­ru Męskie­go z Lubi­na, 8 grud­nia br. wystą­pi­li­śmy pod­czas Festi­wa­lu Bar­bór­ko­we­go Chó­rów pod patro­na­tem Dyrek­to­ra Naczel­ne­go Zakła­dów Gór­ni­czych „Lubin” Mar­ka Mar­ca.

W koście­le pw. Św. Woj­cie­cha w Lubi­nie wystą­pi­li tak­że soli­ści, chó­ry z Kra­ko­wa, Pozna­nia, Lubi­na oraz gość spe­cjal­ny z Austrii.

Gale­ria zdjęć z kon­cer­tu autor­stwa pani Mar­ty Czer­niaw­skiej, udo­stęp­nio­ne przez Orga­ni­za­to­ra.

Warsztaty chóralne w Rudawach Janowickich

Kil­ka dni temu wró­ci­li­śmy z warsz­ta­tów chó­ral­nych, jakie zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy sobie tym razem w uro­czej miej­sco­wo­ści Trzciń­sko koło Jano­wic Wiel­kich w Ruda­wach Jano­wic­kich. Każ­de­go dnia pod czuj­nym okiem, uchem i ręką naszej pani dyry­gent ćwi­czy­li­śmy nowe utwo­ry na kolej­ny rok pra­cy.
Ale warsz­ta­ty to nie tyl­ko cięż­ka pra­ca. Uda­ło mam się zoba­czyć wie­le pięk­nych miejsc tego regio­nu.
W Doli­nie pała­ców i ogro­dów zwie­dzi­li­śmy kil­ka zna­nych pała­ców w takich miej­sco­wo­ściach jak Woja­nów, Łom­ni­ca, Sta­ni­szów, Mysła­ko­wi­ce, Karp­ni­ki. Widzie­li­śmy rów­nież park minia­tur w Kowa­rach, Rynek w Jele­niej Górze, schro­ni­sko Szwaj­car­ka na prze­łę­czy Karp­nic­kiej oraz ruiny Zam­ku Bol­czów.
To był bar­dzo pra­co­wi­ty, ale i przy­jem­nie spę­dzo­ny czas.

Sukces naszego chóru

7 maja br. wzię­li­śmy udział w IX Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Chó­rów Ama­tor­skich w Olesz­nej — I Edy­cji Pie­śni Maryj­nych “MATER MISERICORDIAE”.

Po wysłu­cha­niu 7 chó­rów, Jury w skła­dzie Jolan­ta Szy­bal­ska-Mat­czak, Mał­go­rza­ta Sapie­cha-Muzioł i Woj­ciech Magnuc­ki przy­zna­ło nasze­mu chó­ro­wi II miej­sce.

Arty­kuł pra­so­wy nt. Prze­glą­du oraz gale­ria zdjęć

Gale­ria zdjęć na naszym pro­fi­lu na por­ta­lu Face­bo­ok