Autor: Przemysław Walendzik

Koncert Noworoczny HEJ KOLĘDA!, 29 stycznia 2017 r.

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res oraz Gmi­na Miej­ska Gło­gów zapra­sza­ją na wyjąt­ko­wy Kon­cert Nowo­rocz­ny HEJ KOLĘDA!, któ­ry odbę­dzie się 29 stycz­nia br. (nie­dzie­la) o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my kolę­dy z całe­go świa­ta w wyko­na­niu gło­gow­skich chó­rów –Szko­ły Muzycz­nej I st. im. F. Lisz­ta w Gło­go­wie, GAUDIUM, MAGNIFICAT, LAUDATE DOMINUM, ZA TOBĄ oraz BEATI CANTORES.

Kon­cert został dofi­nan­so­wa­ny przez Gmi­nę Miej­ską Gło­gów. Wstęp wol­ny.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

PODSUMOWANIE 2016 roku

Przed­sta­wia­my krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res w 2016 roku,  

Pod­czas 2016 roku wystę­po­wa­li­śmy kil­ka­dzie­siąt razy, przede wszyst­kim w Gło­go­wie. Jak co roku uczest­ni­czy­li­śmy w wie­lu uro­czy­sto­ściach kościel­nych w para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka m.in. pod­czas Tri­du­um Pas­chal­ne­go, Mszy Rezu­rek­cyj­nej, uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła oraz bożo­na­ro­dze­nio­wej Paster­ki. Śpie­wa­li­śmy rów­nież pod­czas para­fial­nych obcho­dów 1050-lecia chrztu Pol­ski.

Uświet­ni­li­śmy obcho­dy 50. rocz­ni­cy powsta­nia Związ­ku Eme­ry­tów, Ren­ci­stów i Inwa­li­dów w Gło­go­wie.

W mar­cu wzię­li­śmy udział w III Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej, w ramach któ­re­go chó­ry oraz zespo­ły muzycz­ne z zachod­niej Pol­ski wystą­pi­ły w kil­ku mia­stach Zie­mi Lubu­skiej oraz Dol­ne­go Ślą­ska. Nasz chór wystą­pił trzy­krot­nie – w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie, w koście­le pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Wil­ka­no­wie oraz w koście­le pw. Ducha Świę­te­go w Zie­lo­nej Górze.

Z oka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja wystą­pi­li­śmy z kon­cer­tem utwo­rów patrio­tycz­nych w pod­gło­gow­skim Jaczo­wie.

W maju uczest­ni­czy­li­śmy w IX Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Chó­rów Ama­tor­skich w Olesz­nej – I Edy­cji Pie­śni Maryj­nych “MATER MISERICORDIAE” w Olesz­nej koło Dzier­żo­nio­wa, gdzie zaję­li­śmy II miej­sce.

W czerw­cu wraz z kil­ko­ma inny­mi chó­ra­mi z Pol­ski wzię­li­śmy udział w I Zachod­nio­po­mor­skich Warsz­ta­tach Chó­ral­nych w Koło­brze­gu, któ­re­go orga­ni­za­to­ra­mi były Regio­nal­ne Cen­trum Kul­tu­ry w Koło­brze­gu im. Z. Her­ber­ta oraz Fun­da­cja Morze Kul­tu­ry w Szcze­ci­nie. Pod­czas Warsz­ta­tów wystą­pi­li­śmy na kil­ku kon­cer­tach w Koło­brze­gu – na Sce­nie ple­ne­ro­wej Regio­nal­ne­go Cen­trum Kul­tu­ry, w sana­to­rium Bał­tyk, a tak­że w koło­brze­skiej kate­drze na kon­cer­cie towa­rzy­szą­cym XVI Mię­dzy­na­ro­do­we­mu Festi­wa­lo­wi „Muzy­ka w Kate­drze”.

Naj­waż­niej­szym przed­się­wzię­ciem minio­ne­go roku dla nasze­go chó­ru była orga­ni­za­cja VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016 (paź­dzier­nik), któ­ry odby­wa się nie­prze­rwa­nie od 2006 r. W Festi­wa­lu wzię­ło udział 10 chó­rów z całe­go kra­ju, a GRAND PRIX zdo­był Chór Dzie­cię­cy AKOLADA z Gor­lic. Zwień­cze­niem Festi­wa­lu był kon­cert połą­czo­nych chó­rów uczest­ni­czą­cych w kon­kur­sie, instru­men­ta­li­stów i soli­stów pod dyrek­cją pani I. Wiśniew­skiej-Sala­mon, pod­czas któ­re­go wyko­na­li­śmy m.in. dzie­ła W.A. Mozar­ta, C. Franc­ka oraz Mis­sę Bre­vis J. Szo­piń­skie­go.

W paź­dzier­ni­ku uświet­ni­li­śmy uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2016/2017 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.

Ostat­nim kon­cer­tem ubie­głe­go roku był zor­ga­ni­zo­wa­ny przy współ­udzia­le Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów kon­cert pt. HITY KLASYKI pod hono­ro­wym patro­na­tem pre­zy­den­ta mia­sta Gło­go­wa pana Rafa­ela Roka­sze­wi­cza. Kon­cert ten był jed­no­cze­śnie ostat­nim, któ­ry odbył się w ramach obcho­dów 30-lecia dzia­łal­no­ści nasze­go chó­ru.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy. Już teraz zapra­sza­my na orga­ni­zo­wa­ne przez nas wyda­rze­nia i kon­cer­ty 🙂

Hity klasyki, 11 grudnia 2016 r.

Ser­decz­nie zapra­sza­my na kolej­ny kon­cert w ramach obcho­dów XXX-lecia chó­ru Beati Can­to­res.

Tym razem nasi goście będą mie­li oka­zję wysłu­cha­nia chó­ral­nych inter­pre­ta­cji naj­więk­szych dzieł muzy­ki kla­sycz­nej, m.in. F. Cho­pi­na, J.S. Bacha czy Ver­die­go. Chó­rzy­stom towa­rzy­szyć będzie pia­ni­sta — Domi­nik Mąko­sa.

Kon­cert “Hity Kla­sy­ki”, pod hono­ro­wym patro­na­tem Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa pana Rafa­ela Roka­sze­wi­cza odbę­dzie się w naj­bliż­szą nie­dzie­lę, 11 grud­nia 2016 r. o godz. 17:00 w koście­le pw. Boże­go Cia­ła w Gło­go­wie.

Zapra­sza­my! Wstęp wol­ny.

SILESIA CANTAT — podziękowania

Mija tydzień od VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT. Jako Orga­ni­za­to­rzy, chcie­li­by­śmy w tym miej­scu ser­decz­nie podzię­ko­wać wszyst­kim insty­tu­cjom i oso­bom pry­wat­nym, któ­re przy­czy­ni­ły się do zor­ga­ni­zo­wa­nia tego przed­się­wzię­cia, wspar­ły nas orga­ni­za­cyj­nie, logi­stycz­nie i finan­so­wo.

Dzię­ku­je­my Gmi­nie Miej­skiej Gło­gów, Sta­ro­stwu Powia­to­we­mu w Gło­go­wie, Pol­skie­mu Związ­ko­wi Chó­rów i Orkiestr o/Wrocław z sie­dzi­bą w Olszy­nie.

Dzię­ku­je­my panu Rafa­elo­wi Roka­sze­wi­czo­wi Pre­zy­den­to­wi Mia­sta Gło­go­wa, panu Jaro­sła­wo­wi Dud­ko­wia­ko­wi – Sta­ro­ście Powia­tu Gło­gow­skie­go, pani Boże­nie Kowal­czy­kow­skiej – zastęp­cy Pre­zy­den­ta Mia­sta Gło­go­wa, panu Woj­cie­cho­wi Borec­kie­mu – Wice­sta­ro­ście Powia­tu Gło­gow­skie­go, pani Bar­ba­rze Mareń­czak-Pie­choc­kiej, dyrek­tor­ce Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie, księ­żom Rafa­ło­wi Zen­dra­no­wi i Rado­sła­wo­wi Hor­ba­tow­skie­mu z para­fii kole­giac­kiej pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP.

Dzię­ku­je­my pani Cze­sła­wie Syp­niew­skiej – pre­ze­so­wi Ban­ku Spół­dziel­cze­go w Gło­go­wie, panu Lesła­wo­wi Gol­bie – Wój­to­wi Gmi­ny Jerz­ma­no­wa, panu Zbi­gnie­wo­wi Ryb­ce – pre­ze­so­wi GPK SITA w Gło­go­wie, panu Andrze­jo­wi Krze­mie­nio­wi – pre­ze­so­wi PWiK w Gło­go­wie, panu Rober­to­wi Musia­ło­wi – pre­ze­so­wi TBS w Gło­go­wie.

Dzię­ku­je­my panu Miro­sła­wo­wi Dąbrow­skie­mu – pre­ze­so­wi Spół­dziel­ni Miesz­ka­nio­wej NADODRZE w Gło­go­wie, pani Mag­da­le­nie Zgon­dek – pre­ze­so­wi PSS Spo­łem w Gło­go­wie, sio­strze Mał­go­rza­cie Mal­skiej ze Wspól­no­ty Cichych Pra­cow­ni­ków Krzy­ża w Gło­go­wie, księ­żom pro­bosz­czom – ks. Witol­do­wi Piet­scho­wi, ks. Zbi­gnie­wo­wi Walasz­ko­wi i ks. Sta­ni­sła­wo­wi Bras­se, pani Agniesz­ce Berest – dyrek­tor­ce Szko­ły Muzycz­nej I i II st. im. F. Lisz­ta w Gło­go­wie, panu Leopol­do­wi Góra­lo­wi – opie­ku­no­wi medycz­ne­mu Festi­wa­lu oraz służ­bie ratow­ni­czej PCK w Gło­go­wie.

Dzię­ku­je­my pra­cow­ni­kom Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie oraz wolon­ta­riu­szom – chó­rzy­stom gło­gow­skich chó­rów Beati Can­to­res i Gau­dium.

Dzię­ku­je­my mediom gło­gow­skim – Tygo­dni­ko­wi Gło­gow­skie­mu, Tygo­dni­ko­wi GŁOS GŁOGOWA, Tele­wi­zji Master oraz Gło­gow­skie­mu Por­ta­lo­wi Infor­ma­cyj­ne­mu.

Dzię­ku­je­my rów­nież wszyst­kim gło­go­wia­nom i miesz­kań­com Zie­mi Gło­gow­skiej – słu­cha­czom i miło­śni­kom muzy­ki chó­ral­nej za sko­rzy­sta­nie z zapro­sze­nia i udział w kon­cer­tach festi­wa­lo­wych.

Na koniec chcie­li­by­śmy ser­decz­nie podzię­ko­wać naszym Juro­rom – pani prof. Elż­bie­cie Wtor­kow­skiej, dr hab. Iwo­nie Wiśniew­skiej-Sala­mon, dr Gra­ży­nie Roga­li-Szcze­rek, a tak­że Wam – wszyst­kim chó­rom – chó­rzy­stom i dyry­gen­tom, za przy­ję­cie nasze­go zapro­sze­nia do Gło­go­wa i wzię­cie udzia­łu w Festi­wa­lu SILESIA CANTAT. Mamy nadzie­ję, iż udział w tym wyda­rze­niu spra­wił Pań­stwu dużo przy­jem­no­ści, rado­ści, pozy­tyw­nych wra­żeń, a z Gło­go­wa wywieź­li­ście miłe wspo­mnie­nia.

Miło było nam gościć Pań­stwa w Gło­go­wie. Do zoba­cze­nia! 🙂
Z pozdro­wie­nia­mi – komi­tet orga­ni­za­cyj­ny VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016

VII Ogólnopolski Festiwal Chórów, 2016

Sza­now­ni Pań­stwo!

Wiel­ki­mi kro­ka­mi zbli­ża­my się do jed­ne­go z naj­waż­niej­szych tego­rocz­nych wyda­rzeń muzycz­nych w Gło­go­wie. Już za kil­ka­na­ście dni — 1 paź­dzier­ni­ka odbę­dzie się VII Ogól­no­pol­ski Festi­wal Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016.

Jury w skła­dzie: prof. Elż­bie­ta Wtor­kow­ska, prze­wod­ni­czą­ca (Byd­goszcz), dr hab. Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon (Szcze­cin) oraz Dr Gra­ży­na Roga­la-Szcze­rek (Wro­cław) wysłu­cha 12 chó­rów z całe­go kra­ju, któ­re zosta­ły zakwal­li­fi­ko­wa­ne do udzia­łu w kon­kur­sie.

Uro­czy­ste roz­po­czę­cie Festi­wa­lu odbę­dzie się o godz: 10:00 w sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Ośrod­ka Kul­tu­ry w Gło­go­wie. Nato­miast o godz. 10:15 roz­pocz­ną się prze­słu­cha­nia kon­kur­so­we uczest­ni­czą­cych chó­rów, w nastę­pu­ją­cej kolej­no­ści:

Chór Dzie­cię­cy AKOLADA, Gor­li­ce

Chór CANTATE DEO, Sła­wa

Chór UNISONO, Szpro­ta­wa

Gór­ni­czy Chór Męski, Lubin

Kame­ral­ny Chór ANGELUS, Wro­cław

Zespół wokal­ny PER SPASSO, Psz­czy­na

Chór kame­ral­ny VIVACE, Pamiąt­ko­wo

Chór CANTABILE, Gorzów Wiel­ko­pol­ski

Psz­czyń­ski Zespół Kame­ral­ny CON FUOCO

Chór Miej­ski CHOPIN przy Miej­skim Ośrod­ku Kul­tu­ry, Lesz­no

Uro­czy­ste ogło­sze­nie wyni­ków, wre­cze­nie nagród, wystę­py lau­re­atów oraz wyjąt­ko­wy kon­cert przy­go­to­wa­ny spe­cjal­nie na tę oka­zję odbę­dą się o godz. 17:00 w kole­gia­cie pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Gło­go­wie.

KONCERT Z OKAZJI 1050-LECIA CHRZTU POLSKI

 Kole­gia­ta pw. Wnie­bo­wzię­cia NMP w Gło­go­wie, Ostrów Tum­ski

 1 paź­dzier­ni­ka 2016 r., godz. 17:00

 Pro­gram kon­cer­tu:

Część I

 Lau­re­aci VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT

 

Część II

 Wol­fgang Ama­de­usz Mozart AVE VERUM

 Cesar Franck PANIS ANGELICUS

 Jan Szo­piń­ski MISSA BREVIS

Kyrie

Goria

Hal­le­lu­ja

Sanc­tus

Agnus Dei

Oscar Peter­son HYMN TO FREEDOM

 

Wyko­naw­cy:

Beata Gram­za – sopran

 Domi­nik Mąko­sa – for­te­pian

 Zespół instru­men­tal­ny w skła­dzie:

Mał­go­rza­ta Beta – obój

Dian­na Doma­ga­ła – skrzyp­ce

Kaja Bubień­czyk – skrzyp­ce

Ire­ne­usz Lutz – instru­men­ty per­ku­syj­ne

 

Chór CANTATE DEO, Sła­wa

Gór­ni­czy Chór Męski, Lubin

Chór CANTABILE, Gorzów Wiel­ko­pol­ski

BEATI CANTORES, Gło­gów


Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon – dyry­gent

Zapra­sza­my Pań­stwa ser­decz­nie! Wstęp na wszyst­kie wyda­rze­nia festi­wa­lo­we wol­ny.

Warsztaty chóralne w Kolobrzegu, lipiec 2016 r.

W dniach 26 czerw­ca — 1 lip­ca br. prze­by­wa­li­śmy w Koło­brze­gu, gdzie wraz z kil­ko­ma chó­ra­mi z całe­go kra­ju uczest­ni­czy­li­śmy w I Zachod­nio­po­mor­skich Warsz­ta­tach Chó­ral­nych któ­re popro­wa­dzi­li dr Piotr Jań­czak i dr hab. Iwo­na Wiśniew­ska-Sala­mon.
Orga­ni­za­to­ra­mi warsz­ta­tów były Regio­nal­ne Cen­trum Kul­tu­ry w Koło­brze­gu im. Z. Her­ber­ta oraz Fun­da­cja Morze Kul­tu­ry w Szcze­ci­nie.