Autor: Przemysław Walendzik

Ogólnopolska Akcja „Muzyka – wsparcie osób w depresji”

Chór Beati Can­to­res włą­cza się w tego­rocz­ne obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją poprzez udział w Ogól­no­pol­skiej Akcji „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji”.

Z tej oka­zji zapra­sza­my 20 lute­go (nie­dzie­la) o godz. 12:30 na Mszę Świę­tą w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski, nato­miast 24 lute­go (czwar­tek) o godz. 18:00 na pró­bę otwar­tą w sal­ce nr 4 przy para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Ogól­no­pol­ska Akcja „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji”

Włą­cza­jąc się w obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją fun­da­cja Chór­tow­nia oraz Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja „Mam głos” orga­ni­zu­ją akcję „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji”. Jej głów­nym zało­że­niem jest pro­pa­go­wa­nie śpie­wu chó­ral­ne­go jako for­my wspo­ma­ga­nia pro­ce­su wycho­dze­nia z cho­ro­by. Rów­nie waż­nym dzia­ła­niem jest sze­rze­nie pro­fe­sjo­nal­nej wie­dzy na temat depre­sji, dzię­ki wspar­ciu zaan­ga­żo­wa­nych psy­cho­lo­gów i psy­cho­te­ra­peu­tów.

Od 19 do 27 lute­go ponad 40 zgło­szo­nych do Akcji chó­rów z całej Pol­ski zor­ga­ni­zu­je kon­cer­ty połą­czo­ne z pre­lek­cją na temat depre­sji. Zespo­ły zapro­szą rów­nież do aktyw­ne­go udzia­łu w pró­bach otwar­tych, pod­czas któ­rych wszy­scy chęt­ni (a zwłasz­cza cier­pią­cy na zabu­rze­nia nastro­ju) będą mogli oso­bi­ście doświad­czyć jak kolek­tyw­ny śpiew pozy­tyw­nie wpły­wa na samo­po­czu­cie. We współ­pra­cy z lokal­ny­mi para­fia­mi chó­ru podej­mą się rów­nież muzycz­nej opra­wy litur­gii.

Orga­ni­za­to­rzy zapro­si­li tak­że do udzia­łu Ośrod­ki Wspar­cia Zdro­wia Psy­chicz­ne­go, któ­re pod­czas wyda­rzeń arty­stycz­nych zapew­nią rze­tel­ną daw­kę wie­dzy na temat depre­sji.

Ogól­no­pol­ska Akcja „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji” odbę­dzie się w ter­mi­nie od 19 do 27 lute­go włą­cza­jąc się w obcho­dy, przy­pa­da­ją­ce­go 23 lute­go Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją.

Szcze­gó­ły wyda­rze­nia moż­na poznać odwie­dza­jąc pro­fil por­ta­lu Chór­tow­nia na Face­bo­oku oraz Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji MAM GŁOS.

Charytatywny koncert kolęd “Zaśpiewam Jezuskowi”

Po rocz­nej prze­rwie z rado­ścią zapra­sza­my na kon­cert kolęd “Zaśpie­wam Jezu­sko­wi”, któ­ry odbę­dzie się 2 lute­go 2022 r. (śro­da), o godz. 19:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Kon­cert ten odbę­dzie się w ramach akcji “Dar Ser­ca”, któ­rej celem jest wspar­cie Fun­da­cji Hospi­cjum Gło­gow­skie. Pod­czas wyda­rze­nia będzie moż­na wes­przeć budo­wę i wypo­sa­że­nie hospi­cjum w Gło­go­wie.

Wstęp wol­ny. Zapra­sza­my ser­decz­nie!

Podsumowanie działalności chóru Beati Cantores w 2019 roku

Przed­sta­wia­my krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res w 2019 roku

W ubie­głym roku uczest­ni­czy­li­śmy w wie­lu uro­czy­sto­ściach kościel­nych w para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka m.in. pod­czas uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, Tri­du­um Pas­chal­ne­go i Wiel­kiej Nocy oraz bożo­na­ro­dze­nio­wej Paster­ki.

W ramach współ­pra­cy Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, nasze Sto­wa­rzy­sze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ło w ubie­głym roku trzy kon­cer­ty. W mar­cu odbył się „Kon­cert pasyj­ny”, w któ­rym wystą­pi­ły gło­gow­skie chó­ry – Gau­dium, Za Tobą i Beati Can­to­res, Zespół Smycz­ko­wy Szko­ły Muzycz­nej I i II stop­nia im. Fran­cisz­ka Lisz­ta w Gło­go­wie oraz pia­ni­sta Domi­nik Mąko­sa. W grud­niu odby­ły się dwa kon­cer­ty. Pierw­szym z nich był „Kon­cert adwen­to­wy”, nato­miast pod koniec roku nasz chór wraz ze scho­lą dzie­cię­cą „Pro­my­ki Maryi” z para­fii pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie wystą­pił pod­czas kon­cer­tu kolęd „Zaśpie­waj­my Maleń­kie­mu”.

W 2019 roku wystą­pi­li­śmy kil­ku­krot­nie na Zie­mi Lubu­skiej. W kwiet­niu w koście­le pw. Miło­sier­dzia Boże­go w Zie­lo­nej Górze nasz chór wyko­nał POP-Ora­to­rium Boże Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza. Nato­miast w czerw­cu uda­li­śmy się do Połu­pi­na i Kro­sna Odrzań­skie­go.

W czerw­cu uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach chó­ral­nych, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy tym razem w nad­mor­skim Rewa­lu. Codzien­ne pró­by pozwo­li­ły na to, byśmy pozna­li kil­ka nowych utwo­rów oraz dosko­na­li­li umie­jęt­no­ści wokal­ne i tech­ni­kę śpie­wu. Pod­czas poby­tu uświet­ni­li­śmy Mszę Świę­tą w koście­le pw. Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la w Rewa­lu, a tak­że wystą­pi­li­śmy z krót­kim kon­cer­tem dla gości ośrod­ka wypo­czyn­ko­we­go, w któ­rym prze­by­wa­li­śmy. Mie­li­śmy rów­nież moż­li­wość podzi­wia­na pięk­na przy­ro­dy, kra­jo­bra­zu i archi­tek­tu­ry pod­czas wycie­czek do pobli­skie­go Trzę­sa­cza i Nie­cho­rza.

W paź­dzier­ni­ku na zapro­sze­nie władz Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski, wraz z chó­ra­mi z Wro­cła­wia, Oła­wy i Choj­no­wa wystą­pi­li­śmy pod­czas IV Jesien­nych Spo­tkań Chó­ral­nych, któ­re odby­ły się w sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Domu Kul­tu­ry w Luba­niu.

Kolej­ny już raz uświet­ni­li­śmy rów­nież uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.

Jesie­nią z ini­cja­ty­wy Towa­rzy­stwa Zie­mi Gło­gow­skiej odby­ły się kon­cer­ty muzy­ki orga­no­wej i kame­ral­nej. W paź­dzier­ni­ku nasz chór wystą­pił w koście­le pw. Św. Mar­ci­na z Tours w Kotli, nato­miast listo­pa­dzie w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się kon­cert patrio­tycz­ny „Polo­nia Resti­tu­ta”, pod­czas któ­re­go wystą­pi­ła rów­nież Orkie­stra Zakła­do­wa Huty Mie­dzi Gło­gów oraz orga­ni­sta prof. Julian Gem­bal­ski.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy – rok wyjąt­ko­wy bo jubi­le­uszo­wy. Już teraz zapra­sza­my na orga­ni­zo­wa­ne przez nas wyda­rze­nia i kon­cer­ty.

2019

Festiwal Barbórkowy Chórów, 8 grudnia br.

Na zapro­sze­nie Gór­ni­cze­go Chó­ru Męskie­go z Lubi­na, 8 grud­nia br. wystą­pi­li­śmy pod­czas Festi­wa­lu Bar­bór­ko­we­go Chó­rów pod patro­na­tem Dyrek­to­ra Naczel­ne­go Zakła­dów Gór­ni­czych „Lubin” Mar­ka Mar­ca.

W koście­le pw. Św. Woj­cie­cha w Lubi­nie wystą­pi­li tak­że soli­ści, chó­ry z Kra­ko­wa, Pozna­nia, Lubi­na oraz gość spe­cjal­ny z Austrii.

Gale­ria zdjęć z kon­cer­tu autor­stwa pani Mar­ty Czer­niaw­skiej, udo­stęp­nio­ne przez Orga­ni­za­to­ra.

Koncert pt. “Muzyka północy”, 26 listopada br.

26 listo­pa­da br. o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się wyjąt­ko­wy kon­cert pt. “Muzy­ka pół­no­cy”.
Pod­czas kon­cer­tu wyko­na­my utwo­ry kom­po­zy­to­rów angiel­skich i skan­dy­naw­skich, m.in. Ola Gje­ilo, Joh­na Rut­te­ra, Knu­ta Nysted­ta czy Edwar­da Elga­ra.

Wyda­rze­nie zosta­ło dofi­nan­so­wa­ne przez Gmi­nę Miej­ską Gło­gów.

Pod­czas kon­cer­tu mia­ła rów­nież pre­mie­ra nasze­go naj­wo­sze­go wydaw­nic­twa — książ­ki autor­stwa Prze­my­sła­wa Walen­dzi­ka, wie­lo­let­nie­go człon­ka chó­ru pt. “Histo­ria Chó­ru Beati Can­to­res. Szczę­śli­wi śpie­wa­niem”. Książ­ka będzie do naby­cia pod­czas naszych kolej­nych kon­cer­tów i przed­się­wzięć. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

Warsztaty chóralne w Rudawach Janowickich

Kil­ka dni temu wró­ci­li­śmy z warsz­ta­tów chó­ral­nych, jakie zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy sobie tym razem w uro­czej miej­sco­wo­ści Trzciń­sko koło Jano­wic Wiel­kich w Ruda­wach Jano­wic­kich. Każ­de­go dnia pod czuj­nym okiem, uchem i ręką naszej pani dyry­gent ćwi­czy­li­śmy nowe utwo­ry na kolej­ny rok pra­cy.
Ale warsz­ta­ty to nie tyl­ko cięż­ka pra­ca. Uda­ło mam się zoba­czyć wie­le pięk­nych miejsc tego regio­nu.
W Doli­nie pała­ców i ogro­dów zwie­dzi­li­śmy kil­ka zna­nych pała­ców w takich miej­sco­wo­ściach jak Woja­nów, Łom­ni­ca, Sta­ni­szów, Mysła­ko­wi­ce, Karp­ni­ki. Widzie­li­śmy rów­nież park minia­tur w Kowa­rach, Rynek w Jele­niej Górze, schro­ni­sko Szwaj­car­ka na prze­łę­czy Karp­nic­kiej oraz ruiny Zam­ku Bol­czów.
To był bar­dzo pra­co­wi­ty, ale i przy­jem­nie spę­dzo­ny czas.

Koncert maryjny z zespołem Lumen, 3 maja br.

Z oka­zji świę­ta Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski 3 maja br. o godz. 19:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się wyjąt­ko­wy kon­cert, pod­czas któ­re­go wyko­na­ne zosta­ły utwo­ry o tema­ty­ce maryj­nej.

W kon­cer­cie wystą­pi­li: Zespół Muzycz­ny LUMEN Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza, soli­ści — Marze­na Mał­ko­wicz, Alek­san­dra Mał­ko­wicz-Figaj, Janusz Szrom oraz chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik