Autor: Przemysław Walendzik

Srebrne Pasmo na II Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Pieśni Patriotycznej MUSICA PATRIAE w Poznaniu, 18 listopada 2023r.

Pod­czas II Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­ral­ne­go Pie­śni Patrio­tycz­nej Musi­ca Patriae, któ­ry odbył się 18 listo­pa­da br. w Pozna­niu zdo­by­li­śmy Srebr­ne Pasmo oraz Puchar Prze­wod­ni­czą­ce­go Jury prof. Prze­my­sła­wa Pał­ki.

To był uda­ny dzień i wyjąt­ko­we wyda­rze­nie w któ­rym wzię­ło udział 20 chó­rów z całe­go kra­ju. Orga­ni­za­to­rom — Sto­wa­rzy­sze­niu Pro Musi­ca et Cul­tu­ra gra­tu­lu­je­my pomy­słu, wspa­nia­łej atmos­fe­ry i dosko­na­łej orga­ni­za­cji!

Występ kon­kur­so­wy w auli Zespo­łu Szkół Przy­rod­ni­czych w Pozna­niu
Dyry­gent­ka Bar­ba­ra Walen­dzik wśród pozo­sta­łych nagro­dzo­nych dyry­gen­tów chó­rów uczest­ni­czą­cych w kon­kur­sie

Koncert wiosenny, 21 maja 2023 r.

Zapra­sza­my na Kon­cert Wio­sen­ny, 21 maja br. o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu będzie chór Beati Can­to­res oraz pia­ni­sta Domi­nik Mąko­sa pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik.

Wstęp wol­ny!

Wyda­rze­nie zosta­ło dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.

Obchody Światowego Dnia Walki z Depresją, w ramach ogólnopolskiej akcji “Muzyka — wsparcie osób w depresji”, 5 lutego 2023 r.

Chór Beati Can­to­res we współ­pra­cy z Porad­nią Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­ną w Gło­go­wie ponow­nie włą­czył się w obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją, w ramach ogól­no­pol­skiej akcji “Muzy­ka — wspar­cie osób w depre­sji”, orga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję Chór­tow­nia oraz Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję MAM GŁOS.

Z tej oka­zji zaśpie­wa­li­śmy na mszy świę­tej, któ­ra odby­ła się w nie­dzie­lę, 5 mar­ca o godz. 18:30 w para­fii pw. Alber­ta Chmie­low­skie­go, przy ul. Sta­ro­miej­skiej 17 w Gło­go­wie.

Koncert „Popatrz na świat…”, 10 grudnia br.

Zapra­sza­my na kon­cert „Popatrz na świat…” w wyko­na­niu chó­ru Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik oraz pia­ni­sty Domi­ni­ka Mąko­sy.

Kon­cert odbę­dzie się w naj­bliż­szą sobo­tę, 10 grud­niagodz. 19:15koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Wstęp wol­ny. Do zoba­cze­nia! 🎼🎶🎵

Wyda­rze­nie dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.

Ogólnopolska Akcja „Muzyka – wsparcie osób w depresji”

Chór Beati Can­to­res włą­cza się w tego­rocz­ne obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją poprzez udział w Ogól­no­pol­skiej Akcji „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji”.

Z tej oka­zji zapra­sza­my 20 lute­go (nie­dzie­la) o godz. 12:30 na Mszę Świę­tą w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski, nato­miast 24 lute­go (czwar­tek) o godz. 18:00 na pró­bę otwar­tą w sal­ce nr 4 przy para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Ogól­no­pol­ska Akcja „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji”

Włą­cza­jąc się w obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją fun­da­cja Chór­tow­nia oraz Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja „Mam głos” orga­ni­zu­ją akcję „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji”. Jej głów­nym zało­że­niem jest pro­pa­go­wa­nie śpie­wu chó­ral­ne­go jako for­my wspo­ma­ga­nia pro­ce­su wycho­dze­nia z cho­ro­by. Rów­nie waż­nym dzia­ła­niem jest sze­rze­nie pro­fe­sjo­nal­nej wie­dzy na temat depre­sji, dzię­ki wspar­ciu zaan­ga­żo­wa­nych psy­cho­lo­gów i psy­cho­te­ra­peu­tów.

Od 19 do 27 lute­go ponad 40 zgło­szo­nych do Akcji chó­rów z całej Pol­ski zor­ga­ni­zu­je kon­cer­ty połą­czo­ne z pre­lek­cją na temat depre­sji. Zespo­ły zapro­szą rów­nież do aktyw­ne­go udzia­łu w pró­bach otwar­tych, pod­czas któ­rych wszy­scy chęt­ni (a zwłasz­cza cier­pią­cy na zabu­rze­nia nastro­ju) będą mogli oso­bi­ście doświad­czyć jak kolek­tyw­ny śpiew pozy­tyw­nie wpły­wa na samo­po­czu­cie. We współ­pra­cy z lokal­ny­mi para­fia­mi chó­ru podej­mą się rów­nież muzycz­nej opra­wy litur­gii.

Orga­ni­za­to­rzy zapro­si­li tak­że do udzia­łu Ośrod­ki Wspar­cia Zdro­wia Psy­chicz­ne­go, któ­re pod­czas wyda­rzeń arty­stycz­nych zapew­nią rze­tel­ną daw­kę wie­dzy na temat depre­sji.

Ogól­no­pol­ska Akcja „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji” odbę­dzie się w ter­mi­nie od 19 do 27 lute­go włą­cza­jąc się w obcho­dy, przy­pa­da­ją­ce­go 23 lute­go Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją.

Szcze­gó­ły wyda­rze­nia moż­na poznać odwie­dza­jąc pro­fil por­ta­lu Chór­tow­nia na Face­bo­oku oraz Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji MAM GŁOS.

Charytatywny koncert kolęd “Zaśpiewam Jezuskowi”

Po rocz­nej prze­rwie z rado­ścią zapra­sza­my na kon­cert kolęd “Zaśpie­wam Jezu­sko­wi”, któ­ry odbę­dzie się 2 lute­go 2022 r. (śro­da), o godz. 19:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Kon­cert ten odbę­dzie się w ramach akcji “Dar Ser­ca”, któ­rej celem jest wspar­cie Fun­da­cji Hospi­cjum Gło­gow­skie. Pod­czas wyda­rze­nia będzie moż­na wes­przeć budo­wę i wypo­sa­że­nie hospi­cjum w Gło­go­wie.

Wstęp wol­ny. Zapra­sza­my ser­decz­nie!

Podsumowanie działalności chóru Beati Cantores w 2019 roku

Przed­sta­wia­my krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res w 2019 roku

W ubie­głym roku uczest­ni­czy­li­śmy w wie­lu uro­czy­sto­ściach kościel­nych w para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka m.in. pod­czas uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, Tri­du­um Pas­chal­ne­go i Wiel­kiej Nocy oraz bożo­na­ro­dze­nio­wej Paster­ki.

W ramach współ­pra­cy Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, nasze Sto­wa­rzy­sze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ło w ubie­głym roku trzy kon­cer­ty. W mar­cu odbył się „Kon­cert pasyj­ny”, w któ­rym wystą­pi­ły gło­gow­skie chó­ry – Gau­dium, Za Tobą i Beati Can­to­res, Zespół Smycz­ko­wy Szko­ły Muzycz­nej I i II stop­nia im. Fran­cisz­ka Lisz­ta w Gło­go­wie oraz pia­ni­sta Domi­nik Mąko­sa. W grud­niu odby­ły się dwa kon­cer­ty. Pierw­szym z nich był „Kon­cert adwen­to­wy”, nato­miast pod koniec roku nasz chór wraz ze scho­lą dzie­cię­cą „Pro­my­ki Maryi” z para­fii pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie wystą­pił pod­czas kon­cer­tu kolęd „Zaśpie­waj­my Maleń­kie­mu”.

W 2019 roku wystą­pi­li­śmy kil­ku­krot­nie na Zie­mi Lubu­skiej. W kwiet­niu w koście­le pw. Miło­sier­dzia Boże­go w Zie­lo­nej Górze nasz chór wyko­nał POP-Ora­to­rium Boże Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza. Nato­miast w czerw­cu uda­li­śmy się do Połu­pi­na i Kro­sna Odrzań­skie­go.

W czerw­cu uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach chó­ral­nych, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy tym razem w nad­mor­skim Rewa­lu. Codzien­ne pró­by pozwo­li­ły na to, byśmy pozna­li kil­ka nowych utwo­rów oraz dosko­na­li­li umie­jęt­no­ści wokal­ne i tech­ni­kę śpie­wu. Pod­czas poby­tu uświet­ni­li­śmy Mszę Świę­tą w koście­le pw. Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la w Rewa­lu, a tak­że wystą­pi­li­śmy z krót­kim kon­cer­tem dla gości ośrod­ka wypo­czyn­ko­we­go, w któ­rym prze­by­wa­li­śmy. Mie­li­śmy rów­nież moż­li­wość podzi­wia­na pięk­na przy­ro­dy, kra­jo­bra­zu i archi­tek­tu­ry pod­czas wycie­czek do pobli­skie­go Trzę­sa­cza i Nie­cho­rza.

W paź­dzier­ni­ku na zapro­sze­nie władz Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski, wraz z chó­ra­mi z Wro­cła­wia, Oła­wy i Choj­no­wa wystą­pi­li­śmy pod­czas IV Jesien­nych Spo­tkań Chó­ral­nych, któ­re odby­ły się w sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Domu Kul­tu­ry w Luba­niu.

Kolej­ny już raz uświet­ni­li­śmy rów­nież uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.

Jesie­nią z ini­cja­ty­wy Towa­rzy­stwa Zie­mi Gło­gow­skiej odby­ły się kon­cer­ty muzy­ki orga­no­wej i kame­ral­nej. W paź­dzier­ni­ku nasz chór wystą­pił w koście­le pw. Św. Mar­ci­na z Tours w Kotli, nato­miast listo­pa­dzie w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się kon­cert patrio­tycz­ny „Polo­nia Resti­tu­ta”, pod­czas któ­re­go wystą­pi­ła rów­nież Orkie­stra Zakła­do­wa Huty Mie­dzi Gło­gów oraz orga­ni­sta prof. Julian Gem­bal­ski.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy – rok wyjąt­ko­wy bo jubi­le­uszo­wy. Już teraz zapra­sza­my na orga­ni­zo­wa­ne przez nas wyda­rze­nia i kon­cer­ty.

2019