Podsumowanie działalności chóru Beati Cantores w 2019 roku

Przed­sta­wia­my krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res w 2019 roku

W ubie­głym roku uczest­ni­czy­li­śmy w wie­lu uro­czy­sto­ściach kościel­nych w para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka m.in. pod­czas uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, Tri­du­um Pas­chal­ne­go i Wiel­kiej Nocy oraz bożo­na­ro­dze­nio­wej Paster­ki.

W ramach współ­pra­cy Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, nasze Sto­wa­rzy­sze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ło w ubie­głym roku trzy kon­cer­ty. W mar­cu odbył się „Kon­cert pasyj­ny”, w któ­rym wystą­pi­ły gło­gow­skie chó­ry – Gau­dium, Za Tobą i Beati Can­to­res, Zespół Smycz­ko­wy Szko­ły Muzycz­nej I i II stop­nia im. Fran­cisz­ka Lisz­ta w Gło­go­wie oraz pia­ni­sta Domi­nik Mąko­sa. W grud­niu odby­ły się dwa kon­cer­ty. Pierw­szym z nich był „Kon­cert adwen­to­wy”, nato­miast pod koniec roku nasz chór wraz ze scho­lą dzie­cię­cą „Pro­my­ki Maryi” z para­fii pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie wystą­pił pod­czas kon­cer­tu kolęd „Zaśpie­waj­my Maleń­kie­mu”.

W 2019 roku wystą­pi­li­śmy kil­ku­krot­nie na Zie­mi Lubu­skiej. W kwiet­niu w koście­le pw. Miło­sier­dzia Boże­go w Zie­lo­nej Górze nasz chór wyko­nał POP-Ora­to­rium Boże Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza. Nato­miast w czerw­cu uda­li­śmy się do Połu­pi­na i Kro­sna Odrzań­skie­go.

W czerw­cu uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach chó­ral­nych, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy tym razem w nad­mor­skim Rewa­lu. Codzien­ne pró­by pozwo­li­ły na to, byśmy pozna­li kil­ka nowych utwo­rów oraz dosko­na­li­li umie­jęt­no­ści wokal­ne i tech­ni­kę śpie­wu. Pod­czas poby­tu uświet­ni­li­śmy Mszę Świę­tą w koście­le pw. Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la w Rewa­lu, a tak­że wystą­pi­li­śmy z krót­kim kon­cer­tem dla gości ośrod­ka wypo­czyn­ko­we­go, w któ­rym prze­by­wa­li­śmy. Mie­li­śmy rów­nież moż­li­wość podzi­wia­na pięk­na przy­ro­dy, kra­jo­bra­zu i archi­tek­tu­ry pod­czas wycie­czek do pobli­skie­go Trzę­sa­cza i Nie­cho­rza.

W paź­dzier­ni­ku na zapro­sze­nie władz Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski, wraz z chó­ra­mi z Wro­cła­wia, Oła­wy i Choj­no­wa wystą­pi­li­śmy pod­czas IV Jesien­nych Spo­tkań Chó­ral­nych, któ­re odby­ły się w sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Domu Kul­tu­ry w Luba­niu.

Kolej­ny już raz uświet­ni­li­śmy rów­nież uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.

Jesie­nią z ini­cja­ty­wy Towa­rzy­stwa Zie­mi Gło­gow­skiej odby­ły się kon­cer­ty muzy­ki orga­no­wej i kame­ral­nej. W paź­dzier­ni­ku nasz chór wystą­pił w koście­le pw. Św. Mar­ci­na z Tours w Kotli, nato­miast listo­pa­dzie w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się kon­cert patrio­tycz­ny „Polo­nia Resti­tu­ta”, pod­czas któ­re­go wystą­pi­ła rów­nież Orkie­stra Zakła­do­wa Huty Mie­dzi Gło­gów oraz orga­ni­sta prof. Julian Gem­bal­ski.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy – rok wyjąt­ko­wy bo jubi­le­uszo­wy. Już teraz zapra­sza­my na orga­ni­zo­wa­ne przez nas wyda­rze­nia i kon­cer­ty.

2019

Festiwal Barbórkowy Chórów, 8 grudnia br.

Na zapro­sze­nie Gór­ni­cze­go Chó­ru Męskie­go z Lubi­na, 8 grud­nia br. wystą­pi­li­śmy pod­czas Festi­wa­lu Bar­bór­ko­we­go Chó­rów pod patro­na­tem Dyrek­to­ra Naczel­ne­go Zakła­dów Gór­ni­czych „Lubin” Mar­ka Mar­ca.

W koście­le pw. Św. Woj­cie­cha w Lubi­nie wystą­pi­li tak­że soli­ści, chó­ry z Kra­ko­wa, Pozna­nia, Lubi­na oraz gość spe­cjal­ny z Austrii.

Gale­ria zdjęć z kon­cer­tu autor­stwa pani Mar­ty Czer­niaw­skiej, udo­stęp­nio­ne przez Orga­ni­za­to­ra.

Koncert pt. “Muzyka północy”, 26 listopada br.

26 listo­pa­da br. o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się wyjąt­ko­wy kon­cert pt. “Muzy­ka pół­no­cy”.
Pod­czas kon­cer­tu wyko­na­my utwo­ry kom­po­zy­to­rów angiel­skich i skan­dy­naw­skich, m.in. Ola Gje­ilo, Joh­na Rut­te­ra, Knu­ta Nysted­ta czy Edwar­da Elga­ra.

Wyda­rze­nie zosta­ło dofi­nan­so­wa­ne przez Gmi­nę Miej­ską Gło­gów.

Pod­czas kon­cer­tu mia­ła rów­nież pre­mie­ra nasze­go naj­wo­sze­go wydaw­nic­twa — książ­ki autor­stwa Prze­my­sła­wa Walen­dzi­ka, wie­lo­let­nie­go człon­ka chó­ru pt. “Histo­ria Chó­ru Beati Can­to­res. Szczę­śli­wi śpie­wa­niem”. Książ­ka będzie do naby­cia pod­czas naszych kolej­nych kon­cer­tów i przed­się­wzięć. Zapra­sza­my do lek­tu­ry!

Warsztaty chóralne w Rudawach Janowickich

Kil­ka dni temu wró­ci­li­śmy z warsz­ta­tów chó­ral­nych, jakie zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy sobie tym razem w uro­czej miej­sco­wo­ści Trzciń­sko koło Jano­wic Wiel­kich w Ruda­wach Jano­wic­kich. Każ­de­go dnia pod czuj­nym okiem, uchem i ręką naszej pani dyry­gent ćwi­czy­li­śmy nowe utwo­ry na kolej­ny rok pra­cy.
Ale warsz­ta­ty to nie tyl­ko cięż­ka pra­ca. Uda­ło mam się zoba­czyć wie­le pięk­nych miejsc tego regio­nu.
W Doli­nie pała­ców i ogro­dów zwie­dzi­li­śmy kil­ka zna­nych pała­ców w takich miej­sco­wo­ściach jak Woja­nów, Łom­ni­ca, Sta­ni­szów, Mysła­ko­wi­ce, Karp­ni­ki. Widzie­li­śmy rów­nież park minia­tur w Kowa­rach, Rynek w Jele­niej Górze, schro­ni­sko Szwaj­car­ka na prze­łę­czy Karp­nic­kiej oraz ruiny Zam­ku Bol­czów.
To był bar­dzo pra­co­wi­ty, ale i przy­jem­nie spę­dzo­ny czas.

Koncert maryjny z zespołem Lumen, 3 maja br.

Z oka­zji świę­ta Naj­święt­szej Maryi Pan­ny Kró­lo­wej Pol­ski 3 maja br. o godz. 19:30 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się wyjąt­ko­wy kon­cert, pod­czas któ­re­go wyko­na­ne zosta­ły utwo­ry o tema­ty­ce maryj­nej.

W kon­cer­cie wystą­pi­li: Zespół Muzycz­ny LUMEN Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza, soli­ści — Marze­na Mał­ko­wicz, Alek­san­dra Mał­ko­wicz-Figaj, Janusz Szrom oraz chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik

Koncert Noworoczny HEJ KOLĘDA!, 29 stycznia 2017 r.

Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res oraz Gmi­na Miej­ska Gło­gów zapra­sza­ją na wyjąt­ko­wy Kon­cert Nowo­rocz­ny HEJ KOLĘDA!, któ­ry odbę­dzie się 29 stycz­nia br. (nie­dzie­la) o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Pod­czas kon­cer­tu usły­szy­my kolę­dy z całe­go świa­ta w wyko­na­niu gło­gow­skich chó­rów –Szko­ły Muzycz­nej I st. im. F. Lisz­ta w Gło­go­wie, GAUDIUM, MAGNIFICAT, LAUDATE DOMINUM, ZA TOBĄ oraz BEATI CANTORES.

Kon­cert został dofi­nan­so­wa­ny przez Gmi­nę Miej­ską Gło­gów. Wstęp wol­ny.

Ser­decz­nie zapra­sza­my!

PODSUMOWANIE 2016 roku

Przed­sta­wia­my krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res w 2016 roku,  

Pod­czas 2016 roku wystę­po­wa­li­śmy kil­ka­dzie­siąt razy, przede wszyst­kim w Gło­go­wie. Jak co roku uczest­ni­czy­li­śmy w wie­lu uro­czy­sto­ściach kościel­nych w para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka m.in. pod­czas Tri­du­um Pas­chal­ne­go, Mszy Rezu­rek­cyj­nej, uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła oraz bożo­na­ro­dze­nio­wej Paster­ki. Śpie­wa­li­śmy rów­nież pod­czas para­fial­nych obcho­dów 1050-lecia chrztu Pol­ski.

Uświet­ni­li­śmy obcho­dy 50. rocz­ni­cy powsta­nia Związ­ku Eme­ry­tów, Ren­ci­stów i Inwa­li­dów w Gło­go­wie.

W mar­cu wzię­li­śmy udział w III Festi­wa­lu Muzy­ki Pasyj­nej, w ramach któ­re­go chó­ry oraz zespo­ły muzycz­ne z zachod­niej Pol­ski wystą­pi­ły w kil­ku mia­stach Zie­mi Lubu­skiej oraz Dol­ne­go Ślą­ska. Nasz chór wystą­pił trzy­krot­nie – w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie, w koście­le pw. Naj­święt­sze­go Ser­ca Pana Jezu­sa w Wil­ka­no­wie oraz w koście­le pw. Ducha Świę­te­go w Zie­lo­nej Górze.

Z oka­zji Świę­ta Kon­sty­tu­cji 3 Maja wystą­pi­li­śmy z kon­cer­tem utwo­rów patrio­tycz­nych w pod­gło­gow­skim Jaczo­wie.

W maju uczest­ni­czy­li­śmy w IX Ogól­no­pol­skim Prze­glą­dzie Chó­rów Ama­tor­skich w Olesz­nej – I Edy­cji Pie­śni Maryj­nych “MATER MISERICORDIAE” w Olesz­nej koło Dzier­żo­nio­wa, gdzie zaję­li­śmy II miej­sce.

W czerw­cu wraz z kil­ko­ma inny­mi chó­ra­mi z Pol­ski wzię­li­śmy udział w I Zachod­nio­po­mor­skich Warsz­ta­tach Chó­ral­nych w Koło­brze­gu, któ­re­go orga­ni­za­to­ra­mi były Regio­nal­ne Cen­trum Kul­tu­ry w Koło­brze­gu im. Z. Her­ber­ta oraz Fun­da­cja Morze Kul­tu­ry w Szcze­ci­nie. Pod­czas Warsz­ta­tów wystą­pi­li­śmy na kil­ku kon­cer­tach w Koło­brze­gu – na Sce­nie ple­ne­ro­wej Regio­nal­ne­go Cen­trum Kul­tu­ry, w sana­to­rium Bał­tyk, a tak­że w koło­brze­skiej kate­drze na kon­cer­cie towa­rzy­szą­cym XVI Mię­dzy­na­ro­do­we­mu Festi­wa­lo­wi „Muzy­ka w Kate­drze”.

Naj­waż­niej­szym przed­się­wzię­ciem minio­ne­go roku dla nasze­go chó­ru była orga­ni­za­cja VII Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­rów SILESIA CANTAT Gło­gów 2016 (paź­dzier­nik), któ­ry odby­wa się nie­prze­rwa­nie od 2006 r. W Festi­wa­lu wzię­ło udział 10 chó­rów z całe­go kra­ju, a GRAND PRIX zdo­był Chór Dzie­cię­cy AKOLADA z Gor­lic. Zwień­cze­niem Festi­wa­lu był kon­cert połą­czo­nych chó­rów uczest­ni­czą­cych w kon­kur­sie, instru­men­ta­li­stów i soli­stów pod dyrek­cją pani I. Wiśniew­skiej-Sala­mon, pod­czas któ­re­go wyko­na­li­śmy m.in. dzie­ła W.A. Mozar­ta, C. Franc­ka oraz Mis­sę Bre­vis J. Szo­piń­skie­go.

W paź­dzier­ni­ku uświet­ni­li­śmy uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2016/2017 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.

Ostat­nim kon­cer­tem ubie­głe­go roku był zor­ga­ni­zo­wa­ny przy współ­udzia­le Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów kon­cert pt. HITY KLASYKI pod hono­ro­wym patro­na­tem pre­zy­den­ta mia­sta Gło­go­wa pana Rafa­ela Roka­sze­wi­cza. Kon­cert ten był jed­no­cze­śnie ostat­nim, któ­ry odbył się w ramach obcho­dów 30-lecia dzia­łal­no­ści nasze­go chó­ru.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy. Już teraz zapra­sza­my na orga­ni­zo­wa­ne przez nas wyda­rze­nia i kon­cer­ty 🙂