Miesiąc: kwiecień 2024

Koncert inaugurujący obchody 40-lecia działalności chóru, 7.04.2024 r.

“Czter­dzie­ści lat minę­ło jak jeden dzień…” Sami jesz­cze nie może­my w to uwie­rzyć, ale tak, nasz chór powstał pra­wie 40 lat temu.

Czas roz­po­cząć świę­to­wa­nie tego wyjąt­ko­we­go, jubi­le­uszo­we­go roku 🥳🎂🎉

Z tej oka­zji ser­decz­nie zapra­sza­my na kon­cert inau­gu­ru­ją­cy obcho­dy 40 rocz­ni­cy powsta­nia Chó­ru Beati Can­to­res.

Kon­cert pt. “Zaufaj i trwaj” odbę­dzie się 7 kwiet­nia (nie­dzie­la) o godz. 17:00koście­le Boże­go Cia­ła w Gło­go­wie.

W kon­cer­cie wystą­pią: Chór Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik oraz pia­ni­sta Domi­nik Mąko­sa.

Wstęp na wyda­rze­nie jest bez­płat­ny.

Do zoba­cze­nia!😊

Kon­cert dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.