Miesiąc: styczeń 2024

Charytatywny koncert kolęd “Pójdźmy wszyscy do stajenki”, 14.01.2023 r.

Kon­cert w wyko­na­niu gło­gow­skich chó­rów Gau­dium i Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik, odbył się w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Kon­cert zor­ga­ni­zo­wa­ło Sto­wa­rzy­sze­nie Chór Beati Can­to­res, a pod­czas wyda­rze­nia moż­na było wes­przeć Fun­da­cję Hospi­cjum Gło­gow­skie.