Miesiąc: listopad 2023

Srebrne Pasmo na II Ogólnopolskim Festiwalu Chóralnym Pieśni Patriotycznej MUSICA PATRIAE w Poznaniu, 18 listopada 2023 r.

Pod­czas II Ogól­no­pol­skie­go Festi­wa­lu Chó­ral­ne­go Pie­śni Patrio­tycz­nej Musi­ca Patriae, któ­ry odbył się 18 listo­pa­da br. w Pozna­niu zdo­by­li­śmy Srebr­ne Pasmo oraz Puchar Prze­wod­ni­czą­ce­go Jury prof. Prze­my­sła­wa Pał­ki.

To był uda­ny dzień i wyjąt­ko­we wyda­rze­nie w któ­rym wzię­ło udział 20 chó­rów z całe­go kra­ju. Orga­ni­za­to­rom — Sto­wa­rzy­sze­niu Pro Musi­ca et Cul­tu­ra gra­tu­lu­je­my pomy­słu, wspa­nia­łej atmos­fe­ry i dosko­na­łej orga­ni­za­cji!

Występ kon­kur­so­wy w auli Zespo­łu Szkół Przy­rod­ni­czych w Pozna­niu
Dyry­gent­ka Bar­ba­ra Walen­dzik wśród pozo­sta­łych nagro­dzo­nych dyry­gen­tów chó­rów uczest­ni­czą­cych w kon­kur­sie