Miesiąc: maj 2023

Koncert wiosenny, 21 maja 2023 r.

Zapra­sza­my na Kon­cert Wio­sen­ny, 21 maja br. o godz. 17:00 w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Wyko­naw­ca­mi kon­cer­tu będzie chór Beati Can­to­res oraz pia­ni­sta Domi­nik Mąko­sa pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik.

Wstęp wol­ny!

Wyda­rze­nie zosta­ło dofi­nan­so­wa­ne ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.