Obchody Światowego Dnia Walki z Depresją, w ramach ogólnopolskiej akcji “Muzyka — wsparcie osób w depresji”, 5 lutego 2023 r.

Chór Beati Can­to­res we współ­pra­cy z Porad­nią Psy­cho­lo­gicz­no-Peda­go­gicz­ną w Gło­go­wie ponow­nie włą­czył się w obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją, w ramach ogól­no­pol­skiej akcji “Muzy­ka — wspar­cie osób w depre­sji”, orga­ni­zo­wa­nej przez Fun­da­cję Chór­tow­nia oraz Ogól­no­pol­ską Kon­fe­ren­cję MAM GŁOS.

Z tej oka­zji zaśpie­wa­li­śmy na mszy świę­tej, któ­ra odby­ła się w nie­dzie­lę, 5 mar­ca o godz. 18:30 w para­fii pw. Alber­ta Chmie­low­skie­go, przy ul. Sta­ro­miej­skiej 17 w Gło­go­wie.