Koncert „Popatrz na świat…”, 10 grudnia br.

Zapra­sza­my na kon­cert „Popatrz na świat…” w wyko­na­niu chó­ru Beati Can­to­res pod dyrek­cją Bar­ba­ry Walen­dzik oraz pia­ni­sty Domi­ni­ka Mąko­sy.

Kon­cert odbę­dzie się w naj­bliż­szą sobo­tę, 10 grud­niagodz. 19:15koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Wstęp wol­ny. Do zoba­cze­nia! 🎼🎶🎵

Wyda­rze­nie dofi­nan­so­wa­no ze środ­ków Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów.