Koncert w Gubinie, 12 czerwca br.

12 czerw­ca br. wystą­pi­li­śmy z kon­cer­tem „POP Ora­to­rium o Miło­sier­dziu Bożym” na sta­dio­nie miej­skim w Gubi­nie, w ramach wyda­rze­nia pn. „Mia­stecz­ko ojcow­skie Gubin 2022”.