Msza św. w głogowskiej kolegiacie

3 kwiet­nia 2022 r. zaśpie­wa­li­śmy pod­czas mszy świę­tej w gło­gow­skiej kole­gia­cie, spra­wo­wa­nej w inten­cji i z oka­zji imie­nin księ­dza pra­ła­ta Ryszar­da Dobro­ło­wi­cza, zało­ży­cie­la nasze­go chó­ru.