Ogólnopolska Akcja „Muzyka – wsparcie osób w depresji”

Chór Beati Can­to­res włą­cza się w tego­rocz­ne obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją poprzez udział w Ogól­no­pol­skiej Akcji „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji”.

Z tej oka­zji zapra­sza­my 20 lute­go (nie­dzie­la) o godz. 12:30 na Mszę Świę­tą w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski, nato­miast 24 lute­go (czwar­tek) o godz. 18:00 na pró­bę otwar­tą w sal­ce nr 4 przy para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie.

Ogól­no­pol­ska Akcja „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji”

Włą­cza­jąc się w obcho­dy Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją fun­da­cja Chór­tow­nia oraz Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja „Mam głos” orga­ni­zu­ją akcję „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji”. Jej głów­nym zało­że­niem jest pro­pa­go­wa­nie śpie­wu chó­ral­ne­go jako for­my wspo­ma­ga­nia pro­ce­su wycho­dze­nia z cho­ro­by. Rów­nie waż­nym dzia­ła­niem jest sze­rze­nie pro­fe­sjo­nal­nej wie­dzy na temat depre­sji, dzię­ki wspar­ciu zaan­ga­żo­wa­nych psy­cho­lo­gów i psy­cho­te­ra­peu­tów.

Od 19 do 27 lute­go ponad 40 zgło­szo­nych do Akcji chó­rów z całej Pol­ski zor­ga­ni­zu­je kon­cer­ty połą­czo­ne z pre­lek­cją na temat depre­sji. Zespo­ły zapro­szą rów­nież do aktyw­ne­go udzia­łu w pró­bach otwar­tych, pod­czas któ­rych wszy­scy chęt­ni (a zwłasz­cza cier­pią­cy na zabu­rze­nia nastro­ju) będą mogli oso­bi­ście doświad­czyć jak kolek­tyw­ny śpiew pozy­tyw­nie wpły­wa na samo­po­czu­cie. We współ­pra­cy z lokal­ny­mi para­fia­mi chó­ru podej­mą się rów­nież muzycz­nej opra­wy litur­gii.

Orga­ni­za­to­rzy zapro­si­li tak­że do udzia­łu Ośrod­ki Wspar­cia Zdro­wia Psy­chicz­ne­go, któ­re pod­czas wyda­rzeń arty­stycz­nych zapew­nią rze­tel­ną daw­kę wie­dzy na temat depre­sji.

Ogól­no­pol­ska Akcja „Muzy­ka – wspar­cie osób w depre­sji” odbę­dzie się w ter­mi­nie od 19 do 27 lute­go włą­cza­jąc się w obcho­dy, przy­pa­da­ją­ce­go 23 lute­go Świa­to­we­go Dnia Wal­ki z Depre­sją.

Szcze­gó­ły wyda­rze­nia moż­na poznać odwie­dza­jąc pro­fil por­ta­lu Chór­tow­nia na Face­bo­oku oraz Ogól­no­pol­skiej Kon­fe­ren­cji MAM GŁOS.