Miesiąc: luty 2020

Podsumowanie działalności chóru Beati Cantores w 2019 roku

Przed­sta­wia­my krót­kie pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści chó­ru Beati Can­to­res w 2019 roku

W ubie­głym roku uczest­ni­czy­li­śmy w wie­lu uro­czy­sto­ściach kościel­nych w para­fii NMP Kró­lo­wej Pol­ski na osie­dlu Koper­ni­ka m.in. pod­czas uro­czy­sto­ści Boże­go Cia­ła, Tri­du­um Pas­chal­ne­go i Wiel­kiej Nocy oraz bożo­na­ro­dze­nio­wej Paster­ki.

W ramach współ­pra­cy Gmi­ny Miej­skiej Gło­gów z orga­ni­za­cja­mi poza­rzą­do­wy­mi, nasze Sto­wa­rzy­sze­nie zor­ga­ni­zo­wa­ło w ubie­głym roku trzy kon­cer­ty. W mar­cu odbył się „Kon­cert pasyj­ny”, w któ­rym wystą­pi­ły gło­gow­skie chó­ry – Gau­dium, Za Tobą i Beati Can­to­res, Zespół Smycz­ko­wy Szko­ły Muzycz­nej I i II stop­nia im. Fran­cisz­ka Lisz­ta w Gło­go­wie oraz pia­ni­sta Domi­nik Mąko­sa. W grud­niu odby­ły się dwa kon­cer­ty. Pierw­szym z nich był „Kon­cert adwen­to­wy”, nato­miast pod koniec roku nasz chór wraz ze scho­lą dzie­cię­cą „Pro­my­ki Maryi” z para­fii pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie wystą­pił pod­czas kon­cer­tu kolęd „Zaśpie­waj­my Maleń­kie­mu”.

W 2019 roku wystą­pi­li­śmy kil­ku­krot­nie na Zie­mi Lubu­skiej. W kwiet­niu w koście­le pw. Miło­sier­dzia Boże­go w Zie­lo­nej Górze nasz chór wyko­nał POP-Ora­to­rium Boże Zbi­gnie­wa Mał­ko­wi­cza. Nato­miast w czerw­cu uda­li­śmy się do Połu­pi­na i Kro­sna Odrzań­skie­go.

W czerw­cu uczest­ni­czy­li­śmy w warsz­ta­tach chó­ral­nych, któ­re zor­ga­ni­zo­wa­li­śmy tym razem w nad­mor­skim Rewa­lu. Codzien­ne pró­by pozwo­li­ły na to, byśmy pozna­li kil­ka nowych utwo­rów oraz dosko­na­li­li umie­jęt­no­ści wokal­ne i tech­ni­kę śpie­wu. Pod­czas poby­tu uświet­ni­li­śmy Mszę Świę­tą w koście­le pw. Naj­święt­sze­go Zba­wi­cie­la w Rewa­lu, a tak­że wystą­pi­li­śmy z krót­kim kon­cer­tem dla gości ośrod­ka wypo­czyn­ko­we­go, w któ­rym prze­by­wa­li­śmy. Mie­li­śmy rów­nież moż­li­wość podzi­wia­na pięk­na przy­ro­dy, kra­jo­bra­zu i archi­tek­tu­ry pod­czas wycie­czek do pobli­skie­go Trzę­sa­cza i Nie­cho­rza.

W paź­dzier­ni­ku na zapro­sze­nie władz Pol­skie­go Związ­ku Chó­rów i Orkiestr Oddział Dol­no­ślą­ski, wraz z chó­ra­mi z Wro­cła­wia, Oła­wy i Choj­no­wa wystą­pi­li­śmy pod­czas IV Jesien­nych Spo­tkań Chó­ral­nych, któ­re odby­ły się w sali wido­wi­sko­wej Miej­skie­go Domu Kul­tu­ry w Luba­niu.

Kolej­ny już raz uświet­ni­li­śmy rów­nież uro­czy­stą Inau­gu­ra­cję Roku Aka­de­mic­kie­go 2019/2020 w Pań­stwo­wej Wyż­szej Szko­le Zawo­do­wej w Gło­go­wie.

Jesie­nią z ini­cja­ty­wy Towa­rzy­stwa Zie­mi Gło­gow­skiej odby­ły się kon­cer­ty muzy­ki orga­no­wej i kame­ral­nej. W paź­dzier­ni­ku nasz chór wystą­pił w koście­le pw. Św. Mar­ci­na z Tours w Kotli, nato­miast listo­pa­dzie w koście­le pw. NMP Kró­lo­wej Pol­ski w Gło­go­wie odbył się kon­cert patrio­tycz­ny „Polo­nia Resti­tu­ta”, pod­czas któ­re­go wystą­pi­ła rów­nież Orkie­stra Zakła­do­wa Huty Mie­dzi Gło­gów oraz orga­ni­sta prof. Julian Gem­bal­ski.

Przed nami kolej­ny rok pra­cy – rok wyjąt­ko­wy bo jubi­le­uszo­wy. Już teraz zapra­sza­my na orga­ni­zo­wa­ne przez nas wyda­rze­nia i kon­cer­ty.

2019